Kisalföld, 1986. május (42. évfolyam, 102-128. szám)

1986-05-01 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1986. MÁJUS 1„ CSÜTÖRTÖK ARA: 2,20 FORINT XIII. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM Kettős kitüntetést kapott a Graboplast kollektívája Munkánk legfőbb célja az egyensúly megszilárdítása számos alkalommal része­sült rangos elismerésben, ki­tüntetésben a Graboplast Győri Pamutszövő- és Mű­bőrgyár. Legújabb kitünteté­se alighanem mégis a legia- lenlósebbek közé sorolható az 1905 óta működő cég törté­netében. hiszen egyszerre kapta meg a közöség a Koag- resszusi Zászlót és a Minisz­tertanács és a SZOT Elnök­ségének Vörös Zászlaját. A vállalat kultúrtermében a tegnap dé’utáni ünnepségen Horváth Miklós szb-titkár emlékezett meg május 1-ről, a nemzetközi munkásümep- ről, méltatva annak történel­mi ie!entősé?ét. Köszöntötte a válla'at vendégeit, közűik Pál Lénárdot. az MSZMP Központ' B*70t».sé«ának tit­kárát: őr. Cseh József ipari m'nrizterhe’veriest: őr. Mar­tos Istvánnét. .a Textilipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkárát: őr. Lakatos Lász­lót., az MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottságának első titkárát, valamint az állam’, rntitikai szervek más vezető képviselőit. A vállalatnak a VT. ötéves tervidőszakban és 1985-ben végzett, munkáiáről, er°dmé- rveirő! Tomaskovics Gyula vezérigazgató adott számot az ünnepi gyűlés résztvevőinek. Elmondta egyebek közölt, hogv az 1980. évihez képest a termeié«' 42.5 millióról 47.5 millió négyzetméterre nőt:, ami azért is figyelemre mél­tó. mert ebben az időszakban számottevő kanaeitásnővelő beruházásra nem került sor. A közösség tavalvi munkájá­nak érték» megközelífet'e a d 4 milliárd fnrivtot, a tőkés export R.6 millióról 19.8 mil­lió dollárra, a szocWsta pv­pe~s 18.8 reiiijórái 92.5 m’l!'ó rubelre nőt'. A létszám lé- r vertében rá Paretian maradt. Elismerésre méltó módon £s mértékben iám' hnz.zá a vál­lalat a nemzet jövecte'méhez: 1989 óta v értő termelési érté­ke 480 m’ii'óról 754 millió fo­rintra nőtt. A vezér’gezgáté az r’múlt évek munkáiának ré'z’mes elemzése utóé szólt a soron következő feladatokról. Az adatok önmagukért beszélnek. A termelés oly módon növek­szik. hogv a többlet zöme konvertibilis elszámolású pia­cokra kerül, s az idén a Gra­boplast exoortja 19 millió dollárra nő (a növekedés 51 százalékos)! Pál Lénárd. a KB titkára ezután emelkedett szólásra. Beszédéből néhány részletet idézünk: — Különösen értékes szá­munkra az ilyen kimagasló teljesítmény most, amikor a kü'ső gazdasági feltételek kedvezőtlen alaku'ásával. s a világgazdasági folyamatok Pál Lénárd: „Ma, amikor ünneplésre általában nemigen van okunk, örömteli dolog, bogy ebben az üzemben ünnepelhetünk”. Gráb-gyári fiatalok az MT—SZOT Vörös Zászlóval negatív hatásaival tartósan számolnunk kell ... A VII. öl éves tervidőszakban az iparnak fokozódó mértékben kel! alátámasztania a gazda­ságpolitika két fő célját: a külső és belső egyensúly megszilárdítását és az anti­inflációs politika megvalósí­tását. Ezt a piacorientált gyártás- és gyártmányfejlesz­tés, a műszaki színvonal szá­mottevő növélése, az ipar jö­vedelemtermelő képességének jelentős emelése biztosíthat­ja. —. Az ipar műszaki fejlődé­se szempontjából meghatáro­zó a technológiák fejlesztése. Az elektronizációval, a ro­bottechnika széles körű elter­jesztésével, a gépiparban a rugalmas gyártórendszerek kiépítésével, a mérés és mi­nőségszabályozás fejlesztésé­vel kell a műszaki színvonal növekedését elérni. — Alapvető célkitűzésnek kell lennie, hogy az ipar piac- orientálton fejlődjön, az ipar azon területei bővüljenek első­sorban. amelyek termékei iránt mind belföldön, mind a külföldi piacokon keresletre lehet számítani... Társadal­mi és gazdasági célkitűzéseink megvalósítását a nemzetközi tudományos-műszaki munka- megosztásba való aktív és hatékony bekapcsohidásunk biztosíthatja, amelynek meg­határozó tényezője a KG3T- tagországok erre vonatkozó, 2000-ig szóló komplex prog­ramja. A program, amely fel­öleli a haladó kutatás-fejlesz­tési törekvések valamennyi lényeges vonulatát, nagymér­tékben egybeesik a magyar műszaki-tudományos priori­tásokkal, az ezek megvalósí­tását szolgáló országos és tárcaszintű kiemelt progra­mokká L A Központi Bizottság titká­ra beszélt az emberi tényező, az emberi alkotóképesség és tudás mind meghatározóbb szerepéről, jó. példaként em­lítve e szempontból is a Gra­boplastot. Beszédét így fejez­te be: — Ma, amikor ünneplésre általában nemigen van okurM, örömteli dolog, hogy ebben az üzemben ünnepel­hetünk. Ünnepelhetjük azt a kollektívát, amely eredmé­nyeivel méltónak bizonyult a Kougresszusi Zászló, vala­mint a Minisztertanács és a SZOT-elnöksép Vörös Zászló­ja kitüntetésekre. Megtisz­telő, szép feladatomnak tar­tom e kitüntetések átadását. Szívből nratulá'ok a magas kitüntetéshez, kívánok to­vábbi sikereket és a vállalat minden dolgozójának sok boldogságot. A zászlókat a KB titká­rától Tomaskovics Gvula vette át. Ezután dr. Cseh József, dr. Martos Tstvánné és a Graboplast vezérigazga- gató.ia adott át kollektív és egyéni kitüntetéseket a gaz­dasági, társadalmi, .szakszer­vezeti munkában élen iáró brigádoknak, dolgozóknak. Az ünnepi ülést követően — a hagyományoknak megfe­lelően — a technikailag, technológiailag egyaránt európai élvonalba tartozó vállalat üzemeibe invitálták látogatásra a vendégeket. N. M. T. A munka értéke, becsülete írta: Kósáné dr. Kovács Magda, a SZOT titkára S záz esztendeje, 1886 májusában Chicagóban sor- tüz dördült. A jogaikért, a napi 12 órás munka­idő csökkentéséért sztrájkol ók ellen használt fegyvert a burzsoá hatalom. A chicagói felkelés em­lékére 1889-ben a nemzetközi munkás-szolidaritás ün­nepévé nyilvánította május első napját a II. Interna- cionélé. Azóta a világ átalakult: a kontinenseket átfogó mul­tinacionális ipari kolosszusok hatalmával ma a nem­zetközi munkás- és szakszervezeti mozgalom áll szem­ben. Eszméit és céljait az elődök fogalmazták meg: munkát, kenyeret, emberi jogokat, tisztességes életet! Lehet és szükséges is ezeket a célokat korszerűen, mindig az adott körülményekhez igazodva megfogal­mazni, de a lényegük változatlan. Európa tőkés orszá­gaiban tízmilliók vannak állás nélkül, és közeli remé­nyük sincs arra, hogy munkával szerzett kenyérhez jussanak: a világ más térségeiben százmilliókat fenye­get a nyomor, az éhezés. Az imperializmus, a hadiipar, a fegyverkezés ijesztő méretű kiterjesztésének útját választotta. A nemzetkö­zi munkásmozgalom összefogása, a szolidaritás a világ dolgozóinak egységesebb fellépése jelentős tényező az emberiség sorsának jobbításáért folyó harcban. Erre szólít fel a Szakszervezeti Világszövetség május elsejei felhívása: tegyük félre a nézetkülönbségeket, közös fellépéssel, közös erővel védjük a dolgozók érdekeit és életét. A Szakszervezeti Világszövetség idén sorrakerülő berlini kongresszusán a szolidaritás, a nemzetközi szakszervezetek összefogásának gondolatát és a világ különböző térségeit érintő akcióprogramját hirdeti meg: védelmezzük a töke támadásával szemben a dol­gozók, a szakszervezetek jogait. Jusson megélhetéshez, munkához minden ember a földön. A magyar szak- szervezetek kifejezve négy és fél milliós tagságunk érzéseit és gondolatait, ennek az összefogásnak szó­szólói, és cselekvő közreműködői. Május 1. eszméjé­nek mai üzenetét jól értik, jól érvényesítik a magyar szakszervezetek. Erről adott számot a XXV. kongresz- szusunk. A munkához való jog a magyar dolgozók létbizton­ságát jelentő vívmány. A teljes foglalkoztatottság el­vének és gyakorlatának fenntartását a nép hatalma, a hatalom részeseként működő önálló szakszervezeti mozgalom garantálja. A tőkés társadalmakban a mun­kához való jogért, a munkanélküliség megszüntetésé­ért folyik a harc, nálunk e jog alapján a munka tisz­tessége és becsületé — létkérdés. Ezért küzdünk. A szakszervezetek, a társadalom és az egyes ember érdekképviseletében és érdekvédelmében a gazdaság megújítását, teljesítőképességének javítását sorolják teendőik között az első helyre. Ezért teljes mértékben támogatják és a maguk eszközeivel segítik a gazdasá­gi célok, tervek valóra váltását. Mert csakis a gazda­ság eredményei alapján lehet életszínvonalunkat meg­őrizni és fejleszteni. Más lehetőségünk nincs. Vannak tartalékaink, képzett dolgozóink, minden ami szüksé­ges ahhoz, hogy kijussunk a mai helyzetből. Ez most elsősorban szervező, irányító munkánkon, gazdálkodá­sunkon, rendet, fegyelmet, jó minőségű termékeket produkáló ipari és mezőgazdasági vállalatainkon, szö­vetkezeseinken múlik. Reményeinket, nem illúziókra építjük, bízunk szocia­lista társadalmunk, népünk erejében, tudásában, ha­zaszeretetében. Hisszük, hogy az emberiség megóvja magát, és eredményesen száll szembe a termonukleáris háború fenyegetésével. Minden.-ami emberi érték, ci­vilizáció. a munka gyümölcse: értelmes agyak gondol­ták ki, dolgos kezek teremtették, jogunk és kötelessé­günk- vérleni és gazdagítani. A zért támogatjuk a Szovjetunió béke-kezdeménye­zéseit, leszerelési javaslatait, mert azokban egyetemes emberi érdekek fejeződnek ki. A Föld lakóinak bekére van szükségük. ÉLJEN MÁJUS ELSEJE!

Next

/
Thumbnails
Contents