Kisalföld, 1988. szeptember (43. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-01 / 209. szám

AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1988. szeptember 1., csütörtök Ara: 1,80 Ft XLIII. évfolyam, 209. szám ■ tervezők a jövő századra gondollak Iskolát avattak Győrben és Fertőszentm iklóson Mialatt a Reider Ferenc utcai új oktatási intézmény­ben befejeződtek az avatási előkészületek, tegnap dél­előtt 10 órakor Győrött, a Klastrom Szálló barokk ter­mében szakmai tanácskozásra gyűltek össze a megye és a város vendéglátóipari vállalatainak szakemberei, valamint a három nagy szállodalánc, a Danubius, a HungarHotels és a Pannónia képviselői, hogy értékel­jék és megvitassák idegenforgalmunk és vendéglátá­sunk jelenlegi helyzetét. A fórumon — amely a szak­emberképzés jövőjével, az oktatás és a vállalatok kö­zötti koordináció fejlesztésével is foglalkozott — részt vett Andrikó Miklós, kereskedelmi minisztériumi ál­lamtitkár, Sebestyén Miklós, a Kereskedelmi Miniszté­rium főosztályvezető-helyettese és Balogh József, Győr Város Tanácsa elnökhelyettese. Az előadások, majd az azo­kat követő konzultáció az egyre dinamikusabban fejlő­dő magyar vendéglátás fon­tos tényezőjeként említették a korszerű szakemberképzést, mind a szakmai előrelépés, mind a bővülő idegenforga­lom kiaknázása érdekében. Szó esett a tanácskozáson az 199ő-re tervezett Bécs—Bu­dapest Világkiállításról is, amelyben Győrnek — ha a feltételek adottak lesznek — az átutazó turizmus kapcsán megállító szerepet szánnak. Az ünnepélyes iskolaavató és tanévnyitó délután 5 óra­ikor kezdődött a győri Ven­déglátóipari Szakközépisko­la. Szakmunkásképző és Gimnázium aulájában. Az érkező vendégek — diákok, tanárok, szülők, a megye és a város párt és állami veze­tői, vendéglátós szakembe­rek, a tervező, a kivitelező és a beruházó vállalatok képviselői — még a felvonu­lási területen közelíthették meg a modern, 20 tantermes intézményt és az impozáns, nemzetközi követelmények­nek is megfelelő tornacsar­nokot. Az oktatási kom­plexum jövőre teljesedik ki igazán, ekkor kerül átadásra az a 24 tantermes általános iskola (tervezte Lang János, a Győriterv vezető tervezője), amellyel együtt valóban a győri oktatás új bázisa köl­tözik a Kun Béla-lakólelep szélére. S hogy az új intézmény csak a helyét tekintve van a periférián, erről győzött meg minket, meghívottakat vilá­gos és tágas tantermeivel, szakelőadóival, tankonyhájá­val, nyelvi laborjával és rajztermével az iskola, ame­lyet már a jövő század szel­lemében hoztak tető alá a kivitelező GYÁÉV építőmun­kásai. Elsőként Baksa Kálmán, megbízott igazgató köszön­tötte az avatáson megjelen­teket, majd átadta a szót dr. Elek Sándornak, az MSZMP Győr Városi Bizott­sága első titkárának. A szó­nok avatóbeszédében a vá­ros kiemelkedő eseményének nevezte a háromprofilú kép­zésnek otthont adó új közép­fokú oktatási intézményt, amely, remélhetően mielőbb 'kialakítja saját hagyomá­nyait, s tanulmányi eredmé­nyei révén hírt és elismerést szerez tanároknak, diákok­nak egyaránt. ‘ — A szakács- és pincér­képzésnek régi gyökerei vannak Győrött — mondotta —, 1688-ban már volt a vá­rosnak vendégfogadója, 1719-ből pedig ránk maradj egy feljegyzés, amely a meg­alakult első győri kávéfőző üzletről tudósít. A kor köve­telményeinek eleget tévő, széles körű szakmai ismere­tek, s azok a maradandó er­kölcsi normák, amelyek nél­kül nincs kiegyensúlyozott, a társadalom elvárásaihoz al­kalmazkodó ember — ebben az iskolában az új. ígsS'BÜ- es tanévtől is megértő, türel­mes és fegyelmezett hallga­tóságra várnak. Magas szín­vonalú, jó légkörben végzett munkát kívánok az intéz­mény valamennyi tanulójá­nak és pedagógus kollektívá­jának! — zárta avatóbeszé­dét dr. Elek Sándor. Az iskola alapító okleve­lét Zámbó József, Győr Vá­ros Tanácsának elnöke nyúj­totta át Baksa Kálmánnak, (Folytatás a 2. oldalon.) Az új győri oktatási egység mától a tanulóifjúságé. Politikai és gazdasági tapasztalatcsere A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának meghívására hazánk­ba érkezett a Kínai Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának küldöttsége, élén Zhao Zongnai, a KKP KB szervezési osztályának he­lyettes vezetőjével. A kül­döttség tagjai Liu Shilong, a KKP KB szervezési osztá­lyának alosztályvezetője, Cu Yung-chang, a KKP KB Po­litikai Rendszer Reforminté­zetének csoportvezető-he­lyettese, Cai Hengan, a szer­vezési osztály csoportvezető­je, Zang Xianyag, a Sze­mélyzeti Minisztérium osz­tályvezetője, Lián Ping, a reformbizottság osztályveze­tője. Cui Jungang, a sze­mélyzeti osztály csoportveze­tője. Kínai vendégeink tegnap délelőtt Csizmadia Jánosnak, az MSZMP Központi Bizott­sága munkatársának kísére­tében Győrbe látogattak. A megyei pártbizottság székházában dr. Lakatos László, az MSZMP Győr- Sopron Megyei Bizottságá­nak első titkára dr. Kreiter Mária és Szakács Ferenc, a megyei pártbizottság titká­rai társaságában fogadta a kínai delegáció tagjait. Tájékoztatta a vendégeket megyénk politikai, gazdasá­gi és kulturális életéről, va­lamint a káderpolitikai mun­káról. különös tekintettel a vezetők kiválasztására. Ez­után baráti beszélgetés köz­ben válaszolt a kínai elvtár­sak kérdéseire. A küldöttség délután a Ma­gyar Vagon- és Gépgyárba látogatott. A vendégeket Bangha László, a vállalati pártbizottság titkára köszön­tötte. s tájékoztatta a Rábá­nál folyó politikai munka időszerű kérdéseiről. Elöljá­róban elmondta, az MVG- ben nagy figyelemmel kísé­rik azokat a törekvéseket, amelyeket Kínában az utób­bi időben a gazdaság fejlesz­téséért. az emberi, kulturális és egyéb kapcsolatok erősíté­séért tesznek. A Rábának is vannak kínai üzleti kapcso­latai, s mint ismert, Győrött is dolgoznak kínai szakmun­kások. A Rába pártbizottságának titkára tájékoztatójában szólt egyebek között arról, fontos feladat most a politikai mun­ka olyan hatékony módsze­reit kialakítani, hogy a nagy kollektíva minden tagja tu­dása legjavát tudja nyújta­ni. Különös figyelmet fordí­tanak arra, hogy a különbö­ző irányító pozíciókba az ar­ra legalkalmasabbak kerül­jenek. Mint mondta, ma már önmagában a politikai elkö­telezettség nem elég ahhoz, hogy valaki vezetővé vál­jon, hiszen a fejlődéshez nélkülözhetetlen az elmélyült szakmai tudás. Lényegében ez utóbbi gon­dolatsorhoz kapcsolódott Szabó József személyzeti és szociális igazgató tájékozta­tója. amelyben részletesen ismertette a vállalat személy­zeti - munkáját. Beszélt a szervezeti felépítésről és a sokirányú tevékenységről egyaránt. Szólt egyebek kö­zölt az MVG kínai gazdasá­gi kapcsolatairól is, megem­lítve például, hogy a Rába az utóbbi három évben 1370 teherautót szállított Kínába, most készült két tojófarm és egy broilerfarm, s a győri székhelyű vállalat a rövide­sen sorra kerülő pekingi