Kisalföld, 1989. október (44. évfolyam, 232-257. szám)

1989-10-02 / 232. szám

Eseményekben gazdag politikai hétvége Németh Miklós kormányfő: n nagy feladat rohammal, jelszavakkal nem végezhető el (Tudósítás a győri Őszirózsa Fesztiválról lapunk 3. oldalán.) Pozsgay Imre beszéde Sopronban Az állampolgári akarat teremthet demokráciát és önkormányzatot (Tudósítás a 2. oldalon.) TalálkozA a pénzügyminiszterrel ft nyugdíjas közbeszél (Beszámoló a 3. oldalon.) A húszéves város testvért talált Castrum Capu? azaz Kapuvár ünnepe Napra pontosan húsz évvel ezelőtt, 1969. Október 1-jén nyilvánította városnak a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa az őskor óta lakott hansági települést, Kapuvárt. Az évforduló alkalmából ünnepélyes tanácsülést rendeztek teg­nap délelőtt a patinás kisvárosban, amelyre a megye más városainak képviselőin kívül meghívták az immár testvér- városnak fogadott ausztriai Mattersburg (Nagymarton) kül­döttségét is. Az ünnepségen ott voltak a helyi politikai és tömegszervek képviselői és a városban dolgozó vállalatok vezetői is. Az ünnepi rendezvény dél­előtt fél tízkor a Kapuvári Városi Tanács fúvószeneka­rának szabadtéri koncertjével kezdődött, majd tíz órakor Cserpes András, a városi ta­nács társadalmi elnökhelyet­tese nyitotta meg az ünnepi tanácsülést. Köszöntötte a jelenlévőket, köztük az el­nökségben helyet foglaló prof. Eduárd Siebert, Nagy­marton polgármesterét, vala­mint dr. Sántha Imrét, a megyei tanács elnökhelyette­sét. Kapuvár megyei tanács­tagját. Ezt követőleg dr. Nagy András, a városi tanács elnöke tartott ünnepi megem­lékezést. Beszédét történelmi visszatekintéssel kezdte, s el­mondta, hogy a város neve már 1162-ben szerepelt III. István egyik oklevelében Castrum Capu néven. Orszá­gos jelentőségűvé akkor vált a település, amikor a török — Buda eleste után — Bécs felé vonult. Ekkor lett Ka­puvár mezőváros és megerő­sített katonai központ. Kapu­ja volt Kelétnek, Nyugatnak, vára és védője az országnak. Az .18111, évi községi törvény alapján azonban elvesztette városi rangját. Castrum Ca­pu, aza2 Kapuvár kiváltságos mezővárosi jogának négy­százéves jubileuma idején — húsz évvel ezelőtt — újra a magyar városok sorába lé­pett. A városi tanács elnöké, ezt követően név szerint emléke­zett meg a húsz évvel ezelőtti alakuló tanácsülés résztvevői­ről. a város első tanácsi ve­zetőiről, s köszöntötte azo­kat, akik a tanács megalaku­lása óta tagjai a testületnek, .majd az elmúlt húsz év mun­káját foglalta össze: elemez­te az egyes ágazatok fejlődé­sét, a település látványos vá­rosiasodását. Beszélt a múlt és a jelen gondjairól, és a közeljövő teendőiről is, majd végezetül köszönetét mondott a település lakóinak önzet­len. segítő munkájáért. Az ünnepi köszöntő után dr. Sántha Imre, a megyei tanács elnökhelyettese kért szót. áld a testület nevében köszöntötte a város lakóit és vezetőit, majd arról beszélt, hogy az elfogadás előtt álló új önigazgatási és költségve­tési törvény kitűnő lehetősé­get teremt a Hanság főváro­saként számon .tartott telepü­lés további fejlesztésére. Az ünnepség második ré­szében dr. Balogh László. a kapuvári tanács vb-titkára ismertette azt a megállapo­dást, amely — a testület szeptemberi határozata alap­ján — rögzíti, hogy Kapuvár és a hatezer lakosú Matters­burg testvérvárosi kapcsola­tot létesít. Ezt követően a két polgármester — kölcsönös jókívánságok után — kicse­rélte az okmányokat. Kedves színfolt következett ezután: a végrehajtó bizott­ság titkára bejelentette, hogy a városi tanács — sok éves, kiemélkedő .munkájuk, ha­gyományt ápoló, sikeres mű­ködésük elismeréseként — Pro Űrbe Kapuvár kitünte­tésben részesítette a Kapuvá­ri Szövetkezeti Vegyeskórust. Az 1955-ben alakult, hatvan­tagú, s az országos minősítő versenyen arany minősítést elért együttes munkásságát számos rádiófelvétel, hazai és külföldi díj fémjelzi: 'kiváló követei tehát a tájegység kultúrájának. A kitüntetést Búza Béla karnagy vette át dr. Nagy András tanácselnök­től, majd keresetlen szavak­kal 'köszönte meg a város legrangosabb elismerését. A városi tanács dísztermében felsorakozott kórus ezt kö­vetően a vendégek, a húsz­éves város és saját maguk köszöntésére rövid műsort adott. Az együttes vezetője bejelentette, hogy jövő évtől — minden év október else­jén, a Zene Világnapján — koncertet adnak, hol Kapu­váron, hol Nagymartomban. Az évforduló alkalmából a város fejlődését bemutató ki­állítást nyitott meg dr. Nagy András, a tanáesház aulájá­ban, majd az ünnepség részt­vevői átsétáltak a városi sportcsarnokba, ahol a nagy­martom polgármester nyitot­ta meg az osztrák kereskedők kiállítását és vásárát. Este pedig operettestre várták az osztrák és a helyi vendége­ket a Rábaközi Művelődési Házba. Kalocsai M. Elmaradt a világbajnok- avatás A Forma 1-es spanyol futamát Senna nyerte, így elmaradt a világbaj­nok-avatás. Beszámoló az 5. oldalon. Hullámvölgyben Tegnapi veszprémi mérkőzésén ezúttal arra sem hivat­kozhatott a Hóiba ETO, hogy a kihagyott helyzetek követ­keztében maradt el sikere. A gól nélküli döntetlen azt je­lenti, hogy a győriek nyolc forduló után a 12. helyet fog­lalják el a táblázaton. Képünkön Csornai (fehér mezben) elviszi a labdát iBücs mellett. (Tudósítás a 7. oldalon.) Soproni kosárparádo Az SSE férfi, valamint az SVSE és az S. Postás női kosárlabda csapata is pályá­ra lépett a hét végén. A mérkőzések nagyrészt papír­forma eredményt hoztak, hi­szen a kékek vereséget szenvedtek a Baja otthoná­ban, viszont mindkét női csapat magabiztosan nyert Képünkön a lengyel vendég­játékos Zagorska dob kosár­ra az SVSE—Szekszárd ta­lálkozón, fehér mezben klub­társa Kovács figyeli az ak-. ciót. Tudósításaink a 7. oldalon. lqoq _ _ ^ „ _ XLIV. évfolyam, 232. szám októberit, hétfő________________POLITIKAI NAPILAP ____________________Ara: 4,30 Ft Behozhatatlan előny A férfi kézilabda BEK-ben megnyugtató rajtot vett a Rába ETO görög ellenfelével szem­ben. Tudósítás az 5. ol­dalon.

Next

/
Thumbnails
Contents