Félegyházi Közlöny, 1994 (3. évfolyam, 1-26. szám)

1994-01-14 / 1. szám

Kérdőjelek as Á4GM körül Évszázados 1994. január 7-én fél 10 órakor munkásgyűlésre került sor az egykori Á4GM, a jelenlegi TGM Transelektro Gépipari Művek Kiskunfélegyháza Korlátolt Felelősségű Társaság területén a Csanyi út 2-ben. Ha a területén szót a tudósító információ hiányában netán pontatlanul használta, úgy elnézést kér annak jelenlegi tulajdonosá­tól. Hisz úgy hírlik, hogy az egykori Á4GM-et meg­vásárló Transelektro Vagyonkezelő Korlátolt Felelőssé­gű Társaság már eladott néhány üzemrészt, köztük a gyűlés helyszínének épületét is. A Transelektro jelen­lévő képviselői az ezen eladásokra vonatkozó kérdésre nem válaszoltak, úgy mint arra sem, hogy szándékukban áll-e még további üzemrészek eladása. Mint mondták ezek megválaszolása gyengítené üzleti pozícióikat. De ne vágjunk az események elébe. A munkásgyűlés dol­gozói kezdeményezésre, a gyár Munkástanácsának és Szakszervezeti Bizottságának közreműködésével kerüli összehívásra. A közvetlen előzmény az a kettő értesítés, melyet ez év első napjaiban a dolgozók kaptak. A le­velek tárgyának megjelölése: „Munkaszerződés módosí­tása”. Mindkettő 1993. december 1. keltezésű. Mindkét értesítés közli a dolgozóval, hogy 1993. hó 1. hatállyal munkáltatója személyében változás következett be, közli továbbá, hogy a vele kötött munkaszerződés feltételei változatlanok maradnak, a bekövetkezett változás mun­kaviszonya jogfolytonosságát nem érinti. A logikailag első értesítésben ez áll: Munkáltatója ettől az időpont­tól kezdve a Transelektro Vagyonkezelő Kft (Bp.) mint az önnel kötött munkaszerződés munkajogi jogutódja. A másodikban ez áll: munkáltatója a Transelektro Va­gyonkezelő helyett munkáltatója az általa alapított TGM Transelektro Gépipari Művek (Kkfh.). Az aláírásra át­adott papírok jónéhány kérdést felvetettek a dolgozók­ban, s ezeket összegyűjtve juttatták el megnyugtató vá­laszt várva. A kérdések az alábbiak voltak: A kapott papír érte­sítés vagy szerződés? Miért módosítás, ha minden vál­tozatlan? Miért esik egybe a két dátum? Milyen az ala­pított TGM vagyoni helyzete? Mi az aláírás határideje? Mi a következménye, ha nem írják alá? Hány fős lesz a Felügyelő Bizottság és hol tart ennek a szervezése? A Transelektro tulajdonosai, vezetői részéről jelen volt a munkásgyűlésen: Belső József ügyvezető igazgató- helyettes, Bálint 'György menedzser, Szabó József jog­tanácsos, Orosz György a félegyházi gyár vezetője. Az előre összegyűjtött kérdésekre adott válaszaik az aláb­biakban összegezhetők: Azért szerződésmódosítás, mert az előző szerződést még az Á4GM-el kötötték. Azért december 1. és azért esik egybe a két dátum, hogy a termelés folyamatos lehessen és ne legyen jogbizonyta­lanság. Az aláírási határidő a törvények, rendeletek ál­tal pontosan nem szabályozott, mi sem adtunk. De cél­szerű, épp a jogbizonytalanság végett mielőbb aláírni. Higyjék el, aki aláírja nem kerül rosszabb helyzetbe. Mi működtetni akarjuk ezt a gyárat. A TGM Kft 2 fő­vel 1 millió Ft alaptőkével lett alapítva, de vagyonában nagymértékű növelést tervezünk, mintegy 225 millió Ft értékű vagyon kerül aportálásra a közeljövőben. A Fel­ügyelő Bizottság, s benne a dolgozói képviselet a tör­vény által előírt létszámú lesz, előkészítése folyamatban van. További, a heyszínen feltett dolgozói kérdések: Mi lesz a még^ meglévő vagyonjegyek sorsa? (ki fizeti ki?) (Mit takar a két szerződés módosítás?) ezek úgy is ér­telmezhetők — mivel az Á4GM név nincs többé — hogy csak december 1-től van jogfolytonosságunk (Lesz-e 94- ben béremelés?) Az I-es számú csarnok aportálásra ke- rül-e a TGM vagyonába vagy bérelni kell? A vagyonjegy a volt tulajdonos, s a felszámoló hatás­körébe tartozik. Kielégítési sorrendje törvényileg meg­határozott. (Elég hátul van a sorban.) Béremelés csak a második félévtől várható, de csak a termelés függvé­nyében. Az I-es csarnok bérleti formában fog üzemelni. Végül, de nem utolsó sorban egy dolgozó hozzászólá­sában hivatkozott a Cégvezetés című gazdasági szaklap 94. januári számában megjelent „A felszámolás alatt álló cégek munkavállalóinak jogi helyzete” című cikkre (idé­zett is belőle) amelynek közölt információi — megíté­lése szerint — megkérdőjelezhetik a munkaszerződés módosítások tervezett formájának létjogosultságát. Idézet ebből a cikkből: „Ha a cég vagyonának értékesítése során egy nagyobb műszaki egység, üzem eladásakor a vevő az ott alkal­mazott személyi állományt is „átveszi”, akkor is új mun­kaviszony