Kisalföld, 1988. március (43. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1M8. március 1., kedd Ara: 1,S0 Ft XUII. évfolyam, 51. szám Szálloda — szanatóriumi színvonalon Idén megnyílik a Gambrinus-ház ■ Az EDÁSZ Vállalat győri számítóközpontjában már nemcsak a lakossági és közületi áramdíjakat szá­molják. Itt készülnek az észak-dunántúli megyék ener­giagazdálkodását összegező alapszámítások is. Magyar-algán tárgyalások A Lövér, a Palatínus, r Pannónia szálló, a G einer é lis értelbár, a Corvin us pizzé- ria és söröző, a Cézár ház, a Sportcentrum, a Hungária Ételbár, valamint a Falkart kávézó, a Hungaxhortefls Vál­lalat egyik legnagyobb és legeredményesebb, legszínvo­nalasabb önálló egységének, a Lövérnek részeként mű­ködnek. Tavaly 600 dolgozó­jával a soproni Lövér ön­álló Egység 255 millió forint forgalmat bonyolított le, nyeresége pedig meghaladta a 70 millió forintot. A Humgarhatels Lövér ön­álló Egyséig igazgatójával Vránich Istvánnal arról be­szélgettünk, hogyan érték el a nem mindennapi teljesít­ményt. — Mindenekelőtt azzal, hogy nálunk minden a ven­dég 'érdekéiben történik — mondta. — Azonkívül apró figyelmességekkel is igye­keztünk a vendég kedvébe járni. Példáiul a nászutasok­nak külön szolgáltatást biz­tosítunk, többek között virá­gokkal díszített szobát kap­nak. Második évadját kezdi meg nálunk a Nosztalgia video-mozi. A Lövér Hotel bárjában öt itv-készülék kép­ernyőjén vetítjük a többsé­gében régi filmeket. — Mi nem panaszkodha­tunk a belföldi turizmusra, sok magyar vendégünk van. A téli holitidényben kedvez­ményes áron hat éjszakára félpanzióval 3400 forintért ad' nk a Lövérekre néző er- ke_ is szobákat. Természete­sen :zek a vendégeink is díj- me íesen vehetik igénybe us? iánkat és más szolgál­tait. aimkait. Megemlítem, hágj kedvezményes akció­inkban résztvevő szállóven­dégeink 10 800 vendégéjsza­kát töltöttek nálunk. Ezt az akciót az idén március 31-ig folytatjuk, jelenleg 3900 fo­rintért. Elmondta Vránich István azt is, hogy a Györ-Sopron Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalattal közösen létesített és az általuk üze­meltetett Jégverem fogadót ■már a külföldiek. megked­velték. Az OMF által védet­té nyilvánított becses építé­szeti emlék öt lakosztályá­ban, csendes nyugodt helyen pihenhetnek a vendégek. A 40 személyes étteremben lát­ványos konyha fogadja a be­térőt, ahol a vendég szeme láttára, kívánsága szerint készítik el a finom faliatokat. Júniusiban az Eggenberg- házban megnyitják a Stefá­nia cukrászdát, amely Sop­ron legszebb ilyen létesítmé­nye lesz, ahol naponta mint­egy 40—50 féle süteményből válogathatnak az édes szá­jnak. A Hotel Lövér 1988-bam új típusú gyógyászati kínála­tával, minden kényelmet biz­tosító szobáival, szanatóriu­mi jellegű szolgáltatásaival méltó társa kíván lenni a szomszédjában működő nagyhírű gyógyintézetnek. A Lövér Szállóban 'kizárólag a szálló vendégei részére jól felszerelt orvosi rendelő mű­ködik. A rendelő orvosi „kí­nálatát” .— EKG, vérnyo­más-mérés — az idén bőví­teni kívánják. Kérésre a vi­lághírű sárvári gyógysóból fürdőt készítenek. A másik újdonság: a szálló vendégei igénybe vehetik az Evolita fényterápiás készüléket, amellyel már sok végtag-fáj­dalmat sikerült megszüntet­ni, valamint a Gyüling-Bor- dács magnetoterápiás készü­léket mozgásszervi panaszok, a migrén, valamint az alvás­zavarok gyógyítására. Utoljára, de nem utolsó­sorban elmondta Vránich István, hogy az év végére befejeződik a Gambrinus- ház felújítása. A földszintjét a müncheni Löwenbrau sör­gyár rendezi ibe, ahol a híres müncheni söröket mérik csa­polva, illetve palackozva. A sörözőben 40, a teraszán, amely a Kecsketemplomra néz, 60 személy foglalhat helyet. A Gambrinus-ház emeletén hat különterem létesül, mindegyik más-más stílusban berendezve. Az em­lített termeket osztályon fe­lüli árakkal étteremként üzemeltetik — a Humgarho- tels legmagasabb színvona­lán. Imre Béla Várkonyi indiai látogatása A hivatalos indiai látoga­táson tartózkodó Várkonyi Péter külügyminisztert hét­főn Űj-Delhiben fogadta Ramaszvami Venkataraman köztársasági elnök és Sankar Dajal Sarma alelnök. Az udvariassági látogatáson je­len volt Oláh József, Ma­gyarország új-delhi nagykö­vete is. A magyar diplomácia ve­zetőjének hétfői programja koszorúzással kezdődött az indiai történelem kiemelke­dő személyisége, Mahatma Gandhi hamvasztási emlék­helyénél. Utána megkezdőd­tek a hivatalos tárgyalások. Várkonyi Péter először négyszemközt találkozott Natvar Szingh külügyi ál- lamminiszterrel, majd szak­értők jelenlétében folytatták megbeszélésüket. A tárgya­lások egyik témakörét a két­oldalú kapcsolatok képezték: a két ország viszonyát vitás politikai ügyek nem terhe­lik, a figyelem tehát az együttműködésnek kölcsönös érdekeltségen nyugvó bőví­tésére irányult. Egyetértés volt abban, hogy biztosítani kell a magas szintű személyi politikai érintkezések folya­matosságát. Mindkét fél hangsúlyozott fontosságot tulajdonított a gazdasági-ke­reskedelmi együttműködés elmélyítésének. megelége­dettséggel állapítva meg, hogy tavaly a magyar—in­diai árucsere-forgalom ér­téke átlépte a százmillió dolláros szintet. A külügyi tárgyalások után Várkonyi Péter hivata­lában felkereste Krisna Csandra Pant hadügyminisz­tert. Napjainkban egyre több szó esik a lakosság részvé­teléről, a 'településpolitikai feladatok kialakításában és megoldásában. A helyi társa­dalmak működési mechaniz­musai azonban ma még sok esetben gátolják a lakosság érdemi beleszólását a dönté­si folyamatokba. A lakóhely tradíciói, a de­mokratikus intézményrend­szer működése, a magatar­tási szokások és az informá­cióáramlás módjai jelentős mértékben meghatározhatják az egyén viszonyát a szűkebb haza ügyeihez. A nyitott vá­rospolitika feltételezi a la­kosság és a tanácsok kapcso­latának javítását, a nagyobb nyilvánosságot. A lakosság érdekképvise­letéről, az érdekegyeztetés lehetséges módozatairól Ke­resztény Richárddal, a Ha­zafias Népfront Sopron Vá­rosi Bizottságának titkárával beszélgettünk. — A tanács és a lakosság közötti közvetlen kapcsolat­tartás, az érdekegyeztetés egyik lehetséges formája a lakossági érdekvédelmi fóru­mok rendezése, szervezése — fnondta bevezetésül Keresz­tény Richard. — A Hazafias Népfront gyakorlatában meg­honosodott munkamódszer a város lakóit érintő kérdések nyílt fórumon való megvita­tása. Elsősorban a kereske­delmi ellátás, a szolgáltatás és a városrendezés, városfej­lesztés különböző területeivel foglalkoztunk eddig. A nép­front közvetítő szerepet és érdekegyeztető feladatokat lát el. — A lakosság részvétele a közügyek intézésében ideális feltételek esetén is feltételezi a szükséges információk biz­tosítását. Marjai