Kisalföld, 1986. szeptember (42. évfolyam, 206-231. szám)

1986-09-01 / 206. szám

A2 MSZMP GYÖp SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS 1.APJA GYŐR 1966 SEPTEMBER 1„ HÉTFŐ ARA: 1,80 FORINT XU! ÉVFOl^AM ?06 SZA Csehák Judit Becsbe utazott Szeptember I — 5 között Bécsben kerül sor a II Hun­garológiai Világk onaresszusra. amelynek védnökei kö­zött van Lázár György miniszterelnök és dr Franz Vranitzky osztrák kancellár Csehák Judit. a Minisz­tertanács elnäkhelveftese vasárnap Becsbe utazott, ahol a maevar kormány képviseletében részt vesz a világkongresszus megnyitóján Kfséretében van Rátkai Ferenc művelődési miniszterhelyettes. Békehétvége □ Ezrek Fertőrákoson ü Pazsgay Imre beszéeSe □ Táncba öltött vágyak n „Sok kicsiből lesz a nagy tett” Nem tudjuk pontosan hánv nvelven teiezhetö ki s beke sző, csak azt tudtuk hiev a béke vágva belesűríttietö akár egyetlen sóhaitáspa vagv egyetlen vádold oillan- tá.sba is A békéről lehet vés nélkül szónokolni |phe> » ne­vében hamis eevezsó-?-i köt­ni. álcaként felhasználni és lehet akár meghalni is érte fa történelem yatemoopvit bizonyította» A békéért lán­golt Gandhi életének lánnia és a békéért dalolt John Lennov. de számunkra talán az a réges-régi nóta vall a legszebben a békevágvről. areelv (gv szólt „színaranyból Van a béke trombitáin, an­nak a fűtését, de sok kislány várla Fújjad kürtös, elfú- Jod-e végre, vaion mikor lesz a háborúnak vége?” Mikor is lesz vége’ Hiszen igazából nincsen véve A helyi hábo­rúi? és konfliktusok, a ter­rorista támadások és feszült­séggócok továbbra Is fenye­getik a világ békéiét. ..Őröl­tül naivak vagyunk, mert hi­szünk abban, hogv ezen a bolygón is lehet béke”, ab- br.n a világban, ahol ..inkább jut oén2 tankra, mint az éhe­zőnek kenvérre. ahol a bom­bákról és rakétákról több szó es!k. mint Mirhelangeléról. Thomas Marínról vagy Bar- főkről...” — hirdették a fölállított táblák a fertőráko- si kőfeitőben Valamennyin már a kora délelőtti órákban százak aláírását olvashattuk, mert százak, maid esteseié ezrek lőttek el a hétvégére szervezett nagyszabású béke- találkozóra. A csípős szombat délelőtti időtárás ellenére, tíz óra tá­jában már megélénkült az élet a fertőrákos! kőfeitőben felállított szabadtéri színpad körül A megyében működő békeközösségek léptek po­rondra műsoraikkal. Ellőttek a gvőri Peregrenus békecso­port. a csornai óvónőképző gimnázium békeklubla. a Vá­ci Mihálv és 9 Rába—Ka­zinczy békeklub tagi3i A soproni Samantha békeklub pedig egy sátorban ütött tá­ncát. onnan kínálta a béke­bazár emléktárgyait trikó­kul lemezeket matricákat Tavaly alakultunk meg — mondta Vooel Andrea, a klub vezetője — A soproni Mar­tos Flóra Egészségügyi Szak­középiskola harmadikosai vagvunk Ügy gondoHuk '■?; is tehetünk valamit a béke ügyéért Időközben rájöttünk, hogv az emberek miiven ke­veset tudnak a békemozsa- lomról és sokszor rosszhisze­mű előítélettel fogadták Ez meg inkább a cselekvésre ösztönzött bennünket. ..Lesz-e még menedék"' — hallatszik beszélgetésünk közben a Szél­kiáltó együttes gyönyörű da­la Ezt énekelték a győri Pe regrenus békecsnport tagja’ Is — Mit íelent ez a név? — kérdeztük meg az e«viv alanító tagtól Cznkő Mária óvónőtől — Latinul kóborló vándorló diákot, akit persze A Népfront főtitkára a fertőrákos! nagygyűlésen. mindig a szabadság kísér vé­gig az útién és a békéről ál­modik Két évvel ezelőtt még alig Ismertek bennünket, csu­pán az óvódákban hallattunk magunkról. Békedalokat, já­tékokat tanítottunk a kicsi­nyeknek Szélesebb körben a Munkásfiatalok Országos Ta­lálkozóján ismerték meg ne­vünket. irodalmi és zenés műsorokkal léptünk fel. Az Adesgo együttes kísér ben­nünket és most már arra tö­rekszünk. hogy az ország minden békeközösségéhez el­juthassunk. Délhez közeledve a fehér mészkövek felforrósítiák a katlan levegőiét. Emelkedik a hangulat hőfoka is. egvre több és több érdeklődő ér­kezik Forog a televízió ka­meráig és a everekek ruhá­jukra tűzött bókeíelvénvek- kel büszkélkednek Lassan mindenki a színpad környé­kén gyülekezik, váriak a meghirdetett együtteseket Jönnek is azok a buszokkal szén sori óban Magvarul, né­metül. szlovákul köszön+ik őket a feliratok- ..Habet tánccal a hőkéért” A lányok hajában szalag, a fiúk lábán feszes csizma, ki szlovák, ki rábaközi népviseletben Am 8 legnépszerűbb mégiscsak Varoa Józsetné és Maauc* Alatosvé. 3 szanvt Bokréta két táncosa A két asszon-, pirospozsgás arcával. frissen vasalt rokolyájában, kendővel s' felén, mintha most lénett vnlna valamelyik népművé- szett kötetből. Fotózzák is őket sűrűn. — No hiszen mit mond maid az uram — kuncogja Varga Józsefné. — De jön is már a Jóska — mutatja. Var­ga József cseppet sem harag­szik. hanem ő is a kamera elé áll. amúgy legényesen ki­húzza magát. — Hanem azf el ne felejt­se leírni — figyelmeztet — mi sok nemzettel találkoz­tunk már külföldi szereplé­seink során. Az egyszerű nép mind békét akar. Az isme­retséget. a barátságot kell erősíteni, akkor nem lehet baj. A vezetőknek meg sok észt adjon az isten, hogy megtalálíák a békéhez vezető utat. Jobb „ars poeticáját.'' e napnak iobban nem is fe­jezhette volna ki találóbban. Ennél már csak a táncosok Iába koppantja szebben a béke ritmusát. Mindjárt el­sőként a soproni La it ha László Néptáncegyüttes. ki­ket ,a Lajtorja zenekar kísér. De készülődik már a szlová­kiai „Vrsatee” néptáncegyüt­tes. Jut még idő a művészeti vezető megszólítására: — A Trencsén melletti Dubnicából íVágtölgyes) jöt­tünk. Az ötvenes évek elején alakult az együttes, most, hat­van tagja van- énekesek, tán­cosok zenészek Összesen hu­szonegy külföldi turnén 13 országban jártunk. Három héttel ezelőtt szerepeltünl egy tuniszi nemzetközi fesz tiválon íuliusban ped’g 8 nemzetközi kerékDár bék< staféta résztvevőinek adton' műsort Szlovákiában. Ah- fejezi be szavait Josef Le hocky. már indulnak a szín padra a piros szalagos Iá nvok. a sarkantyú». Diszké gombos, szlovák népviseletb- öltözött legények. A burgenlandi néptáncosok polkával rukkoltak elő. A szanvi Bokréta rábaközi tán­cokkal. az undi nemzetiség együttes tüzes szerb és hor vát táncokkal. Vastaossal ju­talmazták a soproni Testvé­riség néptáncosainak ..Sopro­ni búcsúját”. A burgenland ifjúsági zenekarral már ko rábban is találkozhatott m közönség, ők fújták olvan lel késén megérkezésükkor. Ré kefesztíválon viszont, először járnak Karnagyuk. Ruedioc- Loeschnauer szerint: ..saját magunknak kell megtennünk a béke felé vezető lépéseket Ne várjunk másra. A sok ki­csiből lesz a nagy tett.” A hagyományőrző együttesek műsorát a Kisalföld tánc- együttes szatmári és zsánv boki táncai zárták. Az est legnagyobb érdeklő­dést kiváltó eseménve a fél nyolckor kezdődő békenaev- gvűlés volt. Ekkorra már több százan érkeztek a nemrégi­ben felújított fertőrékosi barlangszlnház nézőterére Vadász Anna. a Hazafias Népfront Megyei Bizottságá­nak titkára köszöntötte a vendégeket, külön is üdvö­zölte Jan Martensont. az ENSZ leszerelési kérdésekkel foglalkozó főtitkárhelyettesét aki részt vett a békehétvége esti programjában. A béke­nagygyűlés szónoka Poznans Imre. a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitká­ra volt , (Folytatás a 2. oldalon) Harayuki Ryoko, hlroslmai túlélő emlékoszlopot állított a soproni Jubileumi parkban, a város főterén a gyermekek a békéért akció résztvevői. Ki a legény a traktoron? Leszámítja a szelet ás a hideget, szép nap virradt szombaton a szigetköziekre, főleg ott a Moson és a Kál- noki térségben. Rezesbanda ugyan nem köszöntötte a nyolcórai megnyitót, de an­nál is szebben szólt a trak­torok hangja — húszat indí­tottak. Második alkalommal rendezett Szigetközi Arató­napokat és szántóversenyt a Szigetközi Agráripari Egyesü­lés természetesen a tagszö­vetkezetek segítségével és részvételével. Az idén a mo­sonmagyaróvári Dunameníi Téesz vállalta a házigazda­ságot. rendezőnek csatlako­zott a SZAGE-hoz a KISZ mosonmagyaróvári városi bi­zottsága és a darnózseli gaz­daság: versenydíjakról gon­doskodtak a vállalatok és a szigetközi termelőszövetkeze­tek, vagvis ismét összefogtak sokan egy tartalmas hétvé­géért. lélekgazdagitó hagyo­mányok ijesztgetéséért A vendégek között köszöntöt­ték Kreifer Máriát, a megyei pártbizottság titkárát. dr. Sántha Imrét, a megyei ta­nács elnökhelyettesét és dr. Misi Sándort, a MÉM szövet­kezeti főosztályának vezető­jét Káldv Endre, a SZAGÉ el­nöke nyitotta az ünnepet, majd átadta a szót a megyei pártbizottság titkárának, aki nem véletlenül utajt a szép hagyományok ápolása kap­csán a virtusra, az erő As a szellem próhat ét el ének múlt­béli szép tátikáira tói telte az agráripari egyesülés _ mondotta Kreiter Mária —. hogv felúíította a rési sziget­közi ara Winnenet. ama ne­mes sránóéVU-a) hogv visz- szahozza belőle mindazt., ami naniairtk gazdagodására is szolgálhat Ma itt olyan emberek versenveznek. akik­nek élete középpontiéban a munka átj s akik ezekkel az adottságokkal nem mindig kedvező fel tétetokkel 3 le­hető legtöbbet adiák A szor­galomra az éy hátralévő ne­héz időszakéra utalt méa a megyei nártbizpttság titkára hiszpp 070k a hotok epéi. hétnek még a mozAeaz'-lnsá- gon hoyy nótnll-nscuk az aszály pkozta károkat. 6 ré. gi öregek mindig a»t mord- fák- amit a természet az egyik évben elvisz a másik évben visszaadia A gyakor­lat viszont napiatokban már sokszor bizonyította, hogy annyit kapunk vissza, ameny- nyit befektetünk szorgal­munkból. tehetségünkből. A tehetség próbája volt ez. a szombati szántóversenv is, aminek szigorú szabályait a rajt előtt Rongits Károly, a mosonmagyaróvári téesz el­nöke ismertette, majd kezde­tét vette a verseny. Össze­sen száz pontot lehetett el­érni: vizsgálták a nvitőba- rázdát. a mélységet, a záró- barázdát. az elmunkálást. A „küzdőtérre” jutott fkölcsön­kapott magyar géppel» né­hány csehszlovák versenyző is. hiszen ilyenre is kiterjed a szigetközi — csehszlovák barátság, mint azt a nevében is viseli a darnózseli szövet­kezet Nem hiszem, hogy most va­laki Is örült volna az eső­nek. már a délutáni folklór műsorok, a kellemes eevüjt- !ét miatt, hiszen a jóízű be­szélgetésekre. gondűző könv- nyed talátkoz.ásokra mindig szomiazik az ember A ver­seny véeíil is sikerrel járt. s lényegében mindenki győzött Mi csak a legjobbakat sorol­juk. a díjakat dr Misi Sán­dor. a MÉM képviselője ad­ta át ERŐ kategóriában pi«ó Leves» János flftevénv. má­sodik kategóriában első Plat­zer Zoltán. Barvózseli. har­madik katppóriábao éten Po­lar.setr Gttörny. Belősz* A Ipgiobh nvitőbarázdáért Kál­mán Gyűltj. rajkai téesz nvert. a legjobb zárőbaréz- dát pedig Lienskorsrky László. Pozsony, készítette. A legtöbb pkorounkáért táró dfiat Siska Jenő a gvórzá- molvi ténc-7 traktorosa vitte baza A Rőtté Mo.cny 777/70”gy­őriért Meertoa rdaSŐes Opn- rnőre neSin n s rővtlőno-sp­Wen ai/yita*t f-plsasifeffi-ttf alapján a reihet tőosr. vé­szére íisémi pvéhére tet-iév- lot.1 ertfi S.P mn*eres rtehfir- t őrrs ára szerelhető elmun- kőlőenvsénet. Versenyeztek TFA-val a te­hergépkocsi-vezetők. de ver­senyeztek 9 nótások. tánco­sok zenészek s nem utolsó­sorban 9 ló faiatok készítői — minden győztek Bakody Aladár a SZtflZ ieazenmi” azzal a tó érzéssel zárhatta a másod'k aratónspot hogy­ha nem is énoen gabonavá- gó melee raevoeta azt be de adott Ismét annyi trieka szép emléket amiből élni lebet a következőig ... G. Szabó VILÁG PROLETÁRJAI, 'EGYESÜLJETEK! Szigetközi Aratónapok

Next

/
Thumbnails
Contents