Kisalföld, 1986. augusztus (42. évfolyam, 181-205. szám)

1986-08-01 / 181. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1986. AUGUSZTUS 1., PÉNTEK ARA: 1,80 FORINT XLII. ÉVFOLYAM, 181. SZÁM Nagyobb lehetőségek a lakásgazdálkodásban A győri Kun Béla lakótelepen most épülő otthonokba az év végén költözhetnek be a lakók. Alig két hete lépett életbe az a tanácsrendelet, amely a központi jogszabályokhoz igazodva módosítja a megye - székhelyen folyó lakásgaz­dálkodás rendjét. A változás lényege, hogy a lakásmobili­tás fokozása érdekében, azok, akik tanácsi bérlaká­sukról lemondanak, a ko­rábbinál maoasabb ös^zeoű visszatérítést kapnak. E ta- nácsrende'et várható itatá­sáról, valamint a lakásgaz­dálkodási terv végrehajtásá­ról beszélgettünk dr. X.isz- kay Istvánnal, a Győr Váro­si Tanács VB hivatnia elnö­kével és Szórádi Sándorné dr. ein ók he’ vettessél, — A lakásgazdálkodási terv éves ciklusra készül, s mert a lakásátadások dóm- pingje az év második telére esik, nem szokás féléves mérleget készíteni. Ennek el­lenére — noha az építőipar az első félévben egyetlen új lakást sem adott át a ta­nácsnak — ötven lakásiqény- lő mégis otthonhoz jutóit. Hogyan? — A tanácsi lakásgazdá - kodásban az új lakások ki­utalása csak egy részfeladat — mondja dr. Liszkay Ist­ván. — A haláleset mia t bérlő nélkül maradt, Illető­leg a tanácsnak újraelosz­tásra visszaadott lakások fel- használásával ugyanis vég­leges lakáshoz juttathatók a garzonokban lakó családok, s ideiglenes otthonhoz jut­hatnak a jogos igénylők. Lé­nyegében ugyanezt a mun - kát végzi az IKV lakáscsere osztálya is, így évente mint­egy száz család lakásgondját tudják megoldani. Külön ka­tegória az OTP beruházásá­ban épült lakás. A tanács ezeknek a lakásoknak csak harminc százalékával ren­delkezik, mint kiutaló nató- ság, a többit az OTP érté­kesíti. — Ebben az évben a ter­vek szerint hetvenöt új ta­nácsi szociális bérlakás épül, az év elején jóváhagyott és kifüggesztett névjegyzéken pedig százötvenöt igénylő szerepel. Mennyire reális ez a lista, jelent-e egyfajta ga­ranciát arra, hogy ezek az igénylők még ebben az év­ben lakáshoz jutnak? — A végleges névjegyzé­ken szereplők számára jog­alap, s garancia, hogy meg­kapják a lakást — mondja Szórádi Sándorné dr. — Hozzá kell tennem viszont. hogy a lista abc-sorrendben készül, ez nem jelent sor­rendiséget. A felszabaduló lakások nagysága és az igénylők körülményei alap­ján a hatóság szabja meg, hogy ki, mikor és hova köl­tözhet. Űj lakások esetében, sajnos, általában az építő­ipar diktál, hiszen úgv tű­nik: a negyedik negyedévre ütemezett átadások gyakor­latán sehogv sem sikerül változtatni. Így aztán az erre az évre besorolt igénvlők env része a jövő évi lista éleién is szerepelni fog, kényszerből. — A tanácsrendelet sza­bályozza a lakás-használat­bavételi díj visszatérítésének mértékét. Aki tehát tanácsi bérlakásáról lemond, a hasz­nálatbavételi díj többszörö­sét kapja vissza ... — Egészen pontosan — ve­szi át a szót dr. Liszkay István —, aki a bérlakásá­ról lemond és saját lakást épít, az hatszoros, aki saját lakást vásárol, az ötszörös, aki pedig a tanácsi bérlakás helyett OTP-lakást vásárol, az négyszeres lakás-haszná- latbevételi díj-visszatérítésre jogosult. A rendelet célja, hogy mobilizálja a lakásállo­mányt, ezáltal a tanácsnak nagyobb lehetősége nyíljon a szociális helyzetük miatt csak ilyen lakásra jogosult igénylők kielégítésére. A rendelet új, eredményekről eddig nem tudunk beszámol­ni, de bizonyos, hogy még ebben az évben ugrásszerűen megnő az úiraelosztásra fel­ajánlott lakások száma. K. M. Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtöki ülésén — figyelemmel az Or­szággyűlés ügyrendjére — határozatot hozott arról, hogy az államigazgatási szerveknek milyen módon kell segítsége!” nyújtaniuk a képviselői feladatok ellátásához. Ennek kere­tében részletesen szabályozta az államigazgatási szervek tá­jékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségét, a képviselők ál­tal tett javaslatok, bejelentések elintézésének rendjét. A Minisztertanács jelentést hallgatott meg a munkaidőalap védelmére és a munkafegyelem javítására az utóbbi évek­ben tett intézkedések végrehajtásáról. Megállapította, hogy a helyzet valamelyest javult, de az előrehaladás nem kielé­gítő. Ezért további, a munkaidőalap védelmét szolgáló köz­ponti és helyi intézkedések kidolgozására és életbe lépteté­sére adott utasítást. A kormány megerősítette az Állami Tervbizottságnak az építőipar eredményesebb működése érdekében teendő intéz­kedésekre vonatkozó határozatát. Ennek értelmében rendezni kell a veszteséges és alaphiányos vállalatok helyzetét, az ala­csony hatékonysággal működő vállalatoknak pedig progra­mot kell kidolgozniuk gazdálkodásuk megjavítására. Konzultáció Budapesten Felkészülés az ENSZ ülésszakára A szocialista országok kül­ügyminisztériumainak vezető képviselői az ENSZ-közgyű- lés 41. ülésszakára való fel­készülés jegyében július 29— 31. között konzultációt tar­tottak Budapesten. A konstruktív légkörű megbeszélésen részt vett a Belorusz Szovjet Szocialista Köztársaság, a Bolgár Nép- köztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Kubai Köztársaság, a Koreai Néni Demokratikus Köztár­saság, a Laoszi Népi Demok­ratikus Köztársaság, a Len­gyel Népköztársaság, a Ma­gyar Népköztársaság, a Mon­gol Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román Szocialista Köztársa­ság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság, a Vietnami Szo­cialista Köztársaság, vala­mint a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának küldött­sége. A magyar delegációt Horn Gyula külügyminiszté- riumi államtitkár vezette. A konzultáció résztvevői kifejezték reményüket, hogy az ENSZ-közgyűlés 41. ülés­szaka hozzájárul a világszer­vezet korunk fő problémái megoldásában betöltött sze­repének és tekintélyének nö­veléséhez — ezzel is előmoz­dítva a béke és a nemzetközi biztonság ügyét. A küldöttségek vezetőit fo­gadta Várkonyi Péter kül­ügyminiszter. Fogadás Sarlós István, az Ország­gyűlés elnöke csütörtökön az Országházban fogadta az át­utazóban Budapesten tartóz­kodó Mieczyslaw Rakowskit, a lengyel SZEJM alelnökét. A szívélyes baráti légkörű megbeszélésen áttekintették a két ország törvényhozó testü­letéi közötti együttműködés helyzetét, fejlesztésének le­hetőségeit, s kölcsönösen tá­jékoztatták egymást az Or­szággyűlés, illetve a lengyel parlament előtt álló időszerű feladatokról. Tudományos konferencia a műszaki haladásért Csütörtökön, a Magyar Sajtó Házában sajtótájékoztatón is­mertették az augusztus 4. és 9. között, a Budapesti Műszaki Egyetemen megrendezendő ..Magyarok szerepe a világ ter­mészettudományos és műszaki haladásában” című rendez­vény programját. A hatnapos tudományos konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyarok Világszövetsé­ge. a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövet­sége, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem rendezi. Pungor Ernő akadémikus és Konkoly Tibor, a BME egye­temi tanára a sajtótájékoztatón elmondta: az első alkalom­mal megszervezett tanácskozás célja az, hogy szorosabbra fűzzék a hazai és a külföldön élő magyar származású tudo­mányos és műszaki szakemberek kapcsolatát. A találkozóra mintegy 600 magyar, illetve magyar szár­mazású tudós és mérnök jelentette be részvételét. A húsz országból érkező 250 külföldi szakember többsége a mű­egyetem hallgatója volt. Legtöbben az Egyesült Államok egye­temeiről és kutató intézeteiből jönnek, de jelen lesznek euró­pai országokban tevékenykedő magyar származású neves műszakiak is. Csaknem 200 előadás hangzik el a fizika, a kémia, a biokémia, az elektronika, az építészet, a gépészet és kohászat, a bányászat és energiaipar, valmint más termé­szettudományos és műszaki témakörökben. Az augusztus 4-i megnyitón a Budapesti Műszaki Egyete­men tiszteletbeli doktori címeket vesznek át a legkiemelke­dőbb eredményt elért tudósok, kutatók, mérnökök. Bay Zol­tán. az Egyesült Államokban élő professzor, itt adja át Neu­mann János matematikus levelezését, amelvet a Magyar Tu­dományos Akadémia könyvtárának ajándékoz. A plenáris ülések előadásain kívül a különböző tudományágak képvi­selői tíz szekcióban cserélik ki tapasztalataikat. Ugyancsak a konferencia idején jelenik meg a Magyarok a természettudomány és a technika történetében című élet­rajzi lexikon. Sorozatot indítanak a kiemelkedő hazai tudo­mányos szakemberek pályafutásáról: az első kötet „Mérnök vagyok” címmel ugyancsak a tanácskozás alkalmából jele­nik meg. A környezetvédelem szolgálatában \ Mátraaljai Szénbányák rekultivációs üzemének kivitelezésében új mütrágyakeverő berendezést készítettek Gyöngyösvisontán. A lignittel kevert íoszfor, kálium és nitrát tartalmú műtrágya alkalmazásával a kifejtett szén- mezők ismét termővé válnak. Az új berendezés üzemi próbáit a napokban megkezdik. _____________________________________£_____________________________________________________________._____________1 VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents