Kisalföld, 1987. március (42. évfolyam, 51-76. szám)

1987-03-02 / 51. szám

AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1987, március 2., hétlő Ara: 1,80 Ft XLII. évfolyam, 51. Hám Kormányszintű teendők Marjai József, a Miniszter- tanács elnökhelyettese és Ja- nez Zemljarics, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz­társaság Szövetségi Végre­hajtó Tanács ámaik (Kormá­nyának) alelnöke szombaton a Zala megyei Lentiben foly­tatott tárgyalásokat. Átte­kintették a két szomszédos baráti .ország gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működésén ék alakulását, egyeztették teendőiket az MSZMP főtitkára és a JKSZ KB elnöke e heti találkozó­jából adódó gazdasági fel­adatok végrehajtásával kap­csolatban. Marjai József és Jan ez Zemljarics értékelték az 1986. évi kétoldalú árucsere- forgalom alakulását, és meg­vitatták az ez évi kölcsönös szállításokkal összefüggő kormányszintű teendőket. A találkozón eszmecserét foly­tattak a világgazdaság és a nemzetközi kereskedelem időszerű kérdéseiről is. RKÉF : -•. ..... rí-:--.......■'........................................................—.................- -------­Koszorúk Kisfaludynak □ Jövőre más? Okosnak maradni □ Bábok a ládában Téti siker az emlékszobában „Hogy az ember okos ma­radjon, olvasni szükséges.” Kisfaludy írta le először ezt a gondolatot, hízelegve olva­sónak, írónak egyaránt. A tizennyolcadik és a tizenki­lencedik század fordulóján Kisfaludy Károly utazóládá- jáhan mindig volt néhány deák író, beszélgetőtársnak a televízió helyett. Okos volt és az is maradt, kétszáz év sem koptatta el. S hogy ve­lünk, meg a mi gyerekeink­kel mi lesz? A hétvégén Té­ten jártunk. Onnan üzenjük: van remény. Jobb időt érdemelt volna szombaton a téti Kisfaludy Károly emléknap. Az eső még kalendáriumot sem „ol­vas”, különben illene tudnia, hogy az illetékes hivatal ta­vaszt rendelt a hétvégére. Szerencse, hogy a bolond idő nem riasztotta el a Győr környéki gyerekeket az uta­zástól. A téti ünnep elsősor­ban nekik készült, pontosab­ban, ők készítették saját ma­guknak. A naigyszentjánosi, a gyomoréi és a győnzámolyi kisdiákok például bábokat csomagoltak be az utazólá­dájukba, hogy a téti Csipo- lino bábszínház vendégeként sok-sok társuknak szerezze­nek örömet. A Míazsola, az Üveggolyó, a Maskara és a ■ Giczi Gyula a Téti Nagyközségi Közös Tanács el­nöke méltatta Kisfaludy Károly munkásságát. Az ün­nepségen részt vett Orbánná dr. Horváth Márta az MSZMP Győr Városi Bizottságának titkára. Csipolino ifjú bábszínészei, túl azon, hogy megfogadták Kisfaludy olvasásra buzdító intelmét, játszanak is. Élik és közvetítik az írott szót, a szakember véleménye szerint magas színvonalon. A zsűri elnöke, Csonka István mond­ta, hogy paravánon innen és túl mindenki nagyon jól érezte magát, az előadások tehát sikeresek voltak. A Kisfaludy Színház volt dísz­let- és jelmeztervezője a gyerekek és a műfaj közötti nagy szerelmet látva elhatá­rozta azt is, hogy „tüntetést” szervez. A felvonuló gyerek­had bábszínházát követelve vonulna végig a győri utcá­kon. No, de fordítsuk ko­molyra a szót, hiszen ha zsűri van, akkor eredmény­nek is kell lennie. Első lett Győrszemere Üveggolyó báb­együttese. A téti pártházban megren­dezett bábszínházi előadások szünetében aiz ünnepnap há­ziasszonya', Madarász Zsu­zsa elmondta, hogy a téti társadalmi és tömegszerve­zetek, a helyi tanács és a művelődési ház mellett véd­nökséget vállalt a rendez­vény fölött a győri Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ, a Megyei Művelő­dési Központ, a győri úttörő­elnökség és a városi nép­frontbizottság is, míg a gye­rekek jutalmazását elsősor­ban a téti gazdálkodó egysé­gek pénze tette lehetővé. A szervezés sikere a városi művelődési központot dicsé­ri: több mint két tucat Győr környéki településről érkeztek gyerekek, a bábosok mellett versmondók és színjátszók is. A versmondók délután három óraikor találkoztak egymással, abban a Kisfalu- dy-emlékszobában, amelyet a nemrégiben elhunyt Szó László alapított. A leggaz- da.gabb honi Kisfaludy-gyűj- teménv mai gazdája Maros­vári József tanár. Jó segítő­társai a helyi építőipari szö­vetkezet dolgozói. A színját­szók a Kisfaludy nevét vise­lő művelődési házban léptek közönség elé.