Félegyházi Közlöny, 2006 (15. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-06 / 1. szám

A vásárlókért mindent... Az elmúlt év végén átadott Szegedi úti új szupermarket biztonsá­gos és hatékony megközelühetó'sége érdekében emelt szót a minap két önkormányzati képviselő', Alács Tibor és Kapus Krisztián. Alács Tibor a kerékpárút megvilágítását kifogásolta, míg Kapus Krisztián a rendszeres és ingyenes buszjáratok végett emelt szót. Alács Tibor kérdésére válaszolva az illetékesek közölték, az önkor­mányzat számos kérést fogalmazott meg a beruházó felé az áruház és környezete kialakítása során. Ezek közé tartozott többek között a köz- világítás kiépítése a körforgalomtól a műanyaggyárig, valamint a ke­rékpárút meghosszabbítása az áruházig. Ennek a TESCO eleget tett. A kerékpárút elkészült, amelynek megépítése a sajátos terepviszonyok miatt igen költségesnek bizonyult, kivilágítására már nem jutott pénz. A szakemberek megítélése szerint, a két méter széles kerékpárút töké­letesen alkalmas a kétirányú kerékpáros forgalom biztonságos lebo­nyolítására. Az 5-ös számú főút lámpái bevilágítják a kerékpárutat is. A megvilágítás hasonló a város lakóutcáiban tapasztalhatóhoz, tehát elegendő a biztonságos kerékpáros közlekedéshez. Ennek ellenére a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztálya meg fogja vizsgálni, miként lehetne javítani a kerékpárút kivilágításán. Kapus Krisztián interpellációjára érkezett válasz szerint a TESCO áruház igazgatója november elején jelezte az önkormányzat felé, hogy a szupermarket rendszeres buszjáratokat kíván indítani januártól. Ad­dig, ideiglenesen egy magánvállalkozót bíz meg a járatok üzemelteté­sével, amelyek a Petőfi lakótelep és az áruház között közlekednek ingyenesen. Az áruház megnyitása után számos telefon érkezett a polgármesteri hivatalba afelől érdeklődve, mikor és honnan indulnak a TESCO-s buszjáratok. Az áruház illetékesének tájékoztatójából kide­rült, a Kunság Volánnal végeztetik a szolgáltatást. A nyitás után egy hétig a vasútállomás és az áruház között működött buszjárat, később már a Petőfi lakótelepről indultak (indulnak) a buszok a Szent János tér, és a Halasi-Szegedi sarok érintésével az áruházba. Gondok az uszoda körül A városi uszoda rossz állaga, üzemeltetése, a külterületi utak elhanyagoltsága, valamint környezetvédelmünk fontossága volt főbb témái a múlt hónap elején tartott közmeghallgatásnak. A város önkormányzatának képviselőtestülete minden év utolsó havában tart közmeghallgatást a Polgármesteri Hivatal dísztermében, ahol a kiskunfélegyházi polgárok, a külterületeken élő lakosok mond­hatják el észrevételeiket, panaszaikat orvoslásra. A most felmerült kér­dések között Tóth Zoltán úszóedző, a Kiskunfélegyházi Úszó Egye­sület részére tapasztalható nehézségeiről beszélt. Mint elmondta, szű­kös anyagi keret áll rendelkezésükre zavartalan működésükhöz. Ke­vés támogatást kapnak a várostól az úszásoktatásra és a versenyeken való részvételekre. Kifogásolta továbbá az uszodaépület állagát. A tetőszerkezet tartóelemei korrodált, az épületre is ráférne már egy na­gyobb felújítás. Az uszoda fűtését sem tartja megfelelőnek, átlag 17 Celsiust mérnek a 19-21 helyett Más városokban, például Baján vagy Kecskeméten a 25-26 Celsiust fokot is eléri az uszodák belső hőmér­séklete. Tóth Zoltán nehezményezte még, hogy szerinte a Városi Uszoda karbantartása sem megfelelő. Bár a közelmúltban újabb tetőszigetelést kapott, az elvégzett munka minősége sok kívánnivalót hagy maga után. A belső terek világítása, fényereje sem éri el a szabványban leírtat. Nemrégiben végeztek ugyanis műszeres mérést, ami a hatodát mutatta a kelleténél. Molnár Györgyné a tanyán élők érdekében szólalt fel. Köszönetét fejezte ki az eddigi fejlesztésekért, és elmondta, hogy