me­zőgazdasági kiállításon is bemutatja berendezéseit. A tájékoztatók után a kí­nai delegáció tagjai látoga­tást tettek az MVG oktatási központjában, megismerked­tek azokkal a modern beren­dezésekkel, amelyek sokol­dalúan szolgálják a nagyvál­lalat dolgozóinak képzését. Megtekintették a Rába mun­káját, életét bemutató — kí­nai nyelvre szinkronizált — videofilmét, majd üzemláto­gatásra indultak, hogy a hal­lottakat közvetlen tapaszta­latokkal is kiegészítsék. Az üzemlátogatáson találkoztak a tavaly október óta Győrött dolgozó kínai szakmunkások­kal. Napi programjuk az esti órákban városnézéssel ért vé­get. A kínai vendégek ma Mo­sonmagyaróvárra utaznak, ahol fogadja őket a városi pártbizottságon Németh Ká­roly első titkár és Frank Pé­ter titkár, majd a Flexum vállalat munkájával ismer­kednek. A delegációt délután Győrött a megyei tanácson fogadja Szabó Mihály tanács­elnök. A kínai küldöttség a Rába oktatási központjában nagy érdeklődéssel tekintette meg a számítógép-ve­zérlésű berendezéseket. Kínai pártküldöttség látogatása megyénkben A Kereskedelmi Bank közgyűlése . Rendkívüli közgyűlést tar­tott szerdán az Országos Ke­reskedelmi és Hitelbank Rt. a Budapest Kongresszusi Központban. A közgyűlésen az igazgató­ság beszámolt a bank részvé­nyeseinek a pénzintézet első félévi eredményeiről. Megál­lapították: a bank üzleti munkájának lendületét a kormány deflációs pénzpoli­tikája csökkentette, ám az elért eredmények alapján valószínűsíthető, hogy az üz­leti év zárásakor 1987-hez hasonló mértékű nyereséget ér el az Országos Kereske­delmi és Hitelbank. Ennek megfelelően a részvényesek osztaléka is el fogja érni a tavalyi szintet (12 százalé­kot). A közgyűlés után az igaz­gatóság Lenk Gézát a rész­vénytársaság elnök-vezér­igazgatójává választotta. Otto Lambsdorff budapesti tárgyalásai Marjai József miniszterelnök-helyettes, kereskedel­mi miniszter meghívására augusztus 28. és 31. között hazánkban tartózkodott Otto Lambsdorff, a nyugatné­met Szabaddemokrata Párt gazdaságpolitikai szóvivő­je, volt szövetségi gazdasági miniszter. Az NSZK-beli politikus vendéglátójával megbeszélést folytatott a két­oldalú gazdasági kapcsolatok alakulásáról, a Közös Pi­accal parafáit kereskedelmi és gazdasági együttműkö­dési megállapodás összefüggéseiről, valamint a világ- gazdaság és a nemzetközi pénzügyi élet fő tendenciái­ról. Egyetértettek abban, hogy a két ország kapcsola­tai példamutatóan fejlődnek, ugyanakkor e kapcsola­tok fejlesztési lehetőségeit újabb kooperációk és ve­gyesvállalatok létrehozásában látják. Ehhez kedvező feltételeket teremt a magyarországi reformfolyamat clőrevitele, különösen a tervezett társasági törvény el­fogadása. Otto Eambsdorfíot fogadta Németh Miklós, az MSZMP KB titkára, Nyers Rezső, az Országgyűlés ke­reskedelmi bizottságának elnöke, Pozsgay Imre állam­miniszter, a Politikai Bizottság tagjai. Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára. A nyugatnémet vendég ta­lálkozott Veress Péterrel, a Minisztertanács Tanács­adó Testületének titkárával, Bartha Ferenc államtit­kárral, a Magyar Nemzeti Bank elnökével, Beck Ta­mással, a Magyar Gazdasági Kamara elnökével, és Me- lega Tibor kereskedelmi miniszterhelyettessel is. Hét­főn nagy érdeklődéssel kisért előadást tartott az Eöt­vös Loránd Tudományegyetemen „Magyarország, az NSZK és Európa” címmel. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents