Kisalföld, 1989. július (44. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-01 / 153. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI LAPJA 1989. július 1. szombat Ára: 5,30 Ft XUV. évfolyam 153. szára Befejeződött a Parlament ülésszaka Budapestre érkezett az ausztrál miniszterelnök Megkezdődtek a tárgyalások Németh Miklósnak, a Mi­nisztertanács elnökének meg­hívására péntekien reggel hi­vatalos látogatásra Budapest­re érkezett Robert Hawke ausztrál miniszterelnök. Út­jára elkísérte felesége, vala­mint tanácsadók és üzletemt- berek. Magyarországi látoga­tását megelőzően Robert Hawke Párizsban, London­ban, Washingtonban és Bonnban folytatott tárgyalá­sokat. A két ország zászlóival díszített Ferihegyi repülőté­ren fél tízkor landolt az ausztrál miniszterelnök kü- lönrepüilőgépe. A gép lépcső­jénél Németh Miklós és fe­lesége üdvözölte Robert Hawke-ot és feleségét, majd úttörők virágcsokorral kö­szöntötték a vendégeket. Ro­bert Hawke és Németh Miklós ezután fogadta a fel­sorakozott díszszázad pa­rancsnokának jelentését, majd a katonai zenekar el­játszotta az ausztrál és a ma­gyar himnuszt. A két mi­niszterelnök ezután ellepett a díszszázad előtt. Robert Hawke és kísérete fogadására a F erihegyi re­pülőtéren megjelent Raft Miklós államtitkár, a Mi­nisztertanács Hivatalának elnöke, Bényi József külügy- imindszter-helyettes, valamint Mohai László, a miniszterel­nök tanácsadója. Jelen volt Juhár Zoltán, hazánk Can­berrái és Douglas Alan Townsend, Ausztrália buda­pesti nagykövete. A delegációk kölcsönös be­mutatása után Robert Haw­ke miniszterelnök és kísére­te gépkocsiba szállt és a Hő­sök terére hajtatott. Itt az ausztrál kormányfő koszorút helyezett el a Ma­gyar Hősök emlékművén. Ezután az Országház dele- gációs termében megkezdőd­tek a magyar—ausztrál tár­gyalások: A tárgyalóasztalnál helyet foglalt Németh Miklós, Bé­nyi József, Melega Tibor ke­reskedelmi miniszterhelyet­tes, Mohai László és Juhár Zoltán, illetve Robert Haw­ke, M. H. Codd államtitkár, a Kabinet Iroda vezetője, R. A. Woolcott külügy- és ke­reskedelmi minisztériumi ál­lamtitkár, D. A. Hollway, a miniszterelnök titkárságá­nak vezetője, valamint Douglas Alan Townsend.. A csaknem kétórás tár­gyaláson a kétoldalú kap­csolatokról, a magyarorszá­gi helyzet fő vonásairól, va­lamint nemzetközi kérdések­ről esett szó. (Folytatás a 2. oldalon.) Törvénymódosítási javaslatokat fogadott el az Országgyűlés Interpellációk — személyi döntések A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosí­tására benyújtott törvényjavaslat feletti szavazással folytatta munkáját pénteken reggel 9 órakor az Or­szággyűlés soros ülésszaka. Az elnöklő Jakab Röbert- né bejelentette, hogy a csütörtökön kialakult patthely­zet után a honvédelmi bizottság ülésén sikerült komp­romisszumos megoldást találni a polgári szolgálat idő­tartamát illetően. Mivei azonban a konszenzus alap­ján létrejött megoldás kihatással van a csütörtökön már elfogadóit módosításokra, így az utóbbiak ügyé­ben is újra kellett szavazni. Vásár Sopronban Az elmúlt évben újjáélesztett gondolat, hogy Sop­ron rendezzen nemzetközi ipari vásárt és kiállítást osztatlan elismerést aratott. Az első vásár szakmai és közönségvisszhangja kitűnő alapot teremtett a tovább­lépéshez. Ebben az évben már a tavalyi alapterűlct dupláján, közel négyezer négyzetméteren fogadta a vásár szervező bizottsága az osztrák, a szlovák és a magyar kiállítókat, összesen 122 magánvállalkozó és vállalat mutatja be termékeit és forgalmazott áruská­láját. (Tudósításunk a 3. oldalon.) Fúvószenekarok találkozója Ezután a honvédelmi bi­zottság bejelentése alapján először arról szavaztak a képviselők, hogy a katonai szolgáját együttes időtarta­ma ne haladja meg a 28 hó­napot. Az indítványt az Or­szággyűlés két ellenszava­zattal és két tartózkodással fogadta el. Ezután egy ellen- szavazattal és tizenegy tar­tózkodással elfogadták azt, hogy a polgári szolgálat idő­tartama 28 hónap legyen. Egy másik módosító indít­vány alapján arról döntöt­tek, hogy a törvény a tarta­lékos hadköteles katonai és polgári szolgálatának együt­tes időtartamát 28 hó­napban határozza meg. Ezt az indítványt hét tartózko­dással fogadták el. Végül ar­ról a módosításról szavaz­tak, amely a tartalékos ka­tonai szolgálat időtartamát 18 helyett 16, illetve 12 he­lyett 10 hónapban állapítja meg, valamint a 24 hónapos fegyver nélküli szolgálat le­töltése után 6 helyett 4 hó­napos tartalékos szolgálati időt ír elő. Ezt a javaslatot nyolc tartózkodással fogad­ták el. Végül az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosítására benyújtott törvényjavaslatot 1 ellenszavazattal és 11 tar­tózkodással elfogadta.