Kisalföld, 1987. március (42. évfolyam, 51-76. szám)

1987-03-02 / 51. szám

Hétvégi körkép (Folytatás az 1. oldalról.) tál, la városi művelődési köz­pont igazgatójai, Fodor Judit, a téti tainács titkára és Gi- czi Gyula, a tanács elnöke helyezett el koszorút a száz- kilencvenikiLenc évvel ez­előtt, Téten született író, köl­tő szobrának talapzatán. Gi- czi Gyula ünnepi beszédé­ben elmondta, hogy Kisfalu­dy Károly neve, munkássága összefonódott a község múlt­jával, s formálja jövőjét is. A tétiek büszkék a falu nagy szülöttére, array 'hogy euró­pai műveltségű és hírű mű­vészt adtak a hazának. Kis­faludy teremtette meg a ma­gyar színjátszást, s ő szer­vezte kora íróit a haladás szolgálatára. Befejező mon­dataiban Giczi Gyula utalt arra, hogy Kisfaludy élete, munkássága kötelez. Mai vi­szonyaink között is úgy kell élnünk, dolgoznunk és ta­■ Meinlinger Szabolcs, az aranyérmes versmon- dó. ■ Simon Csilla, Barabás Krisztina, Mészáros And­rea, Boros Janka. Varga Noémi, Szakonyi Erika, vagyis a győztes bábcsoport. múlnunk, hogy minél na­gyobb hasznára lehessünk embertársainknak. A tanácselnöki irodában, az ünnepi beszéd zárszava­ként a Kisfaludy emléknap jövőjéről beszélgettünk Gi­czi Gyulával. A terv az, hogy jövőre, az író kétszázadik születésnapján Téten vissza­idézik a hetvenes éveket, amikor még volt pénz a nagyszabású, felnőtteket is mozdító ünnepnapokra. S mivel úgy tűnik, hogy nem csupán, a pénz fogyott el, ha­nem az amatőr művészeti mozgalom lendülete is, a Győr környéki táncosok, ze­nészek, színjátszók, vers­mondók mellé profi, közön­ségcsalogató együttesek fel­lépésére is számítani lehet. Egyelőre azonban még csak 1087-et írunk, s a dél­után folyamán amatőrök, többnyire gyerekek léptek a közönség elé. A színjátszók versenyében a legjobbnak a ,gyomoréi diákok bizonyul­tak, Weöres Sándor műveit állítva színpadra. Sikert ara­tott a tényői Igric gyermek­színház, a pannonhalmi mű­velődési ház csoportja és a sokorópátkai Ranavász együttes is. A sorrendet a kéttagú, de annál szigorúbb zsűri, Simon Kázmér és Si­mon Eszter színművészek ál­lapították meg. A versmoin- dók produkcióit Horváth Il­dikó versmandó és Perédy László színművész kísérte fi­gyelemmel. A Győr környéki falvakból huszonheten vál­lalkoztak versmondásra, ám a pálma, Téten maradt. Téti az aranyérmes Meinlinger Szabolcs és az ezüstérmes Regner Anita is. A dobogó Harmadik fokára a győrzá- molyi Szekeres Bernadett állhatott fel. A zsűri felnőt­teknek szóló különdíját a gyomoréi Áts Attila kapta. A Kisfaludy Károly szüle­tésének 190. évfordulóján megrendezett téti játék gá­laműsorral zárult. Gaál József Fotó: Szűk Ödön A költő humora Arany Dánosra emlékezve Születése napján hadd idéz­zem meg most a kevéssé is­mert, a hétköznapokon gyak­ran derűs szavú, tréfálódó, csipkelődő Arany Jánost. (170 éve született.) Nehezen állt kötélnek, ami­kor a nagyszalontai kénysze­rű visszavonultságából 1851- ben a magyar irodalom taná­rának hívták Nagykőrösre. Lehet, hogy csak pdhentetőül kevert tréfás szavakat, mon­datokat a növendékek dolgo­zatait bíráló megjegyzéseibe? Sokat őriznek még ezek kö­zül ma is a nagykőrösi Arany János Emlékmúzeum tárolói­ban. Erős Dániel növendékének gyarló verse alá ezt írta: „Dá­niel ugyan erős, de a vers gyenge.” Hoffer Endrének pe­dig egy novella kísérletére: „Nagy szélű derelye: sok a tésztája, kevés a túrója.” Mé­száros Zsi gmond dolgozata alá: „Igen jó! Azt hiszem azonban, hegedűs még job­ban elhúzta volna.” Petőfihez fűződő őszinte, testvéri, baráti érzése, az el­vesztett költő-társ hiánya, fájdalma egész életén át el­kíséri. Szerencsére ennek a csodálatos barátságnak néma tanúi, leveleik jórészt meg­maradtak, könyvekbe is be­kerültek. Megható legtöbbnél még a megszólítás is: „Lel­kem, fatty am!” „Sándor ­csám!” „Kedves jó Sándo­rom!” Majd egy kis félreér­tést oszlatva, csöndesítve: „Kedves makrancos öcsém!” Később pedig: „Mylord!” „Vi­téz kapitány uram”. Sosem tudta kiheverni Petőfi elvesz­tését, de a derű visszatért barátaihoz fűződő kapcsola­tában. Tompa Mihálynak ír­ta a legtöbb levelet, egyszer például rigmusos bevezető^ vei: „Drága barát Hamván! hozzád siet íme, rohanván? / Körösön írt levelem, hol sok uborka terem”. Külön tanulmányt érde­melnének a baráti alkalmak­ra írt rigmusok, akkori szó­val, latinosán: kádenciák. Ezek közül közismert a Név­napra című, melyet Fodor Gerzson tiszteletére írt, de a legtöbb csak kéziratban, ba­rátok között terjedt és ma­radt fenn. Akad köztük paj­zán és népiesen szókimondó is. Például tanártársa, Szilá­gyi Sándor disznajának vers­béli búcsúztatása a baráti társaságban, mintha a disznó búcsúzna gazdájától. Amo­lyan kálvinista kántori halott búcsúztatás ez: „Ha valami éjjel paplanodba korog, ' Az én lelkem lesz az, amely ott kucorog, / Az lesz, mely a legszebb női társaságban, / Egyszer csak megröffen hátul a nadrágban.../” Majd a disznó végső elköszönéseként: „/ Baráti emlékül azt a gyű­rűt hagyom, j Melybe, ha jól sejtem, farkam dugva va­gyon". Nem apadt el tréfálódó kedve akkor sem, amikor már a fővárosban saját iro­dalmi lapja, A koszorú ha­sábjairól üzenhetett olvasói­nak és a kéziratok szerzői­nek. „G. K. úrnak, Sz.-fe- hérvár, ön sok verset írt, mondja. Majd ha kevesebbet ír, azokból küldjön,” „Az epigrammák jeligére: Él-etle- nek és élet-lenek." „Tündér múltja. Nincs jövője.” „Abony. Cikkeit vettük, jó­ízűen ettük, köszönet érte”. Nem kell idézgetni, csak elővenni versei gyűjteményét, hogy lássuk, még öreg nap­jaiban sem tudott olyan fá­radt és elgyötört lenni, hogy akadémiai jegyzeteiben, úti céduláin, leveleiben elő ne csillanjon egy-egy fanyar hu­morú sor. időnként, vagy tán legtöbbször versbe szedve. Ilyen a Búcsú a fürdőtől cí­mű ötsorosa is: ..Isten veled Karlsbad szép tája! / Örökké az ember nem állja. / Rothad neki tüdeje-mája, í így vég­ződik a földi pálya. / Alás’ szolgája!” F. Tóth Pál Gorbacsov nyilatkozata Újabb lépés a megegyezés felé A Szovjetunió indítványoz­za, hogy kössenek haladékta­lanul egyezményt külön az európai közepes hatótávolsá­gú rakétákról — jelentette be Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára szombaton este Moszkvában közzétett nyilat­kozatában. Egyúttal közölte, hogy az epre vonatkozó ja­vaslatokat előterjesztik a genfi szovjet—amerikai tár­gyalásokon. Mihail Gorbacsovnak a szovjet vezetés nevében ki­jelentette: „A Szovjetunió javasolja, hogy az Európában lévő kö­zepes hatótávolságú rakéták problémáját emeljék ki a kérdések összességéből, kös­senek külön megállapodást róla, mégpedig haladéktala­nul. Ilyen lépésnek nem csu­pán alapja van meg, hanem megvan hozzá a gyakorlati­lag kész egyezmény is. Reykjavíkban megegyezés jött létre arról, hogy a Szov­jetunió és az Egyesült Ál­lamok a következő öt évben felszámolja Európában állo­másozó közepes hatótávolsá­gú rakétáit. Ugyanezen idő alatt száz robbanótölteíre csökkentik a Szovjetunió ázsiai területén az e kategó­riába tartozó szovjet rakéták célbajuttató kapacitását olyan értelmezéssel, hogy az Egye­sült Államok ugyanennyi kö­zéphatótávolságú rakéta­robbanótöltetet hagyhat a maga területén. Amint megtörténik az Európában állomásozó szov­jet és amerikai közepes ha­tótávolságú rakéták felszá­molására vonatkozó egyez­mény aláírása, a Szovjetunió az NDK-ból és Csehszlová­kiából — e két ország kor­mányával való egyeztetés alapján — kivonja megnö­velt hatótávolságú harcásza­ti-hadműveleti rakétáit, ame­lyeket a Pershing—2-es ra­kéták és a manőverező ro­botrepülőgépek nyugat-euró­pai telepítésére válaszul he­lyeztek el. Ami az egyéb harcászati-hadműveleti ren­deltetésű rakétákat illeti, ké­szek vagyunk azonnal tár­gyalásokat kezdeni számuk csökkentése és teljes felszá­molásuk céljából.” Visszhangok BONN. Az NSZK kormá­nya üdvözölte Mihail Gorba­csov főtitkárnak azt a javas­latát, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok — a fegyverzet más problémájától elkülönítve — kössön szer­ződést a középhatótávolságú európai rakéták felszámolá­sáról. Friedhelm Ost, a kabi­net szóvivője nem sokkal a szovjet indítvány ismeretessé válása után reményét fejez­te ki, hogy a felek erről a kérdésről most már lendüle­tes, eredményes tárgyaláso­kat folytatnak. LONDON. London hivata­losan még nem nyilatkozott Mihail Gorbacsov legújabb javaslatáról, de a brit kor­mányhoz közelálló The Sun- dav Telegraph vasárnapi je­lentése szerint kormánykö­rökben általános az a nézet, hogy „az új szovjet békekez­deményezés a lehető legked­vezőbb előjel Margaret That­cher e hónap végén esedékes moszkvai látogatása szem­pontjából”. RÓMA. Űj, fontos, bizo­nyos vonatkozásaiban kifeje­zetten „szenzációs” Mihail Gorbacsov legújabb leszerelé­si jáyaslata — írja vasárnapi számában a La Repubblica cí­mű olasz (független) napilap. A szovjet lépést minősítő jelzők a többi olasz újságban is hasonlóak: az II Tempo a szovjet álláspontban bekövet­kezett „látványos fordulat­ról” ír, s ugyanígy fogalmaz az olasz kommunisták lapja, a L’Unitá is. Az új javaslat a Kremlnek' azt a szándékát tükrözi, hogy újból megnyissa a párbeszé­det az Egyesült Államokkal. WASHINGTON. A Fehér Ház szóvivője, Dan Howard szerint „az Egyesült Államok kész igen gyorsan letenni a genfi tárgyalóasztalra javas­latát a közepes hatótávolsá­gú nukleáris eszközök felszá­molásáról”. A szóvivő azon­ban nem volt hajlandó rész­letekbe menően nyilatkozni Mihail Gorbacsov új javas­latáról. A Fehér Ház egy magát megnevezni nem kívánó tiszt­ségviselője ennek ellenére óvatosan nyilatkozott az új, nagyhorderejű szovjet javas­latról. A kormánytisztviselő úgy igyekezett feltüntetni a helyzetet, mintha a Szovjet­unió akadályozta volna meg eddig a megállapodásokat, mivel „összekötötte” azojrat a leszerelés egyéb kérdéseinek megoldásával. Azt azonban elismerte, hogy a javaslat módot ad a viszonylag gyors megállapodásra. TELEX Szovjet szakszervezeti kongresszus Előtérbe kerülnek a szociális programok A szovjet szakszervezeti kongresszus szombati záró­napján befejeződött a beszá­molók feletti vita. A plená­ris üléseken az öt nap alatt 57-en, a szekciókban több mint 150-en kaptak szót. Ki­vétel nélkül mindenki