Kisalföld, 1986. április (42. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-01 / 76. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÓR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1986. ÁPRILIS 1., KEDD ARA: 1,80 FORINT XLII. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM ■ Az ultrapas7iőrözött kávétejszin csökkent! a Úávc eser- savlartalmát, fogyasztói egyebek között ezért kedvelik. Ta­valy GZ millió darab készült a 10 milliliteres kelyhekben for­galmazott termékből. Jövőre viszont kétszer ennyit tervez a Budapesti Tejipari Vállalat. Húsvéti körkép □ Locsolás népviseletben □ Verbunk a Köztársaság téren □ Ünnepi virágköltemények □ Térzene és hangverseny . Hazaérkezett az MSZMP küldöttsége A Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége, amely Németh Károlynak, az MSZMP főtitkárhelyettesének vezetésével részt vett Csehszlovákia Kommunista Párt­jának XVII. kongresszusán, szombaton hazaérkezett Prágából. A fogadtatásnál jelen volt Ondrej Durej, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság magyarországi nagykövete. ünnepség Csornán Kitüntették a Győri Határőrkerületet Zene. tánc, virágköltemé­nyek és locsolás. Ezek közé fonódik húsvéti körképünk. Az ünnepet közvetlenül megelőző időszakban a nagy- héten a húsvéti, illetve a ta­vaszi megújulásra készültek testileg és lelkileg a falva- inkban mint oly sokszor, ős­idők óta. Azt is láttuk, hogy kitakarították a portákat, so­kan kimeszelték a házat, fel­frissítették a sírokat. A nyu­szi meghozta a pirostojást a gyerekeknek, amelynek min­den apróság nagyon örül. Az újjászületésnek ez a réges-ré- gi jelképe talán kicsit ösz- szébb hozta az embereket, pedig hideg és szeles volt a kétnapos ünnep. Tegnap haj­nali hatkor indulás előtt azt mojjdta valaki, hogy ,,fagy­állót” Ls töltsünk a locsolásra szánt szagos vizekbe. A ta­nács talán kissé túlzottnak bizonyult, késő délelőtt már előbukkant a nap a felhő és a szemerkélő eső függönye mögül, A tavaszhoz képest zord időjárás mégsem szegte kedvét a Rába néptáncegyüt­tes tagjainak. A férfiak csizmásán, szala­gos kalappal várakoztak Győrött az Ady Endre Műve­lődési Ház előtt, hogy kölni­vel és szódával induljanak az .együttes hölgytagiaihoz. ,Ha jól számoltuk. 15—16 fiú szállt fel az Üjvárosból meg­fogadott Csapiár István fuva­ros batárjára, hogy először Révfaluba induljon a társa­ság a Hajdina együttes kísé­retében. Megszólalt a hegedű és a duda. a legények néhány korty szíverősítő után így énekeltek: „Adjon Isten sze­keret. szekeremnek kereket, poharamnak feneket, hadd ihassak eleget". Ha azt vesz- szük, hogy a társaságban húsz fiú és huszonnyolc lány (a pontosság kedvéért hat házaspár is) táncol, akkor könnyen gondolható, hogy es­tére járt, mire a fiúk végére értek a locsolásnak. Révfalut elhagyván átdöcögtek Sziget­Locsolnak a legények. be, majd Gyárvárosba és vé­gül Adyvárosban és a Kun Béla lakótelepen fejezték be a húsvét hétfői menetet. Kakuk János az együttes művészeti vezetője azt mond­ta az indulás előtt: — ön­kéntesen szerveződött együvé a társaság a locsolkodás ide­jére. A közösségi összetartás­nak, a fiatalos hévnek, a de­rűnek kisugárzó ereje van, mégha esik, ha fúj akkor is. Frevics Ferdinánd és Szabó Csaba szervezte a húsveti vi­dám „békemenetet”. Adám Tiborné, Bogvár Ot- tóné, Jelencsics Gabriella, Ábrahám Márta. Stiaszny Gabriella már a kora reggeli órákban abban a szerencsé­ben részesült, hogy „hajnali harmattal” frissítették. A fér­fiak dudaszóval a kiszemel­tek ajtajához vonultak