^ Ezt követően Kulcsár Kál­mán igazságügyminiszter tar­totta meg expozéját a Bünte­tő Törvénykönyv módosítá­sáról. Kifejtette: a honvédelmi törvényből adódó büntetőjo­gi feladat a most bevezetett polgári szolgálat elvégzésé­nek büntetőjogi biztosítása. A polgári szolgálat ellátását is büntetőjogi szabály védi, az a szabály, amelyet előter­jesztettünk, és amely büntet­ni rendel mindenkit, aki ki kívánja magát vonni a pol­gári szolgálat ellátása alól, illetőleg azokat, akik máso­kat ennek a szolgálatnak a teljesítésében megakadályoz­nak. Ezt a gondolatot fogalmaz­tuk meg a benyújtott tör­vényjavaslatban. A büntetés tehát természetesen azokat érinti, akik a törvényben megállapított kötelezettségü­ket nem teljesítik. Minthogy a polgári szolgálattal szem­ben már semmifajta lelkiis­mereti kifogás nem fogadha­tó el, ezért nincs arra mód, hogy büntetőjogi szankciót ne teremtsünk az ilyen szol­gálatot megtagadók, vagy nem teljesítők számára. Értékelni kell büntetőjogi­lag azt is, hogy megnyílt a polgári szolgálat lehetősége, így méltánytalan hátrány ér­né azokat, akik korábbi tör­vényi kötelezettségek nem teljesítése folytán büntetőjo­gi rendelkezés alapján kato­nai szolgálat megtagadása miatt büntetőjogilag elítél­ték, maga a törvény mente­síti a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövet­kezmények alól. Továbbá: rendelkezik arról is, hogy végrehajtási kegye­lemben részesüljön minden korábban elítélt, de bünteté­sének letöltését még meg nem kezdett szolgálatot meg­tagadó, aki e pillanatban még bizonytalan jogi hely­zetben van. Ezeket a bünte­téseket tehát nem hajtják végre, hanem törvényi ke­gyelem következtében törlik. Eljárási kegyelemben része­sülnek azok is, akik ellen büntetőjogi eljárás van fo­lyamatban a fenti bűncse­lekmény miatt, de ezt a bün­tető eljárást egy korábbi tör­vényi rendelkezés folytán e törvény hatályba léptéig fel­függesztették. Nem kerül te­hát senki sem olyan hátrány­ba, amely méltánytalan len­ne az új törvény életbe lép­tetése folytán. Egy .másik büntetőjogi rendelkezés módosítása kap­csán Kulcsár Kálmán indok­lásként elmondotta: mint­hogy az orsnág gazdasági szerkezetének átalakulása kö­vetkeztében eddig is és ez­után is egyre több ember került, Illetve kerülhet abba a helyzetbe, hogy nincs át­menetileg munkája, ezért azokat a büntetőjogi rendel­kezéseket, amdyek az úgy­nevezett közv eszélyes mun­kakerüléssel kapcsolatosan a büntetőjogban vagy a sza­bálysértés k Írében eddig szerepeltek, ugyancsak tö­rölni kell. Érne egyébként a megváltozott gazdasági kö­rülményeken túl másfajta nemzetközi szerződésekből fakadó kötelezettségeink miatt is szükség van. így te­hát előterjesz ést tettünk en­nek a büntetőjogi tényállás­nak a Büntető Törvény- könyvből és szabálysértési tényállásnak a szabálysérté­sek köréből való törlésére. A végre nem hajlott bünteté­sek esetében szükségessé vált megfelelő átmeneti rendel­kezéseket a törvény ebben az esetben is tartalmazza. Végezetül Utalt arra, hogy a tervek szerint a honvédel­mi törvény és vele együtt ez a büntetőjogi törvénymódosí­tás július 1-jével lépne ha­tályba. A hatályba léptetés­nek azonban van még egy feltétele, éspedig az, hogy ki­hirdessék a törvényt. Mivel a kihirdetés július 1-je előtt nem oldható meg, az igaz­ságügyminiszter kérte az Országgyűlést: mindkét tör­vényjavaslatot úgy fogadja el, hogy azok a kihirdetés napján lépnek hatályba. A jogi, igazgatási és igaz­ságügyi bizottság képvisele­tében Tallóssy Frigyes (Bu- uapest, 24. vk.) a testület egyetértő véleményét tolmá­csolta. Elmondta: a bizott­ság tárgyalta Novák Béla képviselőnek azt az indítvá­nyát, hogy az üzérkedés bűn­tettével kapcsolatosan a tör­vényi tényállás módosuljon. Ezzel a felvetéssel a minisz­térium is egyetértett, s úgy foglalt állást, hogy az üzér­kedés bűntettét a Büntető Törvénykönyv általános fe­lülvizsgálata keretében, ez év második felében kívánja tár­gyalni. Mivel sem az általános, sem a részletes vitához nem kívántak hozzászólni a kép­viselők, csak az maradt hát­ra, hogy a Sinkovics Mátyás által benyújtott módosító ja­vaslatot véleményezze az il­letékes bizottság. Az ehhez szükséges idő erejéig az el­nök felfüggesztette a tanács­kozást. A jogi, igazgatási és igaz­ságügyi bizottság ülése a vártnál hosszabb ideig tar­tott, ezért az elnök elrendel­te, hogy az interpellációikkal folytatódjék a munka. Interpellált Varga Imre (országos lista). Az interpel­lációk soráj megszakítva egy kérdésre is válaszolt a mű­velődési miniszter. Antal Imre (Pest m., 19. vk.) az idegen nyelvek iskolai fakul­tatív oktatásának bevezeté­sével kapcsolatos intézkedé­sek iránt érdeklődött. Békési lstvánné (Pest m., 3. vk.) a pénzügyminiszter­hez interpellált a 34/1986. (Folytatás a 2. oldalon.) Szerencséje van egymással a Vasas fúvószenekarok IV. országos találkozójának és a Győri Nyárnak. Az utóbbi eseményekben gazdag prog­ramját az előbbi színesíti, s a szombati, vasárnapi győri történések igencsak kitünte­tett helyet foglalnak el az események között. A feszti­vált szervező csapat tagjai: Cseh Ferenc, a Rába MVG fúvószenekarának vezetője, az Ady Endre Művelődési Házból Csányi László nép­művelő és Laki Árpád igaz­gató. őket kérdeztük a prog­ramról, az alapvető tudniva­lókról. A támogatók: a Vas-, Fém- és Villamosenergiaipari Dol­gozók Szakszervezete, a Rába szakszervezeti bizottsága, va­lamint a nagyvállalat műve­lődési háza. Utoljára három esztendeje találkoztak az együttesek, az akkor fellépő csoportok közül a mosonma­gyaróvári Mofém zenekara hiányzik (az okot nem tudni), külföldi vendégszereplés mi­att nem lehetnek Győrben a balatonfürediek és a Ganz- Mávag fúvósai. Ahonnét vi­szont érkeznek zenekarok: Salgótarján, Budapest (Cse­pel Művek), Dunaújváros, Diósgyőr, Ózd, Zimdorf (NSZK). Az utóbbiak először vesznek részt a találkozón, szereplésük egy alakuló kap­csolatot jelent a Rába győri fúvószenekarával. Fellép az említettek mellett a Rába MMG (Mosonmagyaróvár) zenekara is. Ma a zirndorfiak térzenét adnak a városi tanács előtti téren (40 órától), délután fél háromtól a strand területén. Ugyancsak délután mutat­koznak be az ózdiak a Klastrom Szálló mellett, az Egység téren, fél háromtól. Az együttesek versenye a Sportcsarnokban lesz, 17 órá­tól, a belépés díjtalan, előtte a városi tanács elnöke, Ba­logh József köszönti a részt­vevőket s nyitja meg a talál­kozót. A leadott program sze­rint — egy zenekarra tíz perc műsoridő jut — kitűnő szó­rakozást ígér a bemutatko­zás — feltehetően nagy kö­zönségsikerrel —, összzene- kar szólaltatja meg a Vasas­indulót. az ünnepi szignált, a programban egy bemutató is szerepel, Balázs Árpád Magyar rondó-ját, legújabb fúvószenekari kompozícióját a dunaújvárosiak adják elő, A zárószámot, Beethoven Örömódáját együtt játsszák a muzsikusok. Említés nélkül ne marad­jon még egy ma esti műsor. Az Ady Endre Művelődési Ház vendége a müncheni közlekedési vállalat férfika­ra. A kórus és a Rába ve­gyeskarának közös, élmény­nyel szolgáló hangversenye a városi tanács dísztermében lesz, 19 órától. Vissza a fúvósokhoz! Eldől, hogy a zsűri — tagjai: Ba­lázs Árpád Erkel- és S'ZOT- díjas zeneszerző, a KOTA fú­vósbizottságának elnöke, Dohos László, a Magyar Nép­hadsereg főkarmestere, Var­ga György zeneiskolai igaz­gató, az abonyi zenekar kar­nagya — kinek adja az 1983- ban alapított vándordíját. Először a dunaújvárosiak nyerték, másodszor a győri­ek őrizhették. És holnaptól melyik zenekar? A házi ver­senyt, a találkozót Baranyai Géza. a Vasas Szakszerveze­tek Központi Vezetőségének titkára értékeli, ő is adja át a díjakat. Vasárnap délelőtt tíz órától a városban a zene­karok menetzenét adnak, gyülekeznek a Széchenyi té­ren, ahol a zárókoncert — nyolc együttes hangversenye — 10 óra 30 perckor kezdő­dik. J. J. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! KIJfUPÖtD

Next

/
Thumbnails
Contents