Kisalföld, 1989. szeptember (44. évfolyam, 206-231. szám)

1989-09-01 / 206. szám

Sétáljon a miniszterrel Győrött „Szmog-szeánsz" a belvárosban Három minisztert (környezetvédelmi, köz­lekedési és egészségügyi) hívott meg Győrbe szombat délelőttre a REFLEX Környezetvédő Egyesület, hogy egy „szmog-szeánsz” kereté­ben megvitassa velük a megyeszékhely egyre el­viselhetetlenebb környe­zetvédelmi problémáit. Maróthy László környe­zetvédelmi és vízgazdál­kodási miniszter első­ként fogadta el a kör­nyezetvédő szervezet meghívását, de várják a megyei tanács előtti tér­re a másik két miniszté­rium vezetőit is. A „szmog-szeánsz dé­lelőtt fél 10-kor kezdő­dik. A REFLEX vezető­sége és a minisztériumok vezetői beleszagolnak a Tanácsköztársaság útjá­nak a . megengedett szennyezőanyagok sok­szorosát tartalmazó leve­gőjébe : lehetőséget kí­nálnak a város lakóinak, hogy szót váltsanak az illetékesekkel. A helyszíni tapasztala­tok és élményszerzés után megvitatják a kör­nyezetvédelemben elen­gedhetetlen munkameg­osztás lehetőségeit az ál­lami és a társadalmi környezetvédő szerveze­tek között, bevonva az Észak-dunántúli Kör­nyezetvédelmi és Víz­gazdálkodási Igazgatóság vezető szakembereit is. Változások o lakossági devizagazdálkodásban Nem kell igazolni a valuta eredetét Elmondották: szeptember 18-tól már nem kezelik kü­lön a .belföldiek devizaszám­láit és utazási számláit, ha­nem belföldiek devizaszám­lája néven egységesítik. Ezentúl az OTP és az I.busz mellett valamennyi kereske­delmi bank is bekapcsolódik a számlavezetésbe. Továbbra sem lehet — a jogszabály szerint — fekete­piacon konvertibilis valutát vásárolni. Az új devizaszám­lára csak a külfölditől aján­dékként kapott, illetve már a lakosság tulajdonában lévő konvertibilis deviza fizethető be. Ám a pénzintézeteknél a befizetéskor nem kell iga­zolni a valuta eredetét. To­vábbra is elhelyezhetők ter­mészetesen ezieken a számlá­kon azok az összegek, ame­lyeket belföldiek részére kül­denek külföldről. Lényeges változás, hogy teljes egészében devizábah ír­ják jóvá ezután a külföldről származó örökséget, tartásdí­jat, nyugdíjat, járadékot, külföldi ingatlanok bérjöve­delmét, műgyűjtők műtárgy­értékesítésből származó nettó bevételét. Kivételt egyedül a magánszemélyek áru- és szol­gáltatásexportból származó bevétele jelent. A devizaszámlán tartott pénzből a Magyarországon működő mintegy 300, valu­táért árusító boltban vásá­rolhatnak a számlatulajdo­nosok. Áruvásárlási célból a devizát külföldre is át lehet utalni. Továbbra is fennmarad a vásárlási lehetőség a diplo­mata boltokban, ám az erre jogosultak köre változatlan. A sajtótájékoztatón elmon­Gondolatok, esőben Látom az esőverte ablakon, hogy híznák a geszte­nyék. Érzem a reggelek ízén az ősz zamatát. s telke­mig mar a korai hideg. Akkor hát szervusz nyár! Már bizony nem hiszek a visszatérésben, nem hiszek az idei új hajtásokban, a későn született, beérett termé­sekben. Esik. Napok óta annyira esik, hogy időt ad számve­tésre, nyári forróságban félredobott gondolatok átren­dezésére, időt ad riadalmakra, kétkedésekre. Azt mondják, előfordulhat majd, hogy néha nem lesz vil­lany. Megáll a hűtő, a fagyasztó, besötétül a televízió, csődöt mond a video, meggyújtjuk és körbeüljük a gyertyát, talán még beszélgetünk is. Másnap megvi­gasztalnak, nyomós érvekkel az illetékes, azért arra nem kerülhet sor, hogy sötétben maradunk. Akkor miért kellett még a hír árnyékát is előredobni? Ha nem kell tartani az áramszünettől, akkor miért kell beszélni az áramszünetről? A sejtés bennem marad, a rossz íz, a szorongás magva, hogy bármelyik pilla­natban nőni kezdjen, elterebélyesedjen a hétköznapok bizonytalanságaiban, mint a légbedobott áremelések, a mindenki számára rosszat bozó várható nyugdíj- rendeletek, kamatemelések és még, még, még... Ha híznak már a gesztenyék, mert látom az esőver­te ablakon át, akkor vége a nyárnak. Eltenném ma­gam én is a tavasznak, csakúgy, mint a gesztenyefák, lombjukat ledobva; mindent félbehagyva, nem várva fényt meleget, aztán egyszer, éppen a legjobbkor, mert a gesztenyefák is tudják, hogy mikor érdemes, bontanám magamból a pihent, duzzadó erőt. Akkor, amikor fény van, tiszta, langyos levegő van, akkor, mikor lehet virágot, termést nev«űni, mert biztos, hogy beérik. Mondom, esik, napok óta esik. Ilyenkor az ember olyan kiszolgáltatott... GSZM Jelentős változásokra kerül sor a lakossági de­vizagazdálkodásban. ösz- szevonják az utazási és devizaszámlákat, és lehe­tővé válik, hogy a la­kosság a tulajdonában lévő konvertibilis devizát elhelyezhesse a bankok­ban. A pénzintézetek nem vizsgálják, honnan származik a valuta — tá­jékoztatták az újságíró­kat tegnap a Pénzügy­minisztériumban a jog­szabályváltozásról. dották, hogy a Pénzügymi- misztérium és a Magyar Nem­zeti Bank egyaránt javasolta a magyar állampolgárok egy részét érintő privilégium 'megszüntetését. Nyugat-Eu- r apáiban nincs arra példa, hogy a belföldi állampolgá­rok számára lehetővé teszik a vámmentes vásárlást. Ez a kedvezmény hosszabb távon Magyarországon sem indo­kolt. Ráadásul jelentősen megnöveli a devizaszámlát vezető pénzintézetek munká­ját. Nekik kell ugyanis ki­szűrni, ki az, aki jogosult a vásárlásra, és ki az, aki nem. A devizaszámlán elhelye­zett pénz után a kereskedel­mi bankok — akkor is. ha azt nem kötik le meghatáro­zott időre — kamatot fizet­nek. A kamatfeltételeknél igazodnak a nemzetközi pénzpiacokon érvényesülő ügyfélkamatokhoz. Az ezzel flzEKA nyilatkozata A középszintű politikai egyeztető tárgyalások szer­dai fordulóját követően ülést tartott az Ellenzé­ki Kerekasztal. Az EKA-ba tömörült szervezetek képvi­selői egyeztették áliáspontu- kat a pártszervezetek műkö­déséről, a munkahelyeken, a szolgálati helyeken, a fegy­veres erőknél és testületek­nél és a megbeszélést köve­tően nyilatkozatot fogadtak eL Ebben kifejtik: az MSZMP budapesti bizottságának klubjában a pártok munka­helyi szerveződéséről és mű­ködéséről kedden folytatott vitával kapcsolatban az EKA szervezetei nem kívánnak beavatkozni a Magyar Szo­cialista Munkáspárt belső ügyeibe. Szükségesnek tart­ják azonban kijelenteni, hogy az MSZMP alapszerve­zeteinek kivonása a munka­helyekről, illetve a szolgála­ti helyekről olyan közérdekű követelés, amelyet az EKA a magyar társadalom . túlnyo­mó többsége egyértelmű kí­vánságának ismeretében tá­masztott. (MTI) kapcsolatos iránykamatokat a Magyar Nemzeti Bank bo­csátja rendelkezésükre. Ugyanakkor a számlavezetés költségeit ezután devizában fogják felszámítani. A pénzintézetek a számlák összevonásával kapcsolatos teendőket automatikusan el­végzik, ezért a számlatulaj­donosoknak nem kell felke­resniük a bankokat. Külön ügyintézésre akkor van szük­ség, ha módosítani kívánják a lekötési feltételeket. Ter­mészetesen továbbra is mód van arra, hogy valaki több pénzintézetnél is nyisson számlát. Kedvező változás az is, hogy október 1-jétől a kül­földi egyéni munkavállalók jövedelmüket — a jelenlegi 80 százalék helyett — teljes egészében átutalhatják a de­vizaszámlára. A devizaszám­lák titkosak, az azokon lévő összegek kifizetését az állam szavatolja. A sajtótájékozta­tón elhangzott: bár az ország pénzügyi helyzete romlott, a kormány nem kívánja kor­látozni vagy felfüggeszteni az utazási keretből történő lakossági valutavásárlásokat. Változnak a vámjogszabá­lyok is, e téren bizonyos szi­gorításra kerül sor. Szeptem­ber 1-jétől a magánforga­lomban, eladási céllal beho­zott termékeknél megszűnik az 5 ezer forintos vámmen­tesség. Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert tu­risták eddig mintegy 200 millió forint értékben hoz­tak be különböző elektroni­kai alkatrészeket, részegysé­geket, amelyeket aztán bel­földön értékesítettek. Ha ezt a tevékenységet nem aka­dályozzák meg, az így kibon­takozó kereskedelem tovább erősíti a feketepiacot és a deviza külföldre áramlását. (MTI) Ülést tartott a Minisztertanács A Minisztertanács tegnapi ülésén politikai konzultációt folytatott időszerű belpoliti­kai kérdésekről. A kormány előterjesztést hallgatott meg a menekültté nyilvánítási el­járásról és a menekültek jogállásáról. Javasolta az El­nöki Tanácsnak a menekül­tek jogállásáról szóló tör­vényerejű rendelet megalko­tását. A Minisztertanács áttekin­tette a tölgyerdők tömeges elhalásából származó kár csökkentésének lehetőségeit. + + + A 'Minisztertanács ülésén élénk, sokszínű, a kormány szinte minden tagját meg­szólalásra késztető vita zaj­lott. A belpolitikai helyzet­ről szóló konzultáción a kor­mány tagjai részint saját te­rületüket, részint az általá­nos kérdéseket illetően fejtet­ték ki véleményüket. E sza­vakkal kezdte a Miniszter- tanács ülését követő szoká­sos sajtótájékoztatóját Baj­nok Zsolt megbízott szóvivő. A hazai és a nemzetközi sajtó képviselőinek elmond­ta. hogy a konzultáción a belpolitikai élet minden fon­tosabb területe és témája szóba került. Pozsgay Imre államminiszter a kerékasz­tal-tárgyalásokról adott tájé­koztatást. Kitért az eddigi eredményekre, ismertette a tárgyalási frontokat, s szólt a várható további fejlemé­nyekről. Pozsgay Imié véle­ménye szerint a kerekasztal- megbeszélések nagy esélyt je­lentenek arra, hogy politikai életünk fontos kérdései ne az utcán, hanem a tárgyalóasz­talnál dőljenek el. Az MSZMP tárgyaló delegáció­jának nevében hangoztatta, hogy meggyőződéssel, a de­mokratizálás szándékával vesznek részt a kerekasztal- megbeszéléseken, a siker re­ményében és érdekében. Szóba került az ülésen a közelgő új tanév, s ezzel ösz- szefüggésiben a pedagógusok számos problémája, bérezé­sük ügye. Bajnok Zsolt mi­nősítése szerint szenvedélyes, szikrázó vita folyt, s még a drámai jelzőt sem tartotta túlzásnak. Sejtetni engedte, hogy Glatz Ferenc művelő­dési miniszter a közelgő tan­évnyitó ünnepségen jó híre­ket közöl majd a pedagógus társadalommal. A szóvivő ezután a mecse­ki ércbányászokkal lezajlott találkozóról szólt. Elmondta, hogy az ipari miniszter rend­kívül tárgyszerűen, de némi keserű mellékzöngével tájé: koztatta a kormány tagjait. Bajnok Zsolt emlékeztetett! a szerkezetátalakítás a gom dós előkészítő munka után ma már olyan szakaszba ju­tott. hogy immár kész, vagy csaknem elkészült javaslatok állnak rendelkezésre a cse­lekvésre a gazdálkodás szfé­rában is. Özdon a partnerek (Folytatás a 2. oldalon.) Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának ülése Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága csütörtö­kön Lukács János elnökletével ülést tartott. Somogyi Imrének, a KEB titkárának előterjesztésében párt­büntetések törlése, fellebbezések és eredeti párttag­ság visszaállítása iránti kérelmek ügyében döntött. A testület tagjai észrevételeket és javaslatokat tettek a Történelmi utunk tanulságai és az MSZMP prog­ramnyilatkozata című vitaanyagról. Ezeket eljuttat­ják a dokumentumtervezeteket előkészítő bizottság­hoz. (MTI) ■ Négyszáznegyven elsőéves kezdi meg tanulmányait szeptember 11-én Győrött, a Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán. Az új hallgatók közül minden igénylőnek tudtak kollégiumi elhelyezést biztosítani. AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI LAPJA 1989. szeptember 1., péntek XLIV. évfolyam 206. szám Ara: 4,30 Ft

Next

/
Thumbnails
Contents