Kisalföld, 1986. december (42. évfolyam, 283-308. szám)

1986-12-01 / 283. szám

■ Tánefil* nyugdíjasok»«*. ............................................... • Az »ranydi j*3 köny vkötömester kiállítás». r---------------—-------------: ' ’ 1 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ________________________ 1 Decembert írunk. Hamisí­tatlan köddel, ziimankós idő­vel köszöntött be a meteoro­lógiai tél. A Sopron felé ve­zető főúton elporoszkáltunk Csornáig, később letértünk Mihályi felé. ttt-ott varjak gyülekeztek a fákon. Egyébként csendes­ség, eseménytelenség minde­nütt. Ezt erősítették meg a mentőszolgálattól és a rend­őrség központi ügyeletétől kapott tegnap délelőtti infor­mációink is. Mindkét helyen abban reménykedtek a szol­gálattevők, hogy a hétvégi körkép nem változik a hát­ralevő órákban. Reméljük így lesz, ilyenkor inkább kályha mellé húzódik az ember. Ahogy réges rég mondták, mindenki betakarodik. Az András-napi időjárás, legyen bármilyen, mind máig kedvez a társas összejövete­leknek. Jeles nap ez a javá­ból. Ezt igazolták azok a hét­végi rendezvények, amelyek péntek este vették kezdetü­ket a megyében. Példaként említhetjük azt a kiállítást, amelyre Fertöszentmiklóson a tanácsház nagytermében bukkantunk. A könyvköté­szet múltja és jelene címmel nyílt meg a tárlat. Ez még nem jelentene rendkívüli eseményt, ám Váci György kétszeres aranydíjas könyv­kötő .mester jelenléte azzá tette. Ö az Országház könyv­kötője immár huszonhat éve. A mester, akinek számos ta­nítványa él az országban, kérdésünkre elmondta, hogy a kiállítás már bejárta ha­zánk nagy részét, látták Len­gyelországban, Csehszlovákiá­ban és Ausztriában is. A ki­állított tárgyak és díszes könyvborítók között megtud­tuk, hogy az egyre bővülő kiállítási anyag alapja lesz a Váci György álltai alapítandó váci könyvkötészeti múze­umnak, amely ismereteink szerint az országban elsőként ismerteti meg látogatóit az egyik legősibb mesterséggel. A jeles nap folytatható az­zal az eseménnyel, amely a Rába-gyár szakszervezeti bi­zottsága által támogatott mű­vészeti csoportok nevéhez fűződik. Ugyancsak péntek este a győri Ady Endre mű­velődési házban dolgozó fú­vósok és a vegyeskar, vala­mint a néptáncegyüttes adott műsort. A gálaestet a Szé­chenyi István művelődési központban az amatőr cso­portok ajándéknak szántók a gyár dolgozóinak és nyug­díjasainak. A zömmel idős korosztály előtt lezajlott mű­sorról Bertalan Andrást, a fúvósak egyik (karnagyát kér­deztük, .aki közelmúltban kapta meg a Szocialista kul­túráért kitüntetést. — A zenekarnak voltak korszakai, valamikor örök­zöld melódiákat, egyvelege­ket, filmzenét játszottunk, példaként említhetem a Volt egyszer egy vadnyugat mu­zsikáját — mondta a kar­nagy —, majd így folytatta: — Olyan korszakokat is szá­mon tartunk, amikor igényes magyar művek felé fordult a figyelmünk. Ebből az időből való a Nyitna megyei népdal- szvit, amelyet Halmos Lász­ló a zenekar számára írt. — És hol tart most a ze­nekar? (folytatát • 2. oldalon.) A postaládától az elektronikáig Schwarzkopf-bemutató TV-műsor • Változások a munkajogban Lars Werner hazánkban Az MSZMP Központi Bizottságának meghívá­sára vasárnap hazánkba érkezett a svéd Baloldali Párt-Kommunisták (VPK) küldöttsége, élén Lars Wernerrel, a párt elnökével. A delegációt a Ferihegyi repülőtéren Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára fo­gadta. Befejezte munkáját a DÍVSZ XII. közgyűlése Záró plenáris üléssel fe­jezte be munkáját a Demok­ratikus Ifjúsági Világszövet­ség XII. közgyűlése szomba­ton este, az Építők Rózsa Fe­renc Művelődési Házában. Az ülésen Cservény Vilmos, a DÍVSZ főtitkára elnökölt. A DÍVSZ legfelsőbb fóru­mán részt vett 136 ifjúsági tagszervezet küldöttei záró tanácskozásukon nyilatkoza­tot fogadtak el november 29-e, a palesztin néppel való nemzetközi szolidaritás nap­ja alkalmából. A dokumen­tum a világ haladó ifjúságá­nak támogatásáról biztosítja 'a palesztin nép nemzeti jo­gaiért — az önrendelkezésért és a független állam alapí­tásának jogáért — folytatott harcát. A felhívás hangoztat­ja: a palesztin kérdés átfogó rendezésére nemzetközi kon­ferenciát kell összehívni az ENSZ égisze alatt, minden érintett félnek, köztük a Pa­lesztinái Felszabadítási Szer­vezetnek, mint a palesztin nép egyedüli törvényes