-*—•—♦­Szombaton délután két óráikor a tan,ácsház udvarán koszorúzási ünnepségre gyűltek össze az emléknap résztvevői és a téti patrió­ták. Nagy Ágnes, Győr város úttörőelnöke, Mészáros An­(Folytatás a 2. oldalon.) fl TIT megyei Küldöttértekezlete A korszerű ismeretek a cselekvést segítik A Tudományos Ismeret- terjesztő Társulat Győr-Sop- ron Megyei Szervezete szom­baton a győri MTESZ-szék- 'házbarn megtartotta az elmúlt öt év munkáját értékelő IX. küldöttértekezletét. A Him­nusz közös elóneklése után Jankovits György, a megyei tanács általános elnökhelyet­tese, a tanácskozás elnöke köszöntötte a megjelenteket, közöttük dr. Ádám György akadémikust, a TIT orszá­gos elnökét, dr. Kreiter Má­riát, a megyei pártbizottság titkárát, Horváthné Gindeli Évát, a TIT megyei szerve­zetének titkárát. A küldötteknek előzetesen kiküldött írásos beszámoló­hoz dr. Kiscelli László, a TIT megyei szervezetének el­nöke fűzött szóbeli kiegészí­tést. Egyebek között elmon­dotta, hogy 1982 és 1086 kö­zött alapvetően az érvényes párthatározatok szellemében végezték tevékenységüket. Céljuk az volt, hogy a tudo­mánnyal a nemzeti egységet erősítsék. Különös figyelmet fordítottak az ismeretterjesz­tés emberi tényezőire, az if­júsággal való foglalkozásra, az 1984. január elsejével megszűnt járások területén az ismeretterjesztés megszer­vezésére. A szóbeli kiegészítő után dr. Gyepes István ismertette a TIT-alapszalbály mó­dosítására vonatkozó orszá­gos elképzeléseket s a me­gyei szervezet nevében azok­hoz megjegyzéseket fűzött. Az új alapszabály lényege az, hegy a kor követelmé­nyeinek jobban megfelelő ismeretterjesztő munkát tesz lehetővé, az 'eddiginél na­gyobb önállóságot ad a TIT különböző szintű testületéi­nek és megszünteti a feles­leges formaságokat. Egyebek között kimondja: a TIT tár­sadalmi szervezet, amely a tudományos világnézet alap­ján végzi tevékenységét, fontos szerepe van az át- és továbbképzésben. Ezután került sor a hoz­zászólásokra. Dr. Barsi Ernő az ifjúság körében végzett néprajzi ismeretterjesztés fontosságára hívta fel a fi­gyelmet, hiszen az, mint mondotta, a reális nemzeti önismeret kialakítását segíti. Dr. Ballagi Farkas a Kapu­vár városi szervezet munká­járól számolt be. Megemlí­tette, hogy a kapuvári kór­ház ebben az évben lesz százéves; a jeles alkalom tiszteletére országos tudomá­nyos ülésszakot szerveznek. Dr. Varga Jenő, a Győr vá­rosi TIT-szervezet munkájá­ról szólt, különös tekintettel a pénzügyi lehetőségekre. Takács Ferenc a mosonma­gyaróvári mezőigazdaságtudo­mányi karon folyó TIT-elő- adói képzésről adott áttekin­tést. Dr. Domonkos Ottó a múzeumok ismeretterjesztő munkájáról beszélt. Utalt ar­ra, hogy az állandó kiállítá­sok jó lehetőséget adnak a szakemberek továbbképzésé­re. Dr. Haraszti László a m ez őgazdasági-élel mezés ügy i szakosztályok tevékenységé­ről szólt, megemlítve a más szakosztályokkal és egyesü­letekkel kialakított jó együttmű köd est. Dr. Ádám György azt hangsúlyozta, hogy a TIT nem könnyű időszakban vég­zi munkáját. Ismeretesek gazdasági gondjaink, a min­dennapi életünket jellemző értékziavarok. Ilyen helyzet­ben különösen fontos, hogy a szervezet segítse az érté­kek megszilárdítását. Ma már nem a hagyományos ér­telemben vett ismeretter­jesztést kell végezni, hanem olyan, ismeretátadást, amely a cselekvést segíti’, s hozzá­járul a jelen követelményei­nek megfelelő készségek és képességek kialakításához. Ehhez fiatalítani kell a szer­vezetet. mondotta, majd hangsúlyozta, hogy a szov- jetun ióbeli gyorsítási prog­ram a magyar értelmiség számára is kedvező helyze­tet teremt. Felszólalásának befejező részében dr. Ádám György a Győr-Sopnon me­gyei TIT-szervezet munkáját méltatta, megemlítve, hogy az országos viszonylatban is kiemelkedő. Faller Antal arm hívta fel a figyelmet, hogy a jövőben korszerűsíteni kell a TIT szervezetek érdekeltségi rendszerét, s mindent meg kell tenni, bogy a TIT gaz­dálkodását ma még jellemző bürokratikus elemek csök­kenjenek. Miklósiné Berta- lanffy Mária a megyei KISZ-bizottság nevében kö­szöntötte a tanácskozást. Akié az ifjúság, azé a jövő, mondta. Ezért fontos és szük­séges, hogy a TIT az ifjúság körében színvonalas munkát végezzen. Vannak még tar­talékok a TIT és a KISZ együttműködésében., amelye­ket a jövőben konkrét prog­ramok szervezésével kell hasznosítani. Szilágyi Albert azt az ideológiai környeze­tet elemezte, amelyben a TIT manapság tevékenykedik. Dr. Kreiter Mária a me­gyei pártbizottság és a me­gyei tanács nevében köszön­tötte a tanácskozást. Hang­súlyozta, hogy a 'kibontako­zott reformfolyamatokat kell a társulatnak a maga sajá­tos eszközeivel segítenie. Társadalmi céljaink meg­valósításához szükség van a műszaki és a humán értel­miség tevékenységére. Utalt arra, hogy a TIT-nek jelen­tős tennivalói vannak a kul­turális egyenlőtlenségek fel­számolásában; a falvakban és a községekben végzett is­meretterjesztő munka meg­erősítésében. E munka nem nélkülözheti a ráció és az érzelmek egységét, hiszen a korszerű ismereteknek csak így nyerhetők meg a széles társadalmi rétegek. Felszóla­lásának befejező részében dr. Kreiter Mária méltatta Szilágyi Albert munkáját, amelyet 1980-tól a közeli múltig, nyugalomba vonulá­sáig a TIT megyei szerveze- ' tének titkáraként végzett. Vitéz Vilmos a művelődé­si intézmények és a TIT kap­csolatait elemezte, nem hall­gatva ef, hogy a kapcsolato­kat az anyagiak szűkössége néha bizony gátolja. Dr. Rechnitzer János a posztgra­duális és tudmányközi kép­zés fontosságáról szólt. Han­goztatta, hogy a köagazdai- ság-tudományokin.ak a jövő­ben közérdekűbb: kell vál­niuk, az ismeretterjesztésben nagyobb teret kell szánni gazdasági programjaink is­mertetésére, a vállalati kö­zépvezetők továbbképzésére. Végül Botond Gábor a nem­zetközi-politikai és a hadtu­dományi szakosztály munká­ját ismertette. Dr. Szita Miklós, dr. Pék József, dr. Bedécs Gyula, dr. Környei Attila, Kallós Károly, Hőfle József, dr: Grubits János és dr. Boros István az idő elő­rehaladt volta' miatt írásban nyújtotta be hozzászólását. Dr. Kiscelli László vála­szolt a hozzászólásokban fel­vetettekre. ö is méltatta Szi­lágyi Albert munkásságát, s a TIT megyei elnöksége ne­vében könyvjutalmat nyúj­tott át a megyei szervezet •korábban nyugalomba vonult titkáréinak. Ezután dr. Ádám György az országos elnökség nevében elismeréseket adott át a kiemelkedő tevékenysé­get végzett TIT-tagoknak és közösségeknek. Majd, miután Jankovits György bejelentet­te, hogy a megyei elnökség, az ellenőrző és számvizsgáló bizottság ötéves 'mandátuma lejárt, sor kerüK az új el­nökség, az ügyvezető elnök­ség s az új ellenőrző és számvizsgáló bizottság, a jú­nius 13-án megrendezendő országos értekezlet küldöt­teinek és a szakosztályok el­nökeinek megválasztására. Egyhangú szavazat alapján a TIT Győr-Sopron megyei szervezetének elnöke ismét dr. Kiscelli László lett, áléinak: dr. Szitás Miklós és dr. Var- "n János- titkára Horváthné Gindeli Éva. Kloss A. j~VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ■ A koszorúzás» ünnepség résztvevői.

Next

/
Thumbnails
Contents