Félegyházi Közlöny, 1995 (4. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-13 / 1. szám

Boldog új évet Félegyháxa Nagy tisztelettel köszön­öm és üdvözlöm Önöket magam és ä város' önkor­mányzata nevében az 1995- ös esztendő -kezdetén, örü­lök annak, hogy egy év el­keltével ismét köszönthetem önöket a Félegyházi Köz­löny hasábjain keresztül. Külön öröm számomra, hogy a 4 éves önkormányzati ciklus elteltével az önkor­mányzati választások után a polgárok akaratából, is­mét az új év elején, ötö­dik alkalommal is köszönt­hetem Önöket mint polgár- aester. Ezúton is mondok köszö­netét azoknak a félegyházi polgároknak, akik a decem­beri önkormányzati válasz­táson bizalmat szavaztak nekem. Az elkövetkező 4 évben szeretnék megfelelni mindazon polgárok elvárá­sainak, akik rám szavaztak, de azoknak is, akik nem, illetve nem mentek el sza­vazni. Ismét eltelt egy év, ami elé nagy várakozással néz­tünk és így az év végén, il­letve az év elején nagyon sokan vonnak mérleget az elmúlt év tapasztalataiból. Talán elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben éreztük legnagyobb súlyát, illetve hatását azoknak a változá­soknak, amelyek az ország­ban 1990-ben elkezdődtek. Emelkedett a munkanélkü­liek száma, súlyosbodtak a szociális problémák, s a gazdasági átalakulási folya­matok elhúzódtak. Tudom, látom és tapasz­talom, hogy még nagyobb teher nehezedett az egyé­nek, a családok és a közös­ségek vállára 1994-ben, s így minden félegyházi pol­gárra. Ez nagyon sok tü­relmet, kitartást kívánt tő­Tisztelt Félegyházi Polgárok, Tisztelt Olvasó! lünk. De ezek ellenére el­mondhatjuk, hogy a város megtartotta működőképes­ségét, s egy bizonyos szin­ten fejlődött is. Azonban azt már érez­zük, hogy az előttünk álló 95-ös év sem látszik köny- nyebbnek sem önkormány­zati, sem egyéb más szin­ten. Az önkormányzatnak is még több terhet kell vál­lalnia azért, hogy a város működőképességét fenn tudja tartani és az elkép­zeléseit meg tudja valósíta­ni. Már csak azért is, mert nagyon sok központi intéz­kedés végrehajtása az ön- kormányzatokon keresztül valósul meg. De én továbbra is bízom az itt élő félegyházi embe­rek küzdeni tudó és alkotó akaratában, becsületes mun­kájában és a közösség ere­jében. Ezen nem könnyű feladatok során számítok valamennyi félegyházi pol­gár segítségére, türelmére és megértő támogatására._ Tisztelt Félegyházi Polgárok! Az új év küszöbén szeret­ném kifejezni tiszteletemet; •nagyrabecsülésemet és; kö- szönetemet minden félegy­házi polgárnak, minden fél- egyházi családnak és kö­zösségnek, hogy munkájuk­kal, tevékenységükkel, tá­mogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szép al­földi város mint egy nagy közösség fejlődni tudott. Köszönetemet kívánom ki­fejezni azért is, hogy ezzel a munkával támogatták az önkormányzat munkáját is. Kérem Önöket, hogy az elkövetkezőkben is hasonló­an támogassák munkánkat, minden erőnkkel, igyekeze­tünkkel működtessük és a folyamatban lévő gazdasági, társadalmi és politikai át­alakulást minél előbb vég­rehajtsuk és minél előbb túléljük. Ehhez szükség lesz az önök munkájára is. Fon tosnak tartom azt, hogy ez n folyamat közös megegye­zésen. közös gondolkodáson, és a közös munkálkodáson alapuljon, melyet remélem, hogy a