Félegyházi Közlöny, 2004 (13. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-09 / 1. szám

Átadták az új Okmányirodát Tágas, korszerűen felsze­relt, időpont alapú ügyfélhívó rendszerrel ellátott Okmány­irodát avattak december 22-én Kiskunfélegyházán. Az új hi­vatalban az ügyfelek előre­egyeztetett időpontban, vára­kozás nélkül intézhetik el hi­vatalos ügyeiket. Folytatás a 2. oldalon. A hősökre emlékeznek A doni áttörés hatvanegye­dik évfordulója alkalmából tart megemlékezést január 12- én a város önkormányzata, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a Petőfi Sándor Helyőrségi nyugállományúak Klubja. A rendezvény 15 óra­kor kezdődik az Öreglakta­nyában. Délután 17 órakor a felsőtemetői II. világháborús emlékműnél róják le kegyele­tüket a doni hősök emléke előtt a katonák hozzátartozói, baj- társai, az önkormányzat és a civil szervezetek képviselői. Ajándék a rászorulóknak Pályázat útján nyert pénz­ből 16 család kapott Kará­csonyra élelmiszerekből álló (kb. 18 kg) ajándékcsomagot Pálmonostorán, melyet az ön- kormányzat és az általános is­kola nevében Cseszkó László polgármester és Garai Ist­vánná iskolaigazgató adott át a megjelent családok tagjai­nak. N. L. Kétszázezer forinttal gazdagodott a budapesti székhelyű vakok iskolája. Az adomány a helyi Roberta Optika üzlet akciója során összegyűlt 100 ezer forintból és az Essilor Optikai Kft. által felkínált 100 ezer forintbóljött össze. Az ünnepélyes átadásra december végén a félegyházi vállalko­zás Móra téri üzletében került sor. Folytatás a 3. oldalon. Januártól drágult a diákétkeztetés Hat százalékkal kell többet fizetni a szülőknek január 1-tól a bölcsődékben, óvodákban és az isko­lákban gyermekük tízóraija, uzsonnája, ebédje után. Minderről a december 22-ei ülésükön döntöttek a képviselők. Sem a témában felelős szakbizottságok, sem a kép­viselő-testület nem támogatták azt a törekvést, hogy a gyermekélelmeztetést biztosító vállalkozók az infláci­ót meghaladó mértékben emeljék meg szolgáltatásai­kat A képviselő-testületi ülésen kiderült, hogy a vá­rosatyák az ekkora mérvű emelést túlzottnak tartják, s emellett figyelembe veszik azt a tényt is, hogy az ÁFA 15 %-ra történő növekedése az idén még nagyobb terheket ró majd a szülőkre. Ezért inkább a 6 %-os díjemelést tartották reálisnak és elfogadhatónak. A döntéssel így januártól a bölcsődékben napi 220 Ft + ÁFA, az óvodákban 214 Ft + ÁFA, az általános isko­lákban pedig 274 Ft + ÁFA lett a menza térítési díja. A gimnázium, valamint a szak- és szakközépiskolák kol­légiumainak a lakói a reggeliért, ebédért és a vacsorá­ért napi 474 Ft+ÁFA fizetnek. A középiskolai kollé­gium díjtétele napi 444 Ft + ÁFA. A cukorbetegek diétás ebédje 164 Ft + ÁFA, az egyéb diétás ebéd pedig 147 Ft +ÁFA az idén. -v­Felzárkóztató program romák számára Roma Lehetó'ség elnevezésselfelzárkóztató prog­ramot dolgozott ki és indított el nemrégiben a Bács- Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Kiskunfélegy­házi Kirendeltsége. A program szerkezetéről, céljá­ról, elindulása óta eltelt időszakról és az eddigi ta­pasztalatokról tartottak sajtótájékoztatót december 16-án. Lapunk októberben számolt be először arról, hogy Kiskunfélegyházán a Megyei Munkaügyi Központ félegyházi kirendeltsége egy esélyteremtő programot hozott létre a szakképzetlen, pályakezdő vagy tartósan munkanélküli romák munkához juttatásához. A Roma Lehetőség Program pályázatán 43 millió forintot nyer­tek céljaik megvalósításához. A pénzből két települé­sen, Tiszaalpáron és Kiskunfélegyházán élő roma ki­sebbség egy-egy csoportjának szakmai képzését, va­lamint azt követően a munkaerőpiacon való részvéte­lüket, elhelyezésüket támogatják. A két település ön- kormányzata együttműködési megállapodást kötött a Munkaügyi Központtal, melyben vállalták a gyakor­lati oktatáshoz szükséges szerszámok és egyéb eszkö­zök biztosítását, továbbá azt, hogy a tanfolyam sikeres elvégzőivel hosszabb távon munkaszerződést kötnek. Az esélyteremtő programmal kapcsolatos sajtótá­jékoztatón elhangzottakról a 2. oldalon olvashatnak. Tornacsarnok épül a városközpontban Eldőlt a volt kisegítő iskola és a Blandina nővér utcai óvoda helyén felszabadult önkormányzati te­lek sorsa. A földterület mintegy kétharmad részét 25 ezer forint négyzetméterenkénti áron a Miasszo­nyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társula­ta vásárolja fel, hogy tornatermet és mélygarázst lé­tesítsen rá. Lapunk még tavaly nyáron adott hírt arról, hogy az önkormányzati képviselők nem tudják eldönteni, mi­ként hasznosítsák a Jókai és a Blandina nővér utca sarkán található, a volt kisegítő iskola és óvoda elbon­tása után felszabadult, mintegy 4000 m2-es önkor­mányzati tulajdonú telket. A szakbizottságok számta­lan ötlettel rukkoltak már azóta elő: a területre kereske­delmi