az ott élők na­gyon örülnek a villamosításnak, a közvilágításnak és a rendszeresen járó mozgóboltnak. A tanyavédelmi programmal pedig nőtt a külterü­leten élők biztonságérzete. Ennyi pozitívum mellett mégis akad még tennivaló. A selymesi vasúti megálló felújításra szorul, nincs sem ajtaja, sem ablaka. A várakozó utasok áznak-fáznak rossz időben. Kiépítésre vár a Csólyosi út is. Erre a kérelmet már 108 környékbeli család aláírta. A külterületi földutak is fokozottabb karbantartást igé­nyelnének. Nagyobb gondot kellene rájuk fordítani az eddiginél. Ficsór József polgármester az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a Városi Uszoda ügyében szakértői véleményt fog kérni, amely­ről írásban tájékoztatja Tóth Zoltánt. A külterületi utakkal kapcsolat­ban kifejtette, hogy az állami normatíva nem támogatja a külterületek karbantartási költségeit, ezek önkormányzati feladatkörbe tartoznak - egyre nagyobb anyagi kiadásokkal. A félegyházi önkormányzat az elmúlt években már sikerrel végeztetett több nagyobb fejlesztést (víz és gáz kiépítések, közútfejlesztések) a város vonzáskörzetében. Leg­utóbb egy víz minőség javító program keretében a Haleszban élők ivóvízgondját oldotta meg. A jövőben Selymest is bevonják a további fejlesztésekbe. A Csólyosi út kiépítésére már eddig is keresték a leg­jobb megoldást. A nehézséget leginkább az okozza, hogy az út állami tulajdonban van. A közútkezelő pedig ott nem sokat költött útkarban­tartásra az elmúlt években. Az önkormányzat terveiben szerepel, hogy átveszi a közútkezelőtől a Csólyosi utat, ám fejlesztésére állami támo­gatás is kell. Az erre benyújtott pályázatuk eddig még nem nyert. További pályázatokat adnak be annak érdekében, hogy a Csólyosi út végre szilárd burkolattal kiépítésre kerüljön. -v­Közel félmillió forint gyűlt össze a moldvai Rekecsinbe tervezett csángómagyar iskolaközpont felépítésére azon a jótékonysági esten, melyet decemberben tartottak Kiskunfélegyházán. Folytatás a 2. oldalon. Műemlék lesz a törökfürdő? A Fürdőszálló épülete törökfür­dőjének ideiglenes műemlékké nyil­vánítását kezdeményezi a képvise­lőtestület. A szándék azonban csak akkor válik akarattá, ha a Magyar Turisztikai Hivatal a működő mű­emlék gyógyfürdők fejlesztésére ki­írt pályázatának feltételei megenge­dik, hogy a létesítmény felújítására támogatást vehessen igénybe a vá­ros - határoztak december 22-én a városatyák. Működő műemlék gyógyfür­dők fejlesztésének támogatására hir­detett pályázatot a Magyar Turiszti­kai Hivatal. A támogatás célja, hogy kielégítsék az emberek egészséges és harmonikus életvitelre, a gyógy- turisztikai és wellnes-szolgáltatások iránt mutatkozó igényét. A magyar- országi fürdőket úgy kívánja fejlesz­teni a hivatal, hogy minél kisebb le­gyen a konkurenciaharc közöttük, a létesítmények egymást kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsanak a ven­dégeknek. Az ország gyógyvízkincsére épít­ve olyan egészségturisztikai közpon­tokat kívánnak kialakítani, amelyek az építészeti értékkel bíró fürdők rekonstrukciójával megoldható. A pályázaton a város a Fürdő­szálló felújítására közel 50 százalé­kos támogatást remél. A volt Fürdő­szálló épületében található törökfür­dő védetté nyilvánításával megaka­dályozható az, hogy ez az - félegyháziak szerint pótolhatatlan - érték is az enyészet martalékává vál­jon. A pályázat beadásának határ­idejéig, (február 3.) a törökfürdő műemlékké nyilvánításának admi­nisztrációs eljárása nem folytatható le, viszont az építészeti érték veszélyeztettségére hivatkozva, az épület ideiglenes védettségét kérheti az önkormányzat. A műemlékké nyilvánításnak csak abban az eset­ben van értelme, ha a város jelentős állami támogatáshoz jut. Támogatás hiányában a felújítási munkálatok­nál a műemlék státusz felesleges, az időigényes engedélyezési eljárás drá­gítja a kivitelezést.