Félegyházi Közlöny, 2007 (16. évfolyam, 1-48. szám)

2007-01-12 / 1. szám

Drágultak a parkolójegyek Január ekjétől emelkedett a pakolójegyek ára. Félóra várako­zásért a korábbi 75 forint helyett 90 forintot, míg az egyórás parkolásért 125 forint helyett 150 forintot kémek. Minderről legutóbbi ülésükön határoztak a városatyák. A városközpontban jelenleg háromszáz parkolóhely áll az autó­sok rendelkezésére, ebből 91 a fizetőparkoló. A fizetőparkolókat az önkormányzat megbízásából magánvállalkozó üzemelteti, áld hava 72 ezer forint bérleti díjat fizet a városnak. A parkolási díjak mértéke legutóbb tavaly januárban emelke­dett az ÁFA törvény módosítása miatt. Az emelés mértéke akkor 1,2 -2,2 százalékos volt. Időközben újra változott az ÁFA törvény, illetve inflálódott a forint. A két tényező hatására kérte a vállalkozó a parkolási díjak módosítását. Az előkészítő munka során két változat született. Az első 17,66 százalékos, míg a másik 32,37 százalékos emelést tartalmazott. A változatokban egyúttal a bérleti díj emelése is szerepelt. Az első értelmében a bérleti díjat 13,5 százalékkal, míg a másodikban 38,89 százalék­kal kívánta emelni a képviselőtestület. A parkolókat üzemeltető vállalkozó, tekintettel az emelés mértékének arányosságára, mindkét változatot elfogadhatónak ítélte. A döntéshozók végül is a bérleti díj 38,89 százalékos, míg a parkolási díjak 32,37 százalékos emelését hagyták jóvá december 14 -ei ülésükön. -gulyás­Nem nyughatnak a motorosok? Néhány hónapnyi nyugalom után ismét száguldozó moto­roktól lett hangos a város főutcája. A lakosok a minap panasszal éltek, s egyben kér­ték a júliusban feloldott “mo­torstop” visszaállítását. A lakosok panaszát a mi­nap tolmácsolta a képviselő- testületnek Emyes László. A terület önkormányzati képvi­selője interpellációjában elmond­ta, a “motorstop” feloldását követő hónapokban csend volt a főutcán. A rendbontók azon­ban szeptemberben újra meg­jelentek. A száguldó motoro­sok ismét közfelháborodást okoztak a környékbeliek köré­ben. Ha a problémák belátha­tó időn belül nem szűnnek meg a lakosok aláírásgyűjtés­be kezdenek a korábbi forgal­mi rend visszaállítására. Annak érdekében, hogy a vétlenek ne bűnhődjenek né­hány renitens elem miatt, Emyes Lászó felkérte a pol­gármesteri hivatal városüzemel­tetési osztályának illetékeseit, kezdjenek tárgyalásba a moto­ros klub vezetőivel. Folytatás a 3. oldalon. Szociális otthonoktól válik meg a város Három félegyházi szociális ott­hont adnak át megyei működ­tetésre a Szivárvány Szemé­lyes Gondoskodást Nyújtó In- tézmémflől Amint már hírt adtunk róla, az önkormányzati képviselők a városkassza kiadásának csök­kentése érdekében felülvizs­gáltatta a középiskolák és a szociális intézményeinek szak­feladatait, működését, azok további fenntarthatóságát. Gór­cső alá vették az önkormány­zat nem kötelező feladatait azzal a céllal, hogy iskolákat és szo­ciális otthonokat adjanak át a Bács-Kiskun Megyei Ónkor­mányzatnak működtetésre. A vizsgálat alatt kiderült, hogy a szociális szférában az idősek otthonának fenntartása nem kötelező feladata Félegyházá­nak, viszont az idősek átme­neti elhelyezését a jelzőrend­szeres házi segítségnyújtást, valamint a szociális otthonok lakóinak napi étkeztetését magának kell költségvetésé­ből megoldania a városnak. Az egyeztetések és szakmai vé­lemények alapján a képviselő testület decemberben döntött arról, hogy a Szivárvány Sze­mélyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény mely részlegeitől válik meg. így 2008. januártól a megyei önkormányzat mű­ködtetésébe került át a Nádasdy utcai telephelyen meg­valósuló idősek otthona 34 fé­rőhellyel, illetve a fogyatékos személyek otthona 36 férő­hellyel. Ugyancsak lemond a félegyházi önkormányzat a Nyomás V tanyán kialakított 30 férőhelyes szenvedélybete­gek otthonáról, valamint a Bajza utcai 20 férőhelyes fogyatékos személyek otthonának működ­tetéséről. A Szivárvány Sze­mélyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Csanyi úti telep­hely továbbra is az önkormány­zat fenntartásában marad, -v­Petőfi Sándor születésének 184. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést december 31-én Kiskunfékgyháza Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár. Folytatás a 3. oldalon Többe kerül a távfűtés Drágult a diákétkeztetés Nagymértékben megemelkedtek Félegyházán is a lakossági gáz, a távfiítés és melegvíz alapdtjai A legalacsonyabb jövedeleminél ren­delkezők sávjában mintegy 8 %-os a változás, ám vannak olyan csa­ládok, ahol az eddigi tarifa más- félszeresét is fizethetik januártól Mint ismeretes, a kormány meg­változtatta a gázár-támogatási rend­szert. Az eddigi alanyi jogon járó támogatást felváltott egy sávos jöve­delemtől függő támogatási mód. Az eddigi lakossági díjszabás ezért Félegyházán is megszűnik, a lakos­ság és az egyéb fogyasztók (intéz­mények, vállalkozások) januártól már azonos áron juthatnak földgázhoz, távfűtéshez azzal a kivétellel, hogy a nem lakossági fogyasztókat még 56 Ft/GJ energiaadó is terheli. A helyi távhőszolgáltatás és használati melegvíz díjairól decemberi ülésü­kön döntöttek az önkormányzati kép­viselők. Az új, 97,1 százalékkal emelt tarifák szerint a lakossági hődíj 1672 forintról 3204 forintra emelkedett, a használati melegvíz hődíja pedig 299 forintról 573 forintra változott (az árak a fogyasztói adót nem tartalmazzák). Az állam a gázár támogatásának mértékét a fogyasz­tók havi nettó jövedelmétől tette függővé. Miután döntöttek a képvi­selők, Félegyházán az egy főre eső 53660 forint esetében 7,1 %-kal emelkednek a számlák, 67075 fo­rintnál 15,4 %-os a díjemelés, 80490 forintnál 24, míg a 93905 forintos egy főre eső nettó jövedelemnél 32,3 %-kal kell többet fizetni a távfűtésért és a használati melegví­zért. Ott, ahol a jövedelemsáv meghaladja a 93905 forint/fő bevé­telt, 53,5 %-kal kell többet fizetni a fogyasztás után. Kiskunfélegyházán szakvélemények szerint a lakosok többsége a 2-3-4-es kategóriákba esik, így az átlagos távfűtési költség növekedése 24 % körüli, amely 1500 családot érint. -vas­Reklámhordozó lett a kuka “Reklám minden mennyiségben” címmel interpellált Gyenes At­tila a városban elszaporodott illegálisan kihelyezett plakátok, hirdetőtáblák ügyében. Az ön- kormányzati képviselő leginkább a hulladékgyűjtőkre felragasz­tott, illetve felszegecselt reklám- hordozókat nehezményezte. A képviselőnek adott válasz­ból kiderült, az önkormányzat évek óta tervezi a városban el­helyezett hirdetőtáblák felújítá­sát. A jelenleg kihelyezett hir­detőtáblák lecserélése, esztétiku­sabbá tétele megközelítőleg négy­millió forintba kerülne, de erre ez idáig nem jutott pénz. A város egyébiránt tárgyalást foly­tat a közterületi reklámozás fej­lesztésére az ESMA Spanyol- Magyar Reklám Kft.-vei. Az egyeztetések során felmerült az illegális reklámozás visszaszorí­tásának kérdése, a reklámfelüle­tek bővítésének ügye, valamint a cég igényként jelölte meg az utcai szemetesek cseréjét is. Az interpellációs válaszból ki­derült az is, hogy a hivatal nem adott engedélyt hulladékgyűjtők­re szegecselt reklám elhelyezé­sére, de arra sem, hogy plaká­tokat ragasszanak a konténerek­re, kukákra.-gulyás­Áflag négy százalékkal emelkedett a bölcsődékben, óvodákban és az általános iskolákban a napi étkeztetés költsége. A középiskolákban ennek két és félszeresével, tíz százalékkal nőtt a menza térítési díja. A diákétkeztetés díjemeléséről még decemberben döntöttek a képvi­selők, miután a szolgáltató vendéglátó egységek mindegyike tíz százalékos normaemelést kért a testülettől. Kivételt csak a Kuckó bölcsőde jelentett, ott az infláció mértékét követve, négy százalékos változtatást javasolt elfogadni. A szavazás után januártól a bölcsődékben és az óvodákban 238 forint helyett 248 forintra változott a napi étkeztetés, amely magába foglalja a reggelit, tízórait, ebédet és az uzsonnát. Az általános iskolákban is hasonló, négy százalékos lett a díjemelés, 231 forintról 240 forintot kell fizetnie a szülőknek a napi ellátásért (tízórai, ebéd, uzsonna). A középiskolákban az infláció mértékét meghaladó, 10 %-os a térítési díj emelése. Az eddigi 511 forintos menzáért 562 forintot kémek ezután. A középiskolai kollégiumokban 479 forintról 527 forintra emelkedett a reggeli, ebéd és vacsora ára. A diétás ételek a bölcsődékben 268 forint, az óvodákban 275 forint lett naponta. A cukorbeteg általános iskolás diákok ebédje 185, míg az egyéb diétás menü 165 forintban kerül. A térítési díjak az általános forgalmi adó nélkül értendők. -v­Kiskunfélegyháza első ez évi újszülöttjét köszöntötte a város nevében Ficsór József polgármester, Garai István országgyű­lési képviselő és Emyes László önkormányzati képviselő janu­ár 2-án, a Városi Kórház szülészeti osztályán. Szabó Edmond január 1-jén délután négy óra húsz perckor jött a világra, 3900 gramm súllyal A kis jövevény egészséges, jól érzi magát édesanyja, Szabóné Jani Ildikó karjaiban. Otthon édesapja, Szabó Gyula, tizenhárom éves nővére és tizenegy éves bátyja várja haza repeső örömmel Kép és szöveg: -vas-

Next

/
Thumbnails
Contents