létesítéséről van szó, hiszen az adós felszá­molása annak jogutód nélküli megszűnését jelenti, tehát a munkavégzés nem tekinthető folyamatosnak.” A Transelektro jogi képviselője nem lát lényegi el­lentmondást a fennálló rendelkezések és a megkötendő munkaszerződés módosítás között. Ezek a kérdések és válaszok hangzottak el, a mintegy 300 főre fogyatkozott gyár munkásgyűlésén. Nagy György Ü gyes gyerekek A gyerekek már nálunk jobban fogják tudni... Az 1993. júliusától 1994. év júliusáig tartó Polgár­védelmi év alkalmából, az ifjúság nevelését és felké­szítését tűzték ki célul. A mozgalomhoz csatlakozott az Országos Környezetvé­delmi Bizottság is. A BM. Tűz és Polgári Védelem Országos Parancs­noksága és a művelődési tárca együttes felhívást tett az oktatási intézmények felé az ifjúsági versenye­ken való részvételre. Az 1—4. osztályosok ré­szére rajzpályázatot írt ki a megyei parancsnokság. Bács-Kiskun megye isko­láiból legtöbb rajz Kiskun­félegyházáról érkezett. Kiskunfélegyháziak közül a József Attila Ált. Iskolá­ból 34 kisdiák küldte be rajzait. A szervező bizott­ság Csendes Zita, Győri Viktória, Juhász Norbert és Kovács Réka rajzait ér­tékelte kiemelkedőnek. A jutalmakat (Mandi a kis- vakond) Katona Ferenc őr­nagy megyei és Harangi Béla százados városi pv. parancsnok adták át. A többi résztvevő is ajándé­kot kapott. Az 5—8 osztályosok, va­lamint a középiskolások ré­szére alapismeretek okta­tását tervezik polgárvédel­mi és egészségügyi alapis­meretekből, valamint gya­korlati tudnivalókból, mely­ből városi, megyei, területi és országos versenyeket rendeznek majd, június vé­géig terjedő időben. Kép és szöveg: Némedi László Adják vissza a pedagógusok megbecsülését! Vissza kell adni a pedagógusok hitét, munkakedvét! Egyetemet, főiskolát végzett, több diplomás emberek fi­zetése a létminimumot alig haladja meg. Közben elvár­ják tőlük, hogy ne csak tudást, hanem emberi tartást, erkölcsiséget is közvetítsenek gyermekeinknek. De ho­gyan, ha az alapvető anyagi megbecsülést sem kapják meg? A Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság legutóbbi ülésének alaphangulatát jól jellemzik a fenti kijelen­tések. A fő napirendi pont ugyanis a közalkalmazotti bér­táblázatba történő besorolások véleményezése volt. A módosított rendelet alapján a fenntartó hozzájárulása szükséges a nem kötelezően, hanem adható módon, az intézményvezetők hatáskörében elvégzett besorolások­hoz. A legnagyobb gondot a legmagasabb, ún. „F” kate­gória jelenti. Ide kötelezően a több diplomával, tudo­mányos fokozattal rendelkezők kerülhetnek. Adható vi­szont azoknak, akik hosszabb ideje kiemelkedő, megha­tározó munkát végeznek egy adott intézményben. Csak­hogy ez utóbbiak anyagi vetületét az önkormányzat kénytelen magára vállalni. Pénz pedig közismerten nincs elég a finanszírozásra. A hossszas tárgyalások so­rán elkészült, egyeztetett, átgondolt igazgatói javaslato­kat végülis a bizottság elfogadta azzal a megkötéssel, hogy a középiskolákban az összlétszám egyharmada, míg általános iskolák esetében egynegyede kerülhet adható módon a legmagasabb fizetési osztályba. Az intézmé­nyek e döntés alapján elkészítik költségvetési tervezete­ik kiegészítését, s a testület hoz majd végső határozatot a végrehajtásról. Egyelőre azonban még azon is értelmezési vita folyik, be kell-e vezetni az idén a bértáblázatot. Gajdics Ottó OLVASÓINK—SZERZŐINK FIGYELMÉBE Következő számunk január 28-án jelenik meg. Kéziratok, fotók leadási határideje: január 20. születésnap Petőfiszálláson századik születésnapját ünnepelte Sze­keres Lászlóné, Rozika néni. Ebből az alkalomból Göncz Árpád is jókívánságait küldte az idős asszonynak. A köztársasági elnök levelét és az önkormányzat ajándékát Seres Lajosné polgármester nyújtotta át. A szűk csa­ládi körben tartott születésnapi köszöntőn még egy üveg pezsgő ,is az asztalra került. De Rozika néni ebből csak ©gy gyűszűnyit ivott, mert mint mondta „elcsavarja a fejét”. Felvételünkön lánya és veje társaságában látható Petőfiszállás legidősebb lakója. Magányosok klubja A Vöröskeresztes Szervezet Magányosok Klub­jának alakítását tervezi. Az alakuló ülés 1994. január 22-én 14 órakor lesz a Szakmaközi Műve­lődési Házban. Jó helyre adták Az ajándékozottak egy csoportja A Karácsonyi Ünnepek alkalmából a városi önkor­mányzat 600 olyan családnak adott ajándékot, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek. Az ajándékban 3 ezer Pt-ot érő vásárlási utalvány és egy doboz szaloncukor volt. Kép és szöveg: Némedi László

Next

/
Thumbnails
Contents