egységet, társasházat, oktatási vagy egészség- ügyi intézményt javasoltak. Szóba került a Béke téri piac esetleges áthelyezése is. Végül a képviselők úgy döntöttek, értékesítik a földterületet, és pályázati ki­írásban szabják meg a hasznosítás feltételeit a vevő­nek. Ennek egyike a város egyre égetőbb parkolási gondját enyhítendő megoldás, vagyis a pályázó köte­les egy mélygarázs megépíttetését is szerepeltetni ter­vében. Az elbíráló bizottságnak nem sok dolga akadt a pályaművekkel kapcsolatban, mert a hirdetésre csu­pán egy érvényes pályázat érkezett be alig a határidő lejárta előtt, s melyben'a Kalocsai Iskolanővérek tor­naterem építési tervét olvashatták. Az ügyben decem­ber 22-én döntött a képviselő-testület. Nem várt szó­csaták alakultak ki a telek eladása, odaítélése körül. Egy új tornaterem létesítését Vida Pál képviselő elle­nezte. Szerinte inkább egy gazdasági tevékenységet folytató befektetőnek kellene eladni a városközponti telket, és nem pedig egy oktatási intézménynek, mely a nevelés és a sport céljára hasznosítaná. A legtöbb képviselő azonban más véleményen volt, s miután meg­bizonyosodtak arról, hogy a tervezett tornaterem alá a vevő a pályázati feltételeknek megfelelően mélyga­rázst is terveztetett, s azon felül még felvállalta egy 40 férőhelyes köztéri parkoló megterveztetési költségét is a telek önkormányzati tulajdonában megmaradó ré­szére, a testület támogatta és elfogadta az Iskolanővé­rek pályázatát. Egy új városközponti tornacsarnok - mely önkormányzati, civilszervezetek és más oktatási intézmények rendezvényeit is befogadja majd - meg­építése ezzel zöld utat kapott. -vas­T Költözik a móravárosi orvosi rendelő Rövidesen új helyre, a Nefe­lejcs utca 20. szám alá költözik a Szeder utcai orvosi rendelő. A lé­tesítmény kialakítására 7 millió forintot biztosít idei évi költségve­tésében az önkormányzat. Mind­erről legutóbbi ülésükön határoz­tak a városatyák. Az orvosi rendelő áthelyezését Nemes Nagy Tibor a körzet ön- kormányzati képviselője kezdemé­nyezte tavaly márciusban. A kére­lem a szakmai érvek ellenére akkor nem teljesült. Az ingatlan orvosi célra történő átalakításával a gaz­dasági és a pénzügyi bizottság nem értett egyet. Az egészségügyi bi­zottság viszont úgy vélte, a rende­lő áthelyezése a jelenleginél jobban kielégítené a környékbeliek igényét, így mégis elkészült a rendelő áthe­lyezésének költségeit tartalmazó ár- kalkuláció. A helyszíni bejárásra tavaly november 24-én került sor, melyen az ületékesek mérlegelték a lehetőségeket Az egyeztetés ered­ményeként született meg az előter­jesztés: miszerint a város 7 millió forinttal támogatja a rendelő áthe­lyezését, a megüresedő Szeder ut­cai önkormányzati tulajdonú ingat­lant pedig a lakásbizottság gondja­ira bízza. A javaslatot a képviselő- testület december 22-ei ülésén fo­gadta el. -gulyás­Ezúttal is nagy érdeklődés kísérte a V- 43 számú galambász- egyesület kiállítását. A hagyományos évzáró rendezvényen közel nyolcvan galambász mutatta be legszebb madarait. Emelkednek a térítési díjak Nyolc százalékkal emelkednek február 1-től a szociális otthonok­ban a térítési díjak. Erről decem­ber 22-én döntött a város képvi- seló'-testülete. Bár a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályának előterjesz­tésében a szociális intézmények át­lag tíz százalékos térítési díjemelé­se szerepelt, az önkormányzati kép­viselők mégis a nyolc százalék mellett döntöttek, figyelembe véve a tavalyi visszamenőleges 2 %-os, valamint az idei 6 %-os nyugdíj- emelés arányát. Februártól tehát a Szivárvány szociális intézménynél az étkezésért az eddigi napi 311 Ft helyett 338 Ft-ot kell majd fizetni. A bentlakásért az idősek, a szen­vedélybetegek, valamint a fogya­tékosok otthonaiban tavaly 41.700 Ft-ot fizettek ki a lakók, az emelést követően ezentúl 45.000 Ft lesz a díjtétel. Az emeltszintű otthonban a 48.900 Ft helyett 52.800 Ft-ot kell majd befizetni a teljes körű el­látásért. Emelkedtek az idősek emeltszintű otthonában való elhe­lyezések egyszeri hozzájárulási dí­jai is jauár 1-től. Az új tarifa szerint a kétágyas szobában való elhelye­zés 50 ezer forinttal, az egyágyas szobába való beköltözés 100 ezer forinttal kerül majd többe, mint korábban. Februártól egy föld­szinti kétágyas szobához jutásért 550 ezer forintot, az emeleti két­ágyasért 450 ezer forintot, az egyágyas földszinti szobáért 850 ezer forintot, míg az emeleti egy­ágyasért 750 ezer forintot kell majd egyszeri hozzájárulásként megfizetnie a beköltözőnek, -v­Az idei év elsőfélegyházi újszülöttje Dósa Fanni Éva január 1- jén 06.55 órakor látta meg a napvilágot. Édesanyja Dósa Csabáné. Az önkormányzat és a város polgárai nevében Ficsór József pol­gármester és dr. Garai István alpolgármester köszöntötte őket virággal és ajándékkal a Városi Kórház szülészeti osztályán.

Next

/
Thumbnails
Contents