következő évben is a jószándék és a jóakarat kísér. Bízom abban, hogy ezen közös munka kapcsán to­vább tudjuk városunkat működtetni, fejleszteni és szépíteni. Kívánom azt Önöknek, hogy az 1995-ös esztendő boldogabb, sikeresebb és gazdagabb legyen, s kívá­nom azt, hogy ehhez min­denkinek elegendő ereje és egészsége legyen. Valamennyiüknek boldog új évet kívánok 1995-re. Ficsór József polgármester Nem ízlik a házasság? A régi időkből tudom, hogy Olvasóink között sokan vannak olyanok, akiket érdekel az, hogy miként alakült az elmúlt év anyakönyvi statisztikája: hányán születtek, mennyi volt. a halálesetek száma és hányán kötöttek házasságot, javult vágy romlott a város anyakönyvi sta­tisztikája.' 7 A most'.induló év élső munkanapjának reggelén fel­kerestük a polgármesteri hivatal anyakörijryvezetőjét Gácsr Lászlónét, aki á kövétkező tájékoztatót adta la­punk munkatársának, összehasonlítva az 1993. és' az 1994. évi adatokat. \ Születések-száma 1993-bari 647 volt, 1994-bert pedig 627. Tehát 20 születéssel kevesebb. Házasságkötés 1993-ban 203, 1994-ben pedig T59 tör­tént, tehát 44 házasságkötésseT kevesebb volt. Halálesetek száma 1993-ban 604, 1994-ben pedig 639, tehát 35 halálesettel szaporodott. T. M. Elkelt as „Egyes A félegyháziak által csak „Egyes” néven ismert élel­miszer áruházat ezentúl a Bakony Füszért fogja üze­meltetni. A város tulajdonában lévő üzletre — még az anti- világban kötött szerződés szerint — eddig a Konzum Rt. határozatlan ideig tartó bérleti joggal rendelkezett. A mára likviditási gondokkal küzdő Konzum a bolt bérleti jogát versenytárgyaláson, 26 milliós kikiáltási árról in­dulva adta el. A licitálást jóval az induló ár felett (a felek a pontos összeget üzleti titokként kezelik) a Ba­kony Füszért nyerte el. Ezzel együtt felvállalta a keres­kedelmi tanulók további képzését is. Jelenleg az „Egyes” bérleti díjaként a város 3 millió forintot kasszíroz évente. Információnk szerint Félegyháza érdekeire való te­kintettel, az ügyben illetékesek határozott idejű bérleti szerződés kötését tervezik. b. Ha eljönne a Megváltó Egy átlagos reggel az át- mellettem. A hideg csúszós tagostól eltérően nem kés- út ellenére már kora reg- tem le a buszt. Ahogy a gei a templomból léptek ki. megállóban álldogáltam, Beszélgetésüket nem lehe- ket idős nem ballagott el . _ tett nem haliam. Igen val­Már mézesmadzagra sem futja... Az Országgyűlés és a kormány döntése szerint az új évben drá­gul: az energia, a közlekedés, az élelmiszerek és a postai szolgálta­tások. Az élelmiszer-adókulcsok emelé­se nyomán többet fizetünk a ke­nyérért, húsárukért, a konvervek- ért, a cukorért, lisztért, olajért, margarinért. Január elejétől — u benzin (majd öt forinttal több) és a gázolaj árának emelése miatt — drágul a kenyér is. A villany 65, a gáz 53, a távfűtés 10 százalékkal kerül többe, mint tavaly. A szol­gáltatásáról híres posta díjai át­lagosan 15 százalékkal emelkednek. Ezen belül a táviratokért 36 szá­zalékkal' kell többet fizetnünk. Te­lefonálni ezután az utcáról — im­pulzusonként — 10 Ft-ért, otthon­ról 7,50-ért tudunk. Ha tudunk. És akkor is csak ennyivel többért, ha a néma telefonunk ellenére a MATÁV nem számlázza a megszo­kott díj többszörösét. Húsz száza­lékkal emelkedtek