tett bíráló megjegyzéseket a szakszervezeti vezető szer­vek munkájával, az egész szervezet munkastílusával és munkamódszereivel kapcso­latban. Szinte kivétel nélkül min­denki beszélt arról, hogy erő­síteni kell a dolgozók érde­keinek és jogainak védelmét. A síza'kszervezetelk nem en­gedhetik meg, hogy a gazda­ságfejlesztés folyamatában a szociális programok háttér­be szoruljanak, mint ez ko­rábban gyakorta előfordult. Az elfogadott határozatban a szovjet szakszervezetek teljes mértékben támogatják az SZKP bel- és külpolitikai stratégiai irányvonalát, az országban végbemenő átala­kítás tevékeny résztvevőinek tekintik magukat. A kong­resszus a demokrácia elmé­lyítését, a tagság aktivitá­sának és kezdeményezőkész­ségének fejlesztését, a nyílt­ságot, a kritikai szellemet és a kollektiv vezetés elveit tartja a szakszervezeti átala­kítás legfontosabb irányai­nak. A szakszervezeti veze­tők értékelésében a legfon­tosabb mérce csakis az át­alakításhoz való viszonyuk, az ennek érdekében végzett tevékenységük lehet — álla­pítja meg a határozat. A határozat hangsúlyozza a szakszervezetek egyik alap­vető funkciójának, a dolgo- - zók jogai és érdekei védel­mének fontosságát és hang­súlyozza az SZKP XXVII. kongresszusa által kidolgo­zott hosszú távú, határozott szociális politika fontosságát. A határozat kijelöli a szak- szervezeteknek egyebek mel­lett a munkabérek emelésé­nek programjában, a lakás­építés fejlesztésében és a gyermekintézmények hálóza­tának bővítésében való rész­vétele konkrét módjait. A kongresszus egyhangú­lag elfogadta az új szerkesz­tésű szervezeti szabályzatot, amely először határozza meg a szakszervezeteknek, mint „a szovjet társadalom politi­kai rendszere és a nép szo­cialista önigazgatása egyik legfontosabb elemének” sze­repét. A szabályzat pontosít­ja és bővíti a legnagyobb társadalmi tömegszervezet tagjainak jogait és köteles­ségeit. A szervezeti élet de­mokratizálását jelzi, hogy a választások során minden vezető posztra több jelölt is állítható. A szakszervezetek és az állami, társadalmi szer­vek kapcsolatait külön új fe­jezet szabályozza. ADDISZ-ABEBA. A dél-af­rikai fajüldöző rendszer elle­ni hatékony gazdasági szank­ciókra szólítottak fel az AESZ tagországainak külügymi­niszterei szombaton végétért Addisz-Abeba-i értekezletü­kön. BELGRAD, öt munkás meghalt, kettő pedig súlyo­san megsérült szombaton a celjei (Szlovénia) Store ko­hóműben, amikor egy izzó vassal tele tartály megbil­lent és tartalma a közelben tartózkodó dolgozókra öm­lött. BÉCS. Végétért szombaton Bécsben a Földet körülvevő ózonréteg megóvásának lehe­tőségeiről folytatott nemzet­közi tárgyalások második szakasza. Az ENSZ környe­zetvédelmi programjának ke­retében tartott ötnapos ta­nácskozáson a résztvevők ér­dekes és építő javaslatokat terjesztettek elő az ózonpusz­tító vpgyianyagok használa­tának korlátozása érdekében. BONN. A Magyar Tudo­mányos Akadémia több vi­lághírű nyugatnémet tudóst tiszteleti tagjává fogadott a magyar tudomány NSZK-beli terjesztésében, megismerte­tésében. valamint a kétoldalú együttműködés előmozdítá­sában szerzett érdemeik el­ismeréseképpen. MANILA. Corazon Aqui­no, a Fülöp-szigetek elnöke szombaton amnesztiát hirde­tett mindazoknak a kormány- ellenes felkelőknek, akik hat hónapon belül leteszik a fegyvert. KIJALFÖ1D 2 1987. március 2., hétfő

Next

/
Thumbnails
Contents