Józsefnek, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­sének meghívására hétfőn hazánkba érkezett Szaid Amanuddin Amin, az Afga­nisztáni Köztársaság első miniszterelnök-helyettese és — A lakosság megfelelő tá­jékoztatása érdekében egyre nagyobb szerepet vállalnak a tanácstagok, akiknek széles körű és megalapozott felkészí­tése elengedhetetlenül szük­séges. A városfejlesztési fel­adatok kidolgozásában az ed­digieknél is jobban kell tá­maszkodnunk a tudományos, a társadalmi és tömegszei-ve- zetek véleményére. Nyilván­való, hogy a lakossági fóru­mok is csak akkor érik el céljukat, ha a résztvevők megfelelő ismeretek birtoká­ban mondhatják el vélemé­nyüket. Az általános tájé­koztatók ideje — a konkrét ügyekben — lejárt. Tapasz­talataink azt bizonyítják, hogy az állampolgárok az őket érintő kérdésekben egy­értelmű válaszokat várnak. Sajnos azonban sokszor az egyéni vagy egy szűkebb cso­port érdekét szeretnék elő­térbe helyezni a tágabb kö­zösség érdekeivel szemben. Számunkra is tanulság, hogy egy-egy ilyen fórumon ne csak a szakemberek vegye­nek részt, hanem olyan veze­tők is, akik az esetleges szak­mai indokláson túl, bővebb információkkal 'is rendelkez­nek arról, hogy mi, miért történik. Nem vitatva a fórumok je­lentőségét, de nem mindegy, hogy a lakosság mikor mond­hatja el a véleményét, mert előfordulhat, hogy nem a döntései »készítés szakaszá­ban, hanem már a döntés után kerül sor a lakosság és a szakemberek találkozójára. — Az utóbbi időben egyre inkább már az előkészítés időszakában hívjuk véle­ménycserére az érintetteket. A városi tanács osztályai is határozottan igénylik, hogy a testületi döntésék előtt mi­az általa vezetett gazdasági­kereskedelmi delegáció. A nap folyamán megkezdőd­tek a tárgaylások a magyar— afgán gazdasági és műszaki- tudományos együttműködés időszerű kérdéseiről. nél szélesebb körben kerül­jön megvitatásra előterjesz­tésük. Az anyagokat ma már sok esetben a lakossági ész­revételekkel együtt terjesztik az illetékesek elé megvitatás­ra. — A fórumokon elhangzott észrevételeket, javaslatokat minden esetben figyelembe veszik? — Szakemberek közremű­ködésével minden kérést megvizsgálunk. Több esetben előfordult, hogy módosítot­tunk eredeti elképzeléseken. — Kérem, mondjon néhány konkrét példát is. — Néhány évvel ezelőtt a Csengery utca beépítési ter­ve naim' viharokat váltott ki az ott lakók körében. Akkor hibáztunk, mert csak a dön­tést ismertettük, előzetesen nem kértük ki a véleményü­ket. A tiltakozások eredmé­nyeként azonban változtat­tunk a terveken. A tervezett Ravazd utcai lakótelep be­építési nagyságát is megvál­toztattuk a javaslatok alap­ján. Űj törekvéseinket jól példázza Brennberg rendezési terve. Már a tervkészítéshez kértük az ott élők vélemé­nyét. így nem fordulhat elő, hogy a lakossági észrevételek alapján kelljen a kész ter­veken változtatni, mert a ter­vező eleve felhasználhatja a lakosság észrevételeit. Le kell számolnunk azzal az il­lúzióval, hogy az állampol­gárok közügyeinkben való részvétele lezárható az egyéb­ként hasznos értékteremtő társadalmi munkaakciákkal: Igénylik a partneri viszonyt és hogy javaslataikat érdem­ben felhasználva hozzuk meg felelősségteljes döntéseinket. Horváth Ferenc Á lakossági fórumok tapasztalatai Befejezés előtt a Gambrinus-ház felújítása.

Next

/
Thumbnails
Contents