Kisalföld, 1986. június (42. évfolyam, 129-153. szám)

1986-06-02 / 129. szám

Vásárfia olcsóbban (3. oldal) Iró-olvasó találkozók (8. oldal) Szovjei komnvnvilatltozal a SALT-2 megalfapodásró! (2. oldal) Közös gyarapodás összefogással (4. oldal) Vasárnapi körkép □ Esőben a vízben □ Lóerővásár félgőzzel n Két keréken Elszégyellte magát a Nap, nem is mutatkozott egész vasárnap. Márciusi hűvöst hozott a szél az Alpok felől, a tévé elé kergetve a gyere­keket. pedig .iúnius első napja hivatalosan az övék volt. Csendes országutakon jártuk -a megyét a. vasárnapi autósok között, bekukkantva egy-egy helyiségbe, vagy éppen a szorgoskodókat les­tük meg a földeken. Hideg szél ide, hideg szél oda, van valami különös hangulata a kisvárosi vasárnap délelőt- töknek, amikor nincs roha­nás. kapkodás. Ünnenlőbe öltözött öregurak ülnek presszók melegében, egy-esy kávé, vagv hosszúlépés mel­lett csendesen beszélgetnek a világ dolgairól. Néhány asztallal odébb, mert tiszte­letből és hagyományból tar­tani kell a távolságot, az unokák kóláznak. itt már fi­úk lányok vegyesen. Hangos szó itt is alig röppen, leg­feljebb kis kacajok röpdös- nek körülöttük, míg a teg­napi diszkó következményeit latolgatják. A mindig kék munkaruhában járók a vá­ros vagy faluszéli borozókat kedvelik ma is, kapálásból hazajövet letámasztott ke­rékpárjaik békésen tűrik a várakozást. Rex és kártya csaták dúlnak, míg otthon pirul a rántott hús. Az utazási tempó is ké­nyelmesebb edvaria'an le­A kapuvári autópiac nem sok sikert hozott az eladóknak, a koros Ladák cs Skodák gaz­dáiknál maradtak. húzódnak a kocsik, ha vala­kit előznek: Nincs miért si etni a sofőrnek hisz a roko­nok a búcsús falvakbar amúgy is tovább marasztal jak őket, mint azt eredetileg tervezték. Ha meg visszafele az asszony veszi át a vo­lánt, legfeljebb a meccs ele­jét kihagyják. Vannak, aki­ket a morc idő sem tántorít el az eredeti programtól. A Győr- és Környéke Vízmű­Vízben forog az idegen a deneéjében. _ _____ csornai termálfürdő gjógyme­és Fürdő Vállalat csornai termálfürdője előtt egy NSZK-beli és egy bécsi rendszámú autó parkol. Míg mi fázósan sétálunk végig a nyíló rózsákkal szegélyezett kis utcán, a medencéből ne­vetés hangja száll. Molnár György új pesti viccekkel traktálja nyugdíjas társait, pedig neve ellenére heiden- heimi illetőségű. Felesége pontosít: — íja oda, hogy Brenz, mert mi Ulm mellett lakunk, onnan járunk haza évente többször is. A férj, a társaság szóvivő­je veszi a lapot, s olyan di­cséretet zeng a fürdőrhéstér előtt, mintha fizetnének ér­te: — Jártunk mi már szer­te a világban, de a magvar gyógyfürdőknél nincs jobb, A csornaiak nem is tudják, micsoda kincs ez. Ha a mi városunkban lenne nem fér­nének el a németek egymás mellett a medencében. Most Görögországból jöttünk, négy hétig jártuk Hellaszt. — S már sorolja is a csak történelmi tanulmányainkból ismerős híres helyeket. íze? tiszta magyarságából néha egy-egy szóra németre vált. az új fogalmak először így jönnek szájára. — Hiába no, 1941 óta élek 'kint. A városnál dolgoztam, mint lakatos, gépész és tech­nikus, egyébként Moson vár­megyei voltam. Bécsi ismerőseik sem a császárvárosban, hanem Vá­gón látták meg a napvilágot. Tullner János targoncás volt egy építővállalatnál, s nyug­dijából itthon vidámabb az élet. — Zalakaroson voltunk három hétig, most itt már­tózunk a gyógyvízben. Azt hiszem, sokszor visszatérek majd, mert mintha ez a víz esne a legjobban. Gyors búcsúzás után Ka­puvár felé hajtunk. Ott is kínál látnivalót a város szé­le. Épp autóvásárt tartanak a sportpálya parkolójában. Vagy száz autós hozta el „frissen mosott és vasalt” kocsiját, nem kis pénzek re­ményében. Mint cseppben a tenger, a honi autókereske­delem viszonyai itt is tükrö­ződtek. A java-korabeli Zsi­gulik és Skodák árai a ma­gasban röpdöstek, a Dácia korához viszonyítva vala­melyest olcsóbb. A Moszk­vics, a Trabant és a Wart­burg típusok olcsón sem ka­pósak. A sok helybeli néze­lődő között két társaságra leszek figyelmes. A húsz-hu­szonöt év körüli cigány au- tóárusok mintha egy hajda­ni lóvásárból pottyan tak volna ide Kollégám fényké­pezőgépe és jegyzetfüzetem láttán az alkudozást rögvest abbahagyják, majd mielőtt hozzájuk léphetnék ártatlan (Folytatás a 2. oldalon.) Mihail Gorbacsov hazánkba látogat Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Bizottságának meghívására a közeli napokban baráti látogatást tesz a Magyar Nép- köztársaságban. Megkezdődött a M(indiai Perez de Cuellar ENSZ-főtitkár üzenetet küldött a a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökének, Joao Havelange-nak a XIII. labdarúgó világbajnokság kez­dete alkalmából. A világszervezet főtitkára kifejezte azt a reményét, hogy a most kezdődő Mundial hozzá­járul a béke ügyéhez, s a világbajnokság az ENSZ ál­tal békeévnek nyilvánított 1986-os esztendő egyik ki­emelkedő eseménye lesz. Mexikóvárosban szombaton megnyitották a világbajnokságot (képünkön jelenet az ünnepségről), a nyitómérkőzésen: Olaszország—Bulgá­ria 1—I. „Világbajnoki” beszámolónk a 7. oldalon ta­lálható. A LEMP X. kongresszus?! elölt Öt év távlatából A LEMP X. kongresszusa a betetőzése lesz annak a hosszan tartó, példa nélkül álló ideológiai és szervező munkának, amelyben a LEMP tagjainak és a párt szimpatizánsainak százezrei vesznek részt, s amelyet különösen a munkások körében végeztek. A párt és vele együtt az egész nép felmérést készített az 1981. jú­liusától, a LEMP IX. rendkívüli kongresszusának em­lékezetes napjaitól máig megtett útról. Vészterhes na­pok voltak azok. Alihoz, hogy sikerüljön megvédeni az élet mélyreható megújhodásának lehetőségét, és valóra is váltani azt. meg kellett védeni az alkotmányos ren­det. a szocialista építés vívmányait, a szocialista álla­mokhoz fűződő szövetségi kapcsolatokat. Most, teljes meggyőződéssel megállapítható, hogy mindezt sikerült megvalósítani. A Lengyel Egyesült Munkáspárt újjáépítette és kon­szolidálta sorait. A párttagjélöltek sorában többségében vannak a fiatalok, elsősorban a munkások. • 1985-ben a LEMP alapszervezetei 62 ezer 999 tagjelöltet vettek fel. A tagjelöltek többségé saját kezdeményezéséből keres­te a pártszervezettel való kapcsolatot, így például a szczeczini vajdaságban az újonnan felvett párttagok több mint fele 29 évesnél fiatalabb munkás és paraszt. A gdanski vajdaságban is emelkedő tendencia érvé­nyesül a LEMP soraiba felvett új tagok és tagjelöltek terén. Hasonló jelenség tapasztalható az alsó-sziléziai rézmedencében, Poznanban és a többi nagy munkás­központban. A LEMP és a köréje tömörülő hazafias erők sikerét hozták az 1984. évi tanácsi választások, és az 1985. október 13-i parlamenti választások is. Stabilizálódott a népgazdaság, amely az 1930—1932. években válságos időket élt át. Sikerült túlteljesíteni a 3 éves tervben (1983—1985) meghatározott célkitűzése­ket. A nemzeti jövedelem a. tervezett 10 százalékkal szemben 15 százalékkal emelkedett. A IX. rendkívüli pártkongresszus döntése a LEMP hosszú távú programja kidolgozására alapvető, fontos­ságú. 2000-re Lengyelország több mint 40 millió lakosú ország lesz. Egy ilyen népes országnak lényeges sze­repet kell betöltenie a kontinens gazdasági és. politikai életében A pártprogram előirányozza, hogy az elkö­vetkező 15 évben el kell érnie a nemzeti jövedelem legalább 75 százalékos növekedését. Ezt a célt minde­nekelőtt a munkatermelékenység legalább 65 százalé­kos emelése biztosítja. Mivel kevés a rendelkezésre álló energia és nyersanyag, ezért a szóban forgó időszak­ban az energia- és anyagigények 30—40 százalékos csökkentése szükséges. Ily módon valósítható meg az életszínvonal 50 százalékos emel' se. Seregszemle, faluház-avatóval (3. oldal) Megújul a barlangszínház (5. oldal) AZ MSZMT 3YÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1986. JÚNIUS 2., HÉTFŐ ÁRA: 1,80 FORINT XLII. ÉVFOLYAM, 129. SZÁM VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents