Félegyházi Közlöny, 1993 (2. évfolyam, 1-26. szám)

1993-01-08 / 1. szám

Megnyílt a Totál Benzinkút Boldog új évet Félegyháza Ismét baleset történt az új betonnál Tisztelt Félegyházi Polgárok! Nagy tisztelettel köszöntőm az olvasót a Félegyházi Közlöny ez évi első számú- ban, s valamennyi télegyházi polgárt a magam és Kiskunfélegyháza város Kép- viselő-testülete nevében. Ismételten eltelt egy év, s így az év kezdetén sokan átgondolják az elmúlt év tapasztalatait és az új esztendő lehetősé­geit. Az elmúlt két évi önkormányzati munka után — végiggondolva az 1992-es évet — tudom, tapasztalom és érzem, hogy az 1992-es év sem a város, sem a polgárai életében nem volt egy könnyű év. Tudom azt is, hogy nagyon sok teher nehezedett az elmúlt évben minden fél­egyházi polgárra, családra és minden közösségre, szervezetre és gazdasági egy­ségre. Tudom azt is, hogy ez nagyon sok türelmet és munkát kívánt önöktől. Saj­nos, ami az elkövetkező 1993-as évet il­letően is elénk vetitődik, úgy tűnik, hogy az sem fog a legkönnyebb évek közé tar­tozni. Ezek ismeretében amiről a köszöntőm­ben szólni akarok, az az, hogy szeretném kifejezni tiszteletemet, nagyrabecsülése­met és köszönetemet minden félegyházi polgárnak, családnak és minden félegy­házi közösségnek, szervezetnek és gaz­dálkodó egységnek, hogy munkájukkal, tevékenységükkel és támogatásukkal hoz­zájárultak ahhoz, hogy ez a város mű­ködni tudjon és köszönetemet kívánom kifejezni azért ts, hogy ezzel támogatták az önkormányzat munkáját is. Kérem önöket, hogy az elkövetkező időben is hasonlóan támogassák munkán­kat, minden erőnkkel azon leszünk, hogy városunkat működtessük, és hogy a vá­ros minél előbb átélje ezt a politikai, tár­sadalmi és gazdasági átalakulást amiben ma élünk. Ehhez szükség lesz az Önök munkájára is, és fontos az, hogy ez a fo­lyamat a közös megegyezésen, a közős gondolkozáson és a közös munkálkodáson alapuljon. 1993-ban is nehéz és összetett feladatok megoldása vár mind az önkormányzatra, s mind a város polgáraira, s közösségei­re városunkban. Én továbbra is bízom az itt élő embe­rek küzdeni tudó és alkotó akaratában, becsületes munkájában és a közösség ere­jében. Ezen nem könnyű feladatok során számítok valamennyi félegyházi polgár segítségére, türelmére és megértő támo­gatására, ahol külön szeretném hangsú­lyozni a szavak és tettek azonosságának fontosságát. Bízom abban, hogy a közös munka, a közös akarat és a jószándék a város jövőjét fogja szolgálni. Tisztelt Félegyházi Polgárok! Valamennyiüknek az új év küszöbén egy boldogabb és sikerekben gazdagabb, békés Üj Évet kívánok, és ehhez vala­mennyi félegyházi polgárnak nagyon sok erőt és egészséget. Ficsór József polgármester Szilveszter után Szilveszter és hordaléka A sűrű petárdarobbanások —, amelyek az új esztendő iránt érzett kirobbanó örömöt voltak hívatva demonst­rálni — még csak ... csak ..., de aztán a reggel. A látványtól annak is megfájdult a feje, aki az éj­szakát megúszta ... Felborított kukák, szeméttárolók, ki- tört-kidöntött közlekedési és egyéb táblák. Mintha nem is ünnep, hanem csata után lettünk volna. A Polgármesteri Hivatalban kapott tájékoztatás sze­rint, az ünneplők okozta károk helyreállítása több száz­ezer forintjába kerül a városnak! b. „LÉLEGEZZ SZABADON!” Ingyenes dohányzás le­szoktató tanfolyam indul 1993. január 11—15-ig, na­ponta 16.30 órától 17.30 órá­ig­Szeretettel várunk min­den kedves érdeklődőt a Családsegítő Szolgálatnál. Cím: Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6. A lampionos fáklyafé­nyes kiskőrösi Petőfi-ün- nepségek mindig elhomá­lyosítják a szerényebb, de valóságosabb félegyházi ün­nepségeket, azoknak a meg­emlékezéseit, akik elhiszik Petőfi Sándornak Félegyhá­zán írt állítását, hogy: „Ez a város születésem helye...” Nevetségesnek tűnik, pe­dig komoly valóság, hogy a „koronatanú” — a Kiskő­rösön díszsírhelyet kapott Kurucz Zsuzsanna „szopta­tó” dajka (aki 9 éves volt Petőfi Sándor születése ide­jén) — lóvá tudta tenni a szülőhely-vita eldöntésére kiküldött komoly tudóso­kat, akik a náluk is idő­sebb asszonynak a „dajka­meséjét” elhitték. Később Mezősi Károlynak jutott eszébe, hogy ellenőrizze és egyeztesse az időpontokat. Dr. Mezősi Károly — többek között — azt is be­bizonyította, hogy politikai síkra terelték ezt a tudo­mányos vitát: amikor Fél­egyházán megbukott a kor­mánypárt országgyűlési képviselőjelöltje, Kiskőrö­sön pedig győzött, bünteté­sül leállították az országos méretűnek induló szobor­avatási ünnepség előkészü­leteit. A város saját hatás­körében, ahogy az anyagi­ak futották, szerény, de lelkes háziünnepségen avat­ta fel a Segesvárról ide­menekített szobrot. Elemista koromban még Petőfi-irkát használtunk, mikor nyomdász tanuló let­tem, ezrével, tízezrével gyártottuk a Petőfi-házzal díszített Petőfi-irkákat. A szülőhelyet vitató ellentá­bor azonban nem tétlenke­dett: elérték, hogy minden ilyen „hitvallást” betiltot­tak, és többek között még az 1959. évi Kiskun Napok programfüzetének a ter­jesztését is megakadályoz­ták, mivel fedelén ez állt: „Ez a város születésem he­lye .. Jó, hogy már megállt az az erőszakos, mesterséges folyamat, mert valószínű, hogy az következett volna, hogy kimondják a határo­zatot: „Petőfi nem is Pető­fi, hanem Petrovics, hiszen úgy van beírva a kiskőrösi anyakönyvbe.” Az igazságnak tartozunk azzal, hogy megemlítsük: az igazi nagyok mindig kiáll­tak Petőfi igaza mellett. Például Falu Tamás, a 96. évet élt költő elmondta, hogy ö már a huszas évek elején is bejárt és 1926-ban már rendes tagnak válasz­tották be a Petőfi Társa­ságba, tehát tisztában volt az ottani eseményekkel. Több versében is megemlí­tette: „Én is itt születtem, hol Petőfi, Móra..„E városnak szülötte Petőfi.” stb. Móra István „szent föld­nek” nevezi Félegyházát, mely szívet adott Petőfinek, a legnagyobb dalosnak. Haubner Károly azért köl­tözött Arany János szülő­városából Félegyházára, hogy a gyermek Petőfi nyo­mában járhasson, ott, ahol szilaj nádparipán lovagolt, fűzfasípot fújva. Nagyon sajnáljuk, hogy Mezősi Károly nem érte meg az igazi koronatanú, „Közelebb Petőfihez” c. 560 oldalas tudományos gyűjte­ményének megjelenését, va­lamint annak bizonyítását, hogy Félegyházán is lejárt a „kiskirályok kora”, és a most megjelent félegyházi versgyűjtemény már szaba­don elmondhatja az igaz­ságot. „Lovagolok fűzfasí­pot fújva” a címe annak a kötetnek, melyet a város önkormányzata támogatá­sával a helybeli Közműve­lődési Egyesület adott ki, melynek előszavát Ficsór József polgármester írta, Illésy István irodalmár lek­torálta és Tóth Miklós szer­kesztette, munkatársai, köz­tük Héjjas István közremű­ködésével. Azt is el kell mondani, hogy a nagy si­kernek örvendő, ízléses ki­állítású verseskönyv korlá­tolt mennyiségben még kap­ható.-th -s. A KÉTKULCSOS Hosszú kitartás után lapunk árának emelésére kény­szerülünk. Az ok, a mindenki által (már) jólismert két­kulcsos ÁFA. A törvény által előírt áremelés mértéke 60 fillér. Tehát Kedves Olvasóink, a Közlönyt ezentúl 10 Ft 10 fillérért vásárolhatják meg. Folytatódik a „Kezdj el élni” című előadássorozat 1993. január 18-tól a Városi Könyvtár olvasótermében. Az előadások szerdánként 17.30 órakor kezdődnek. Az előadások témái: Jelenések könyve próféciái, a gyakorlati kereszténység kérdései. ZENEI SZABADEGYETEM a Városi Könyvtár Zenei részlegében 1993. január 12-én, kedden 18 órakor: A KLASSZIKUS ZENE ÓRIÁSA Ludwig van Beethoven II., V. és IX. szimfóniája. Előadó: Kovács Ferenc tanár Közben a Benzinkút dol­gozói is átestek az első benzináremelést megelőző rohamon. Reméljük, a kö­vetkezőre sokat kell még várni. Kép és szöveg: Némedi ; és a Toalett is, egyelőre ideiglenes megoldással. ; A végleges elkészüléshez . kell még a szennyvízelve­zető csatorna is, melynek a ■ munkálatai az ünnepek i alatt sem szüneteltek. A Karácsonyi ünnepek előtt elkészült a korszerű­en felszerelt benzinkút és az autósokat kiszolgáló bolt. A komplett szolgáltatás­hoz tartozik az autómosó

Next

/
Thumbnails
Contents