és ilyen rigmusra ragadtatták A telet idéző tavasz elle­nére zsúfolásig megtöltötték a csornai Szabadság teret mindazok, akik jelenlétükkel megtisztelték a Győri Határ­őrkerület kettős ünnepét: a kitüntetés átadását, valamint a katonai eskü lélekemelő ünnepségét. Kürtszó jelezte az ünnep­ség kezdetét. A Rákóczi-in- duló pattogó ütemeire Csele József határőrezredes a Győ­ri Határőrkerület parancsno­ka kíséretében érkezett a térre Tóth Imre határőr-ve- zérőrnagy a BM Határőrség országos parancsnoka. Meg­szemlélte az esküre felsora- kozottakat. Felcsendültek a Himnusz hangjai. Dr. Mahunka Tibor határőralezredes a kerület politikai osztályának vezetője köszöntötte az esküt tevő ha­tárőröket. megjelent szülei­ket. hozzátartozóikat. Csorna város polgárait, valamint a meghívott vendégeket, élü­kön dr. Elek Sándort, az MSZMP Győr Városi, Né­meth Károlyt, az MSZMP mosonmagyaróvári, valamint Wellener Istvánt, az MSZMP Csorna városi bizottságának első titkárát. Kovács Miklóst, Csorna Város Tanácsának el­nökét. Császma István hon­véd ezredest a Gvőr-Sopron megyei Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnok­ság vezetőiét. Tóth Imre ünnepi beszédé­ben ezután a többi között az alábbiakat mondta: — A XIII. kongresszus ha­tározatának végrehajtása fo­lyamatban van. A Győri Ha­tárőrkerületben olyan szín­vonalon folyik ezeknek a ha­tározatoknak a végrehajtá­sa. hogy a kongresszusi és a felszabadulási versenyfelhí­vásokban foglaltakat a leg­magasabb fokon teljesítették és a BM Határőrség Kiváló Magasabb egysége kitüntető címet, a vele járó zászlót, a mai napon a kerület vezető­jének átadhatom. Munkájuk­ban, Intézkedéseikben érvé­nyesült a szocialista törvé­nyesség. Nagy aktivitással veitek részt a közrend és a közbiztonság fenntartásában. A forgalomellenőrző ponto­kon biztonságosan gyorsan végzik nehéz feladataikat. A határrend szilárd. A kikép­zés. a harckészültség színvo­nala biztosítja a feladatok eredményes végrehajtását. A kerület tevékenységét ered­ményesen segítette a határ- területi lakossággal kiépített hagyományosan magas szín­vonalú és szoros együttműkö­dés. Külön elismerésre méltó az a tevékenység, amelyet a lakosság nyújt a határsértők elleni harcban. Ezután kö­szönetét fejezte ki, Győr- Sopron, Komárom megyei párt- és állami szerveknek, a határőrséget támogató mun­kájukért, maid a határőrök „hajrá” kiáltása közepette átnyújtotta Csele Józsefnek a kitüntetést igazoló okmányt és zászlót. Király Zoltán határőr lé­pett a díszemelvénv elé és érces hangon mondta a ka­tonai eskü örökérvényű szö­vegét: ..Én. a dolgozó nép fia esküszöm, hogy hazámnak, a Magvar Népköztársaságnak hűséges katonája leszek.” Csele József szólt az esküt tettekhez, kiemelve, hogy az eskü hűséget jelent Hűséget népünkhöz, pártunkhoz. Hű­séget adott szavunkhoz, de önmagunkhoz, és ahhoz a kö­zösséghez is. amelynek tagja­ként minden helyzetben fe­lelősséggel. odaadással elkö­telezettséggel kell a haza vé­delméből ránk háruló felada­tokat végrehajtani. A határ­őrség .békeidőben is harci fel­adatokat teljesít, ami nagy felelősséget, elvi szilárdsá­got követel minden esküt tett katonától. Az ünnepség az Interna- cionálé hangjaival, majd díszmenettel ért véget. re. (Folytatás a 2. oldalon) Locsolunk hát szódavízzel... Cél a nyereségesség (3. oldal) Jogsegélyszolgálat (4. oldal) Nem kell futni Painplomában (3. oldal) 0 legjobb négy között a kézilabdások f7. oldal) Az utas elégtételt kapott (4. oldal) Őrzi helyét az ETO (8. oldal)

Next

/
Thumbnails
Contents