Félegyházi Közlöny, 1996 (5. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-05 / 1. szám

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Félegyházi Polgárok! Kedves Olvasó! Nagy tisztelettel köszön­tőm Önöket a magam és a város önkormányzata ne­vében a Félegyházi Köz­löny hasábjain az 1996-os esztendő első napjaiban. Abban a Félegyházi Közlönyben, melynek megjelenése és működése körül 1995-ben több lehe­tőség fogalmazódott meg, önkormányzati szinten is - le végül is, mint a város önálló intézménye működik tovább, informál­va és tájékoztatva a város polgárait. Ismét eltelt egy év, az 1995-ös esztendő, amelyről tudtuk, hogy nehéz év lesz valamennyiünknek, de nagy várakozással kezd­tünk neki az új választá­sokat követően. Immáron a második szabad válasz­tást követő első év volt 1995. Úgy gondolom, so­kan vannak ma az ország­in is, akik mérleget ónnak az elmúlt év ta­pasztalataiból, s talán el­mondhatjuk, hogy az elmúlt évben éreztük leg­jobban az országban zajló változások hatásait és kö­vetkezményeit, melyeket olyan jelenségek is kísér­tek, mint az infláció, az energia-áremelések, Bok­ros-csomag, gazdasági sta­bilizáció, privatizációs viták, pedagógus sztrájk és sorolhatnám tovább. Az 1995-ös esztendő ta­lán az Önkormányzatnak is az egyik legnehezebb éve volt, mivel ez évben már foglalkozni kellett in­tézményeink felülvizsgála­tával, a felújításokat, beru­házásokat mérsékelni kel­lett, de emellett nagymér­tékben emelkedtek a szociális jellegű problémák is. Talán többet vártunk et­től az évtől politikailag, gazdaságilag és emberileg. Tudom, látom és tapasz­talom, hogy még több te­her nehezedett az egyének, a családok s a közösségek vállára 1995-ben, s így minden félegyházi polgárra is. Ez nagyon sok türelmet, kitartást kívánt tőlünk, de ezek ellenére elmondhat­juk, hogy a város meg­tartotta működőképességét, s egy bizonyos szinten fej­lődött is. A város intézményei működtek, nem kény­szerültünk drasztikus intéz­kedésekre az intézménye­inket illetően, s a város gazdálkodásához nem kel­lett hitelt igénybe venni. A fejlesztéseinket tovább tudtuk folytatni, így a szennyvízberuházási prog­ramot, orvosi gép-műszer fejlesztést, Művelődési Központ rekonstrukcióját, s ez évben 12 földes utcában épült meg az út a lakosság önerős hozzájárulásával, s jutott pénz intézményeink legsürgősebb felújításaira, s olyan rekonstrukciókra is, mint pl. a Kálvária, a Kossuth utcai platánfa sor és a Centenáris Díszkút a Petőfi téren. 1995-ben ünnepeltük a Jász-Kun redempció 250. évfordulóját, mely méltó megemlékezése volt előde­ink szabadság- és tettvá­gyának. Büszke vagyok a város polgáraira, mert ebben az évben is megmutatták, hogy tudnak és akarnak tenni városunkért, azért a közösségért és környeze­tért, amelyben élnek. Azonban azt már érez­zük, hogy az előttünk álló 1996-os esztendő sem lát­szik könnyebbnek sem ön- kormányzati, sem egyéb szinteken. Az önkormányzatnak is még több terhet kell vál­lalnia azért, hogy a város működőképességét fenn tudja tartani és az elkép­zeléseit meg tudja valósí­tani. Már csak azért is, mert nagyon sok központi intézkedés végrehajtása az önkormányzatokon keresz­tül valósul meg. Én továbbra is bízom az itt élő félegyházi em­berek küzdeni tudó és al­kotó akaratában, becsületes munkájában és a közösség erejében. Ezen nem könnyű feladatok során számítok valamennyi fél­egyházi polgár segítségére, türelmére, és megértő tá­mogatására. Tisztelt Félegyházi Polgárok! Az űj év küszöbén sze­retném kifejezni tisztelete­met és köszönetemet minden félegyházi polgár­nak, minden félegyházi családnak és közösségnek, hogy munkájukkal, tevé­kenységükkel, támogatá­sukkal hozzájárultak ah­hoz, hogy ez a szép alföldi város fejlődni tudott. Kö­szönetemet kívánom kife­jezni azért is, hogy ezzel a segítséggel támogatták az önkormányzatok munkáját is. Kérem Önöket, hogy az elkövetkezőkben is hason­lóan támogassák munkán­kat, minden erőnkkel, energiánkkal és igyekeze­tünkkel azon leszünk, hogy városunk működjön és fej­lődjön, s a folyamatokban lévő gazdasági és társada­lmi változásokból adódó feladatainkat e városi kö­zösség érdekében végre­hajtsuk. Ehhez szükség lesz az Önök támogatására is. Fon­tosnak tartom azt, hogy ez a folyamat a közös megegyezésen, a közös