Kisalföld, 1987. június (42. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

Seprű, labda, színes kréta és ezernyi jókedvű gyermek és felnőtt szórakozott a győri Sportcsarnokban és kör nyékén. Hétfőn kezdődik és június végéig tart Hollandiáiban a „Magyarország Hollandiá­ban” elnevezésű nagyszabású kulturális bemutatósorozat, amely viszonzása az 1986 őszén Magyarországon tar­tott holland kulturális hó­napnak. A rendezvénysorozat tárla­tokat, magyar művészek ‘és együttesek által adott hang­versenyeket, film- és színhá­zi bemutatókat, néprajzi, népművészeti, történelmi, kultúrtörténeti kiállításokat, irodalmi esteket, egyetemi előadásokat és konzultáció­kat, ételbemutatót foglal ma­gában. Több magyar múze­um küld válogatást anyagá­ból. A Szépművészeti Múze­um. például — s ezt a hol­land rendezők külön figyel­mességnek és gesztusnak tartják — a nagy németal­földi mesterek, köztük Rembrandt, Ruisdael,• Jan Steen, Frans Hals 50 alkotá­sát adja kölcsön. Az ANP holland hírügy­nökség jelentése szerint kü­lönösen nagy várakozás elő­zi meg a Bartók Vonósné­gyes és a Liszt Ferenc Ka­marazenekar koncertjét, va­lamint a Magyar Állami Operaház balettkarának elő­adását. A bemutatósorozat kereté­ben június 9—24. között ma­gyar gazdasági napokat is rendeznek. A „Magyarország Hollan­diában” sorozat központja Amszterdam, de több ese­ményre kerül sor Hágában, Rotterdamban, Utreohtben, Groningenben, Tilburgban, Delftben, Arnhemben, Nijme- genben és Leidenben is. VIŰÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1987. június 1., hétfő Ara: 1,80 Ft XUI. évfolyam, 127. szám Gyorsabb> tisztább, csöndesebb Villamos vontatás a GYSEV-nél is Az utazó, az utas nem ve­szi észre — nem is veheti észre! —, hogy az új vasúti menetrend életbelépésétől kezdve csöndesebb, gyorsabb az a vonat, amely sok ezer bejáró dolgozót szállít na­ponta a lakóhely és a mun­kahely között. Ebből kiindul­va igazán jó a hír: tegnaptól Győr és Sopron között is ki­zárólag villanymozdonyok ál­tal húzott szerelvények köz­lekednek. A GYSEV néven jegyzett — magyar—osztrák érdekeltségű — , Győr—Sop­ron—Ebenfurti Vasút már­kanévvel elismert nemzetkö­zi vállalat számára igen je­lentős volt ez áz ünnepség. Két évi munka után dr. Tóth László közlekedési miniszté­riumi államtitkár szombaton reggel a győri állomás első vágánya fölé kifeszített nem­zetiszínű szalag átvágásával hivatalosan is megnyitotta az immár villamos üzemű vo­nalszakaszt. Nem érdektelen beavatni az olvasót: a Győr és Sopron között közlekedő személy- és tehervonatok menetidejé­nek jelentős részét az tette ki, hogy a dízelvontatásra berendezett GYSEV gépeit — az expresszvonatokat is be­leértve! — Győr állomáson „ki kellett cserélni”. Hadd ne mondjuk: ezt a vasúti technológiában járatlanok időhúzásnak minősítették. Tény: a gépcserére ezután is szükség lesz. Elsősorban (Folytatás a 3. oldalon) Gyerekzsivaj a Szigetközben a Mozdulj az egészségedért! n Gázmesterek vetélkedője n A csornai autómatuzsálem Fagyi minden mennyiségben Ha a májusi eső aranyat ér, akkor a napfény legalább is gyémántot. Idén minden­képpen. A kiskerttulajdono­sok mellett a gyermekek iz­gultak a legjobban, kiderül, vagy beborul, a tévé előtt kell most is gubbasztani, vagy ki a rétre, a ligetbe, vagy ha más nincs, a beto­non is