-gulyás­Drágul a temetkezés Átlag 4 %-kal emelte temetkezési szolgáltatásainak díját január 1-től a Városfenntartó és Szolgáltató Költség- vetési Szervezet. Az áremelést novem­ber 30-án hagyta jóvá a város ön- kormányzatának képviselőtestülete. A VSZKSZ a testületi ülésre be­nyújtott előteijesztése szerint a díjeme­lésének meghatározásakor szem előtt tartotta a lakosság egyéb irányú terhé­nek növekedését, ezért a különböző szolgáltatóknál kimutatható átlagos 5,4 %-os áremelkedés mértéke alatt, 4 %- os díjemelést javasolt a képviselők­nek elfogadásra. A költségvetési szer­vezet az így keletkezett többletbevé­telét a temetők üzemeltetésére, fenn­tartására fordítja. A temetkezési szol­gáltatások díjai január 1-től a követ­kezőképpen alakulnak: Helyi szállítás 4.700 Ft. külterületről való szállítás 6.450 Ft, helyközi szállítás 140 Ft/km, temetés gépkocsival 2.600 Ft. Rava­talozás 6.150 Ft, külső ravatal 10.000 Ft, köztemetés 4.500 Ft. Sírásás ko- porsós temetéshez 14.600 Ft, hanto­lás temetés után 4.500 Ft. Sírásás gyer­mek koporsós temetéshez 5.200 Ft, hantolása 2.500 Ft Ásás urna földbe temetéséhez 3.850 Ft, hantolása 1.700 Ft Koporsó földbe temetése 8.950 Ft, koporsó kriptába temetése 6.250 Ft, urna földbe temetése 4.500 Ft. Urna kriptába temetése 4.200 Ft, urna ko- lumbárium falba temetése 4.200 Ft. Ugyancsak 4 %- kai emelkedtek az exhumálás dijai. Március 15. és októ­ber 31. között 23.000 Ft-ba kerül, no­vember 1. és március 15. között 38.01X) Ft-ot kell érte fizetni. Temeté­sen a harangozás 850 Ft-ba kerül, ko­porsó bélelés, felirat 2.800 Ft. Az egyéb szolgáltatások óradíja: belső égők 1.500 Ft, kegyeleti lángok 2.600 Ft, gyászzene szertartás előtt 2.00 Ft, utána 900 Ft Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. -v­Marad a menza ára Nem támogatták a képviselők a december 22-én tartott ülésü­kön a diákmenzju térítési díjainak emelésére tett kérelmeket. A kiskunfélegyházi nevelési- és oktatási intézményekben három nagyobb szolgáltató látja el reg­gelivel, tízóraival és ebéddel a böl- csődéseket, óvodásokat, általános- és középiskolás tanulókat. A vál­lalkozások tavaly december végén 4,8, illetve 6,5 százalékos díjeme­lést kértek januártól a város kép­viselőtestületétől az inflációra, a minimálbér emelkedésére és a gázáremelkedésére hivatkozva. A diákétkeztetésre közbeszerzési pályázatot folytatnak le június végi határidővel, ezért a szolgáltatók nem változtathatnak tarifáikon. Továbbra is a tavalyi árak mellett biztosíthatják az étkeztetést a ta­nulók számára. Az érvényben lévő díjtételek: bölcsődében a reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna ára 238 Ft. Az óvodákban a tízóraiért, az ebédért és az uzsonnáért ezentúl is 231 Ft-ot kell fizetni. Az általá­nos iskolákban is változatlan ma­radt a napi menza, 296 Ft. A kö­zépiskolákban a reggeli, ebéd és vacsora 511 Ft-ba kerül. Közép­iskolai kollégiumokban 479 Ft-ért ehetnek reggelit, ebédet, vacsorát naponta a diákok. Az óvodai dié­tánál a tízórai térítési díj 42 Ft1 nap/fő. -v­Szekeres Norbert, Kiskunfélegyháza ezévi első újszülöttje ja­nuár 2-án este hét órakor jött világra 3600 gramm súllyal és 51 cm testhosszal dr. Rigó Imre szülész főorvos segítségével. A kis jövevény, amint az képünkön is látható,jól érzi magát édesanyja, Szekeres Sebestyénné oldalán. Születésekor édesapja is jelen volt, aki izgatottan várta érkezését. Kiskunfélegyháza önkormányzata nevében Ficsór József polgármester és dr. Garai István alpolgár­mester, országgyűlési képviselő köszöntötték a boldog anyukát és gyermekét. Norbit családja, édesapja és két nővére, Orsolya és Zsófia várja otthonukba nagy szeretettel Kép és szöveg: -vas-

Next

/
Thumbnails
Contents