Félegyházi Közlöny, 2000 (9. évfolyam, 1-26. szám)

2000-01-14 / 1. szám

Erőt próbáló, hazánkat is sújtó nem­zetközi válságoktól és természeti ka­tasztrófáktól terhes esztendőt hagytunk magunk mögött, amikor szilveszter éjszakáján felgyúltak a millenniumi fé­nyek és megcsörrentek a pezsgőspoharak. Mégis: ez a kicsi, törté­nelmi viharoktól edzett nemzet örök optimizmusát megőrizve érkezett el az ezredfordulóhoz. Okunk van arra, hogy megálljunk egy lélegzetvételnyi időre, s összegezzük múltunkat, értékeinket. Min­dazt, amibőljövőnk is táplálkozik. „Megszoktuk a múlt súlyát, akár a levegő súlyát: nem is tudnánk létezni nélküle” - szól Blaga gondola­ta, melynek é kivételes évforduló különös aktualitást kölcsönöz. Egyszerre ünnepeljük a 2000 éves kereszténységet és ezer esz- tendős államiságunkat. Emberéletnyi léptékkel szinte felfoghatatlan az a küzdelem, megpróbáltatás, kitartás és újrakezdés, ami életben tartotta, lélekben megerősítette ezt a nemzetet. A jövőbe tekintés, a bizakodás, a jobbítás és fejlődés iránti lankadatlan törekvés azonban mindvégig a sajátunk volt. Büszkék vagyunk múltunkra és jelenünkre, így bizakodón tekinthetünk a jövőnk felé is. Mi, az ezredforduló ge­nerációja alkalmat és lehetőséget kaptunk a sorstól, hogy névje­gyünket beleírjuk a történelemkönyvekbe. Tíz évvel ezelőtt, a rend­szerváltás időszakában kezdődött el egy új fejezet. Én magam meg­tiszteltetésnek, kihívásnak tekintem, hogy az Önök bizalmából nem csak részese, de befolyásolója is lehetek a változásoknak, az út­keresésnek, a jövőformálásnak. Hiszem, hogy jó úton haladunk, s az elmúlt időszakban megfelelő alapot teremtettünk ahhoz a fejlő­déshez, melynek kedvező hatásait közösen élvezhetjük majd, a >OCI. század polgárosodása során. Igazolja ezt számos mértékadó belföl­di és külföldi vélemény is. A magyar gazdaság növekedése intenzív, jelentős ütemben csökken az infláció, az évtizedes életszínvonal­romlás után mind több lehetőség nyílik meg a családok gyarapodása előtt. Az otthonteremtési támogatás, a gyed bevezetése, a gyer­mekek után járó adókedvezmény mértékének növelése, az autó­pálya-építés programjának alakítása, az egészségügy reformjának folytatása... mind-mind ezt célozzák. Idén a rendszerváltás óta először fordult elő, hogy a kormány nem hagyta csökkenni a nyugdi­jak reálértékét. Jelentős változások ezek, melyeknek összessége azt erősíti, hogy nincsenek - nem lehetnek - központi és perifériára szoruló rétegek. Jövőnk szempontjából most, és a következő idő­szakban is elsődleges a hazánk számára új történelmi távlatokat nyitó uniós csatlakozás sikeres befejezése, a családok, a kis- és közepes vállalkozások gyarapodásának hatékony elősegítése, az otthonteremtés terheinek jelentős csökkenése. Országgyűlési kép­viselőként csakúgy, mint a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöki székében büszkén, lokálpatriotizmustól fűtve vallom és vállalom „fél- egyháziságomat”. Erre köteleznek gyökereim, származásom, Petőfi és Móra városa iránti jó értelemben vett elfogultságom. Mi, félegy­háziak tudjuk a magyarázatát annak, hogy - amint az az M5-ös autópálya építése során is kiderült - ez a vidék egészen az őskorig visszatekintve folyamatosan lakott terület volt. Az itt átvonuló népeket letelepedésre csábította ez a kivételes szépségű táj, a bőven termő föld, az állattartáshoz ideális adottságok. Ennek a Duna-Tisza közi településnek a fejlődése mindenkor az itt élők szorgalmából, tehet­ségéből, tettrekészségéből, a pozitív változások iránti igényéből táplálkozott. A kedvező természeti adottságok és a félegyháziak kitartó munkájának eredménye a virágzó kertkultúra, az ígéretes mezőgazdaság, a hagyományos kisállattartás. Az itt tömött liba mája messze földön hires, ahogy a helyi galambtenyésztők türelmes és alázatos munkaszeretetét szerte a világban jelképezi a félegyházi szívhátú fésűskeringő galamb. A régre nyúló mezőgazdasági ha­gyományokkal bíró település mára több, jelentős ipari egységgel is büszkélkedhet, s ez a folyamat még korántsem fejeződött be. Mi, fél­egyháziak mindig is féltve őrködtünk városunk jó hírén, értékeink megőrzésén. Ez a lokálpatriotizmus generációról generációra, apáról fiúra öröklődik. Ragaszkodjunk hozzá az új évezredben is! Mert csakis az tudja hová tart, aki nem feledi, hogy hova tartozik. Endre Sándor Új év, új évezred Tisztelt Félegyházi Polgároki Kedves Olvasók! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Kiskunfélegyháza város Képviselő­testülete s a magam nevében a 2000- es esztendő elején. Külön öröm számomra, hogy egy év elteltével ismételten köszönthetem Önöket a Félegyházi Közlöny hasábjain keresztül. Néhány nappal ezelőtt léptünk át az 1900-as évekből a 2000. esz­tendőbe, mely elvezet minket a következő évszázadba, a következő évezredbe, s átvisz bennünket a múltból a jövőbe Nekünk magya­roknak jeles és fontos évforduló ez, mert a 2000. esztendőt a mille- nium megünneplésével kezdhetjük, s e történelmi pillanatban em­lékezünk a kereszténység 2000 éves és a magyar államiság 1000 éves fennállására. Ritkán adódik egy ember életében, hogy ilyen kerek évfordulókat megéljen, ezért valamennyien nagy reményekkel nézünk az új esztendő, az új évszázad és az új évezred felé. Az újév kezdetén valamennyien visszatekintünk és számvetést készítünk az elmúlt esztendőről, esztendőkről, figyelembe véve azok tapasztalatait, s mérlegelve azt, tervezgetjük a jövőt. így tesszük ezt mi itt Kiskunfélegyházán is, amikor visszatekintünk az 1999-es évre. Nem könnyű évet tudhatunk magunk mögött, mert valamennyien tapasztalhattuk, hogy az élet különböző területein még nagyobb összefogásra, együttműködésre és közös megegyezésen alapuló feladatmegoldásra kelt törekednünk. A város életében jelentős év volt 1999. Fokozottabb figyelmet kellett fordítani a gazdálkodásra, hogy teljesíteni tudjuk a vállalt kötelezettségeinket. Az elmúlt évben is megfelelő szinten tudtuk működtetni az intézményeinket, és több fontos beruházást és fejlesztést is meg tudtunk valósítani. Jelentős lépéseket tettünk a kistérségi és regionális európai uniós programok előkészítésében és elindításában. A fentieken kivül az elmúlt év jelentőségét emelte a város kulturális és történelmi értékeihez kötődő évfordulók méltó megünneplése és 1999-ben a város Európa Diplo­ma kitüntetést is kapott. De a számvetés akkor teljes, ha megemlítjük azt is, hogy ebben a kis alföldi városban sok szép eredmény is született, gondolok itt egyéni és közösségi* valamint gazdasági, kulturális és sportsike­rekre, mellyel tovább tudjuk szépíteni és fejleszteni városunkat közösen a város lakóival együtt. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a város valamennyi polgárának, szervezetének és gazdálkodó egységének, a város kép­viselő-testületének, köztisztviselőinek és közalkalmazottainak, hogy munkájukkal, tevékenységükkel és támogatásukkal 1999-ben is segítették munkánkat, s ezzel is hozzájárultak Kiskunfélegyháza város további fejlődéséhez. Persze az eredmények mellett maradtak még gondjaink, problémáink, melyeknek megoldása az elkövetkező esztendő, esztendők feladata lesz. Továbbra is fontos feladat lesz intézményeink megfelelő színvonalon történő biztonságos mű­ködtetése, valamint a folyamatban lévő és ez évben induló intéz­ményi és infrastrukturális beruházásók és fejlesztések megvaló­sítása, s ezzel párhuzamosan a megkezdett kistérségi és regionális fejlesztési programok további folytatása. . A 2000-es esztendőre is vannak terveink, elképzeléseink és ter­mészetesen megoldásra váró nehéz és összetett feladataink. Ezen ter­vek és feladatok megoldásához az új esztendőben is tisztelettel kérem Félegyháza valamennyi polgárának segítőkész támogatását, és számítok az Önök megértésére és türelmére, hogy városunk tovább tudjon fejlődni. Teszem ezt azért is, mert továbbra is bízom az itt élő fél­egyházi emberek munkájában, szorgalmában, alkotó akaratában és a közösségek erejében. Az új esztendőben is csak együttműködve és közös összefogással tudjuk feladatainkat megoldani. Tisztelt Félegyházi Polgárok! Kedves Olvasók! Ezen gondolatok után a 2000-es esztendő elején kívánok Önöknek egy lélekben derűs, sikerekben és eredményekben gazdag, hittel teli, boldog új esztendőt, s ehhez valamennyi félegyházi polgárnak na­gyon sok erőt és egészséget. Ficsór József polgármester

Next

/
Thumbnails
Contents