remekül lehet görkor­csolyázni. A jó öreg Nap még ezúttal gyermekpártinak bi­zonyult. Nem úgy szombat délelőtt a metsző szélben né­hány pedagógus, aki az elsős vagy negyedikes nebulókról a kisdobos-, vagy úttörőava­tás miatt leparancsolta a pu­lóvert, kardigánt, miközben saját magán szorosabbra gombolta .. . Persze a gyere­kek kedvét ez nem szegte, övék volt a világ. A nagy megyei majális már pénteken elkezdődött a középiskolások számára, akik közül a legkatonásabbak a KISZ Győr-Sopron Megyei Bizottsága Ifjú Gárda Szem­léjére utaztak a Szigetköz egyik vadregényes körzetébe, Lipótra. Három napon át futottak, daloltak, utaztak, lőttek, túráztak. Végigsorolni si sok, nemhogy végrehajtani az igazi tábori körülmények között szervezett gyakorlato­kat. Lipóton az első ember ki is lehetett volna más, akit megpillantottunk, mint sze­mélyesen a nagy Szenyoc, Hanz Annamáriának, a győri Móra iskolából, egy ki­csit a szomszéd gyerekek is segítettek, hogy eltalálja a kolompot a győri Barátság parkban. minden táborok spiritusz rektora immár húsz, har­minc esztendeje. Molnár Zoltán bővérű humorával, s mi fontosabb, szervezőkész­ségével élő legendája az ifjú­sági mozgalomnak. Ha ő ve­zette volna a harci túra csa- paitáit a szigetközi utakon, biztos nem tévedett volna el egyik sem ... Ilyen móka nem érhette a „nagy" ifjúgárdisták kistest­véreit az egyik szomszédos faluban, Novákpusztán. Az egyre csodálatosabb kastély­parkban és környékén min­den „harci” jelleg mellett óvó, vigyázó szemek követték a megyei úttörőszervezet rendezvényén azt a három­száz gyereket, akik az Úttö­rő Gárda szemléjén vettek részt. A rendező pedagógu­sok külön kérték, hogy a győri Béri Balog Ádám Ka­tonai Kollégium növendékei­nek segítőkészségéről ne fe­ledkezzünk meg. A kis kadé­tok legalább annyira élvez­ték a felnőttes feladatot, mint a versenyzők a játéko­kat. Mindkét program a moz­gás jegyében zajlott. A fia­talok ügyesebben, edzetteb­ben, élményekkel gazdagod­va térhettek haza. Az pedig különösen örvendetes, hogy az ifjúságmozgalmi szerve­zetek mellett a rendőrség, a határőrség, a tűzoltóság, a munkásőrség, a megyei párt- bizottság vezető tisztségvise­lőivel, képviselőivel nemcsak protokollárisán, hanem aktív közreműködőként találkoz­tunk. Még a szombati nap króni­kájához tartozik egy másik ifjúsági verseny. A gázkészü­lék-javító és a belső szerelő kategóriákban az ÉGÁZ adott otthont Győrött a Szakma Ifjú Mestere ver­senynek. A készülékjavítók a Liszt Ferenc utcai ÉGÁZ-be- mutatóteremben „műhibák” javításában versengtek, a (Folytatás a 2. oldalon) Diplomaták látogatása Sopronban Az európai biztonsági és együttműködési folyamat keretében zajló bécsi találkozó 150 résztvevője tegnap Sopronba látogatott. A vendégeket a találkozón részt vevő magyar küldöttség vezetője, Erdős André nagy­követ kísérte el Sopronba. Délelőtt Markó József ta­nácselnök fogadta őket a városházán, majd sétát tet­tek a belvárosban. Délután Fertőboztól Nagycenkig a múzeumvasúttal folytatták útjukat, majd megtekintették a fertődi kas­télyt. A vendégek az esti órákban visszautaztak Bécsbe. •l-v&v:" zz ....-".v • :........... A győri állomáson dr. Tóth László államtitkár vágta át a nemzeti színű szalagot. Kulturális bemutató Magyarország Hollandiában

Next

/
Thumbnails
Contents