gondolkodáson és a közös munkálkodáson alapuljon, melyet remélem, hogy a következő évben is a jó­szándék és a jó akarat kísér. Bízom abban is, hogy ezen közös munka kapcsán tovább tud váro­sunk fejlődni és szépülni. Itt az űj év küszöbén eredményekben és sikerek ben gazdag, lélekben de­rűs, hittel teli boldog új esztendőt kívánok vala­mennyi félegyházi polgár­nak, s kívánom, hogy valamennyiünknek legyen ehhez elég ereje és egész­sége. Ficsór József polgármester Gábor Imre állapota kielégítő, az elkövetőt elfogták MERÉNYLET A PLÉBÁNIÁN Ritka és brutális bűn- cselekmény helyszíne volt anuár 4-én hajnalban a 'arlós Boldogasszony Plé- ■nia. ; A plébánia udvarán lévő rát az első emeleti ab­choz támasztva hatolt be épületbe Tomovic Vo- av 55 éves jugoszláv íllampolgár. Az ablaküveg csörömpölésére és a villany felkapcsolására felébredő Gábor Imre esperes nagy lélekjelenlétről tett tanúbi­zonyságot, amikor az ágya mellett lévő riasztógombot megnyomta. A tettes ebben a pillanatban kb. 2 m-es távolságból célzott lövést adott le az ágyban felülő tisztelendő fejére. A meg­támadott férfi szerencséjére a lövés, a testhelyzetéből adódóan a karját érte és a bal fül mellett hatolt be, de koponyasérülést nem okozva távozott a lövedék. A tettes abban a hitben. hogy lövése halálos volt, a helyszínről elmenekült. A rendőrségre bekötött riasztó jelzésére azonnal a helyszínre irányították a URH-s járőrt és odavezé­nyelték azt a nyomozócso­portot is, akik egy másik ügy helyszínelését befejez­ve a kapitányságra igye­keztek. Az ÜRH-s járőr látta a kerítésen kiugró tet­test és üldözőbe vette. Si­került a gyors intézkedés következtében, a Blandina nővér utcában mindkét ol­dalról bekeríteni a mene­külőt. A figyelmeztető lövések sem tudták meg­adásra kényszeríteni az el­követőt, sőt menekülése érdekében a rendőrökre is lövést adott le. Ez szeren­csére nem okozott sérülést. Ezek után egy óvatlan pil­lanatban kiütötték kezéből a pisztolyt, földreteperték, majd testi kényszert alkal­mazva megbilincselték és őrizetbe vették. Az áldozatul esett pap - mivel a riasztásra rendőri segítség nem érkezett, hi­szen a rendőrök az elkö­vetőt üldözték - maradék erejét összeszedve telefo­nált a rendőrségre, hogy meglőtték. A parókiára ér­kező rendőrök ugyancsak a létra segítségével jutottak be, és a súlyosan sérült plébánoshoz az ajtót fel­feszítve engedték be a mentőket. Gábor Imrét a kórházba szállítás után megműtötték. Kezelőorvosa szerint álla­pota súlyos, de nem élet- veszélyes. A rendőrségi sajtótájé­koztatón elmondták, hogy az ügy indítékát még nem sikerült felderíteni, a hely­színen kutatásra utaló je­leket nem találtak. Nem vetették el azt a feltétele­zést sem, hogy a tettes indítéka politikai, illetve vallási természetű volt. Az eddigi adatok szerint To­movic Voislav 10 nappal ezelőtt érkezett Magyaror­szágra. Bács megye egyik városában szállodában szállt meg, és a bűncse­lekményt megelőző este vonattal érkezett Kiskun­félegyházára, ahol külön­böző szórakozóhelyeken is megfordult. A nyomozók egyébként feltételezik, hogy a plébánia épületét illetően pontos helyisme­rettel bírt. A fegyvert va­lószínűleg illegális módon hozta az országba. A bűncselekmény kap­csán még számos nyitott kérdés van, a nyomozás folytatódik, következő lap­számunkban beszámolunk a fejleményekről. Gábor Imre atyának job- bulást kívánunk!-baráth­✓ így emlékeztünk ... a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói városunk vezetői és polgárai Juhász István tanár és a Petőfi-Kör Boldog Új Évet! Boldog Új Evet kívánok minden jó embernek, " Boldog új esztendőt a „Magyar Nemzetnek", Boldog új esztendő, ez mindannyiunk vágya, Boldog új esztendő, az emberiség álma. Boldog új esztendő, de szép, de jó lenne, Boldogság ragyogna szívekbe, telkekbe. Boldog új évet, mit már régóta várok, Boldogságot, jobb létet, amit szívből kívánok. Boldog új esztendőt kicsinynek és nagynak, Boldogabb esztendőt a rászorultaknak. Boldog új esztendőt az éhezőnek, a hajléktalannak, Boldogságtól derűs arcot a szomorúaknak. Boldogságból kívánhatok-e még más egyebet? Boldog új esztendőben a legjobbat, legszebbet. Boldog új esztendőben kerüljön el mindenkit a magány, Boldogságból, szeretetből sose legyen hiány. Héjjas István

Next

/
Thumbnails
Contents