Félegyházi Közlöny, 1999 (8. évfolyam, 1-27. szám)

1999-01-05 / 1. szám

ÚJÉVI KOSZONTO Tisztelt Félegyházi Polgárok! Tisztelt Olvasók! Nagy tisztelettel köszöntőm Önöket Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestü­lete és a magam nevében az 1999-es esz­tendő kezdetén. Külön öröm számomra, hogy a Félegyházi Közlöny hasábjain is köszönthetem Önöket. Az újév kezdetén valamennyien szám­vetést készítünk az elmúlt esztendőről, - figyelembe véve annak tapasztalatait, mérlegelve és tervezgetve a jövőt. Nem könnyű^évet tudhatunk magunk mögött. Az elmúlt esztendő sem a város, sem polgárai életében nem volt probléma- mentes, sőt sokszor áldozatot is követelt. További terhek nehezedtek a csalá­dokra, a közösségekre és az egyénekre is, amely sok türelmet, erőfeszítést és mun­kát kívánt valamennyiünktől. De a szám­vetés során azt is láthatjuk, hogy ebben az alföldi kiskun városban további ered­mények is születtek, gondolok itt egyéni, közösségi, kulturális, sport és gazdasági sikerekre. Sőt, közösen a város lakóival tovább tudtuk szépíteni és fejleszteni városunkat. Ezúton is kifejezem köszönetemet és nagyrabecsülésemet városunk valamennyi polgárának, szervezetének és gazdálkodó egységének, hogy munkájukkal, tevékeny­ségükkel és támogatásukkal 1998-ban is hozzájárultak Kiskunfélegyháza város működőképességének megőrzéséhez, és elősegítették annak további fejlődését is. Külön köszönöm azt, hogy ezzel a munká­val támogatták Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestületének munkáját is. A város 1998-ban is megfelelő szinten tudta működtetni oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális intézményeit. Úgy ítélem meg, hogy az intézményi ellátások és szolgáltatások színvonalában csökkenés nem történt, sőt több esetben fejlődésről is beszámolhatunk. Jelentős beruházásokat sikerült a vá­rosnak befejezni 1998-ban. Gondolok itt a Csanyi úti 50 férőhelyes Idősek Otthoná­nak építésére, az Értelmi Fogyatékosok Nappali Foglalkoztatójára, a több tízmil­liós orvosi gép-műszer beszerzésre, vala­mint az új tűzoltóautó vásárlásra. A beru­házások közül külön ki kell hogy emeljem az útépítéseket, melynek döntő része lakossági önerős útépítés volt. Külön öröm számomra, hogy sikerült az útépí­tést megvalósítani a Bercsényi, a Mikszáth, a Károlyi Mihály utcákban, valamint a Petőfi utca II. ütemét. Az eredmények mellett persze marad­tak még gondjaink, problémáink, melynek megoldása az elkövetkezendő esztendő feladata lesz. Gondolok itt a megszapo­rodott szociális, egészségügyi, foglalkoz­tatási és lakásproblémák megoldására, valamint különböző infrastrukturális (szennyvíz, csapadékvíz és útépítés fejlesztésekre). Fontosnak tartom a folyamatban lévő és 1999-ben induló beruházásaink sikeres megvalósítását, gondolok itt MEZGÉ tan­terem bővítés, haleszi kerékpárút, Kossuth utca - Bajcsy-Zsilinszky utca csapadékvíz főgyűjtő építése, valamint a kistérségi és regionális beruházásokra. Tisztelt Olvasó! Az 1999-es esztendőre is vannak terveink, elképzeléseink és ter­mészetesen megoldásra váró nehéz és összetett feladataink. De az eddigi polgár- mesteri tevékenységemből adódó ismere­teim, tapasztalataim alapján tudom és egyben bízom is a kiskun örökség hagyo­mányaiból táplálkozó, itt élő félegyházi emberek küzdeni tudó és alkotó akara­tában, becsületes munkájában és a közös­ség erejében. Bízom abban is, hogy a közös munka, a közös akarat és a jószán­dék a város jövőjét fogja szolgálni 1999- ben is. E nem könnyű feladatok megoldá­sában számítok valamennyi félegyházi polgár segítségére, türelmére és megértő támogatására. Az esztendő fordulóján engedjék meg, hogy idézzem a Háromszéki köszöntőt: „Adjon Isten minden jót, az új esztendőben, Vegye el mind a nem jót, ez új esztendőben, Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk legyen meg, Ez új esztendőben!” Tisztelt Félegyházi Polgárok! Ezen gondolatok jegyében az 1999-es esztendő küszöbén eredményekben gaz­dag, lélekben derűs, hittel teli boldog új esztendőt kívánok, s ehhez valamennyi félegyházi polgárnak nagyon sok erőt és egészséget. Ficsór József polgármester Megemlékezés, koszorúzás Petőfi születésnapján Az önkormányzat és a városi társadalmi szervezetek nagyszabású emlékünnepséget rendeztek a forradalmár költő, Petőfi Sándor születésének 176. évfordulója alkalmából. Részletek a 4. oldalon Megérkezett az új tűzoltóautó Az óév utolsó előtti napján érkezett meg ren­deltetési helyére az a Mercedes Rosenbauer típusú tűzoltóautó, melyhez a Belügymi­nisztérium pályázatán jutott hozzá a kiskunfél­egyházi önkormányzat és a vonzáskörzetébe tartozó tizenhárom település. A 62,5 millió forintot érő tűzoltófecskendőért mindössze 6,25 millió forintot kellett kifizetni az önkor­mányzatoknak, mely 103 forintot jelent lako­sonként. Retkes Illés alezredes, kiskunfélegyházi tűzoltóparancsnok elmondta, hogy az új tűzoltóautó üzembe állításával maximális hatékonyságú lett a félegyházi tűzoltóság.

Next

/
Thumbnails
Contents