a vonat- és iszközlekedés tarifái is. Izutún kevesebb tejes napot tart­sunk — no, meg a gyerekek is hiszen a tej és a tejtermékek ára , 20 százalékkal nő. A mindezekhez szükségszerűen pcsolódó áremelkedéseket hely- iány miatt felsorolni sem tudjuk, '.gy biztos, az ár spirál, s az azt moz­gatók nem fognak kimúlni bennün­ket. Sem emberszámba venni. Mi- töl'e harag? A fentiektől, meg at­tól, hogy dec. 30-án az illetékes (elvtárs?) azt nyilatkozta, hogy fo­rintleértékelés a közeljövőben nem lesz. FAőször is mert nem, másod­szor pedig azért, mert az első állí­tás az igaz. S, mit ad „szakérte~ lem”? Január másodikén bejelen­tik a forint leértékelését. Ezektől a „gesztusoktól” a legbéketűrőbb ember is úgy érzi, kétségbe vonják a szellemi képességeit. (Vagy tán nem is kellene a fogalmat ennyire stilizálva körülírni.) Pedig a hülye is tudja, nem csak hajózni, élni is muszáj. (Mert különben mi lesz a belőlünk élőkkel?) Muszáj, ha élet­re „ítéltettünk”. Felnőttek, gyere­kek. Jaj a gyerek... a beste köly- ke... most evett és megint éhes, nézd mán megest (sic.) kinőtte a ruháját, de ni a cipőjét is. Mér’ nem áll meg a fejlődésben addig, míg megint el nem hisszük, hogy nekünk az a jó, ami rossz, amit az okosok bizonygatnak, miszerint minél nehezebb, annál könnyebb. Persze ha mindezt többet nem esz- szük meg, akkor is így lesz. A „szakértők” választási ígéreteit meg úgyis csak több mint három év múlva kérhetjük számon. Addig is reménykedve várjuk a füstadót, robotolunk és fizetjük a dézsmát. BéGyé Nyugdíjasok egymás között Az év utolsó napjaiban rendeztek nyugdíjas­találkozót a Gazdakör­ben és a Szakmaközi Művelődési Házban. Mindkét he­lyen jó han­gulatban búcsúztat­ták az óévet. Képünkön a gazdaköri találkozó résztvevői. N. L. tozatos és tekervényes for­mában szidalmaztak vala­kit. Hogy pontosan kit, és miért, az nem derült ki. De az igen, hogy hová kíván­ják az illetőt és mi vigye oda. Majd, nem épp jókí­vánságaikkal illették bizo­nyos testrészeit, sajnálva tő­le még a friss levegőt is. Miközben árnyékuk a temp­lom kapujára vetődött. Hát, hogy is állunk a hi­tünkkel? Ma a vízcsap is Jézus tanításait zengi. És hirte­len most annyian járnak templomba, hogy alig fér be a tömeg. Felhívás az Országos ÖZE LAJOS VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY-re, 1995. április 27-én Budapesten, a MERLIN színházban A részvétel feltételei: — 14—20 év közötti életkor, — legfeljebb 8 perc hosszú szabadon választott műsorral lehet részt- venni, amelyben lehetőleg magyar szerző művét kérnénk, — jelentkezni kell levélben 1995. január 31-ig az alábbi címen: Józsefvárosi Művelődési Ház, 1088 Bp. VIII. József krt. 70. A borítékra Írják rá: Öze Lajos verseny. Információk: — az elődöntök március 15—19. között lesznek, Budapesten illetve vidéki városokban, amiről március elején tájékoztatjuk a jelent­kezőket, — a döntőt este gálaműsor követi, amelyen a helyezettek és neves művészek szerepelnek. De ki tud itt igazán meg­bocsátani? A szerető féltékeny, a munkatárs önző, a szomszéd irigy. Ha eljönne most a Megváltó, szép kis világot találna itt. De azért járunk templomba, mert ez nagy divat lett. S tehetünk bármit, bűne­ink feloldozást nyernek (?) Kovács Márta

Next

/
Thumbnails
Contents