kép­viselőjének közreműködésé­vel. Ezután a DÍVSZ szakosí­tott szervezeteinek vezetői számoltak be a SIVSAJ, a Nemzetközi önkéntes Szol­gálat az Ifjúsági Szolidaritá­sért és Barátságért, a BITEJ, az Ifjúsági Turizmus és Cse­rék Nemzetközi Irodája, va­lamint a CIMEA, a Gy ermek - és Serdülőkori Mozgalmak Nemzetközi Bizottsága ta­nácskozásáról. A közgyűlés meghallgatta a számvizsgáló és pénzügyi bizottság beszámolóját, majd tagfelvételekről döntött: 17, a világ különböző tájain élő fiatalokat tömörítő, új ifjú­sági szervezet kapcsolódott be a DÍVSZ munkájába. A XII. közgyűlés részeként megtartott regionális és te­matikus tanácskozásokon megvitatták és kimunkálták a DÍVSZ legfelső fórumának határozatát, s a következő esztendőkre körvonalazott munkaprogramját rögzítő dokumentumokat, amelyeket a záró plenáris ülésen ter­jesztettek a küldöttek elé. Az eszmecserék tapaszta­latait összegző előterjeszté­sekben megfogalmazódott: ma az emberiség előtt álló legfontosabb feladat a nuk­leáris háború veszélyének el­hárítása. Ezzel összefüggés­ben a résztvevők egyhangú­lag támogatták a DÍVSZ kez­deményezését az ifjúsági szer­vezetek széles körét tömörí­tő antinukleáris koalíció lét- pbbbhbbhhhbbb Zastavákért Ganz-mozdonyok A Mogürt Külkereskedel­mi Vállalat a napokban szerződést kötött a jugoszláv Zastavaimpex céggel jármű­ipari termékek jövő évi köl­csönös szállításáról. A meg­állapodás alapján a jugo­szláv partner 1987-ben 4300 gépkocsit szállít Magyaror­szágra, ellentételként a Ganz- Mávagtól. dízelmozdonyokat, valamint más iparvállalatok­tól különféle gépkocsi-alkat­részeket vásárolnak. Ez utób­biakat egy korábban kötött kooperációs megállapodás alapján gyártják a Zastava személygépkocsikhoz. rehozására, s szorgalmazták atomfegyvermentes békeöve­zetek létesítését a világ nagy térségeiben. A békeharc jegyében ki­alakított akcióprogram kere­tében a DÍVSZ tagszervezetei részt vesznek az Egyesült Ál­lamokban megrendezendő „Népek csúcstalálkozója” el­nevezésű rendezvénysoroza­ton, amely a nukleáris lesze­relés ügyét szolgálja. Ugyan­csak ott lesznek képviselőik a dán ifjúsági békemozgalom kezdeményezésére létrehozni tervezett „nemzetközi béke­őrség” tagjai között is, akik az Egyesült Államokban az atomfegyver-kísérletek elleni tiltakozó akciókon vesznek részt. A közgyűlés tanácsko­zásainak fontos témája vollt a különböző politikai erőikkel folytatott együttműködés erő­sítése. Igen élénk érdeklődés kí­sérte az ifjúság jogaival és a globális problémákkal foglal­kozó tanácskozásokat, amely­nek napirendjén olyan átfo­gó kérdések szerepeltek, mint a fejlődő országokat sújtó éhezés, az eladósodás, a kör­nyezetvédelem és a kapita­lista világ fiataljait érintő munkanélküliség. Az antiimperialista szoli­daritás a DÍVSZ munkájá­nak változatlanul az egyik legfontosabb területe. Az el­következendő esztendőkben is akciók sorával támogatják a haladó, nemzeti felszaba­dítás i mozgalmakat. A küldöttek támogatták a koreai ifjúsági szervezet ja­vaslatát: a XIII. Világifjúsá- gi és Diáktalálkozót 1989-ben a KNDK fővárosában, Phen- janban rendezzék meg. Az előreterjesztett doku­mentumokat — így a határo­zattervezetet és az akcióprog­ramot — a plenáris ülés résztvevői egyhangúlag elfo­gadták. A küldöttek közös üzenetben fejezték ki köszö- netüket a házigazda Magyar Kommunista Ifjúsági Szövet­ségnek a szívélyes vendéglá­tásért, a tanácskozás zavar­talan lebonyolításáért. Ezután megválasztották a DÍVSZ vezető testületéit. Az elnök tisztét — Valid Maszri személyében — továbbra is a Libanoni Demokratikus If­júsági Szövetség tölti be, a főtitkárét pedig — Cservény Vilmos személyében — a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetség. A közgyűlés Valid Maszri zárszavával ért véget. Ajándék gála □ Az Országház könyvkötője □ Beavató diákszínpad □ TutajeffektusnA kocsmában és azon túl —-------------------------­-------------------------------------------------------—---------------r—-----------------------------—1 AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1*66. december 1., hétfó Ara: 1,60 Ft XLII. évfolyam', 263. »ám Veress Péter Argentínába utazott Veress Péter külke­reskedelmi miniszter szombaton hivatalos ál­lamközi tárgyalásokra Uruguayba és Argentí­nába utazott.

Next

/
Thumbnails
Contents