Félegyházi Hírlap, 1995 (1. évfolyam, 1-7. szám)

1995-10-06 / 1. szám

I. évfolyam. 1. szám. Félegyháza. 1995. október 6. Tele-Bingó futás Fotó: Némedi L. Szeptember 30-án délelőtt 10 órakor, mintegy 150 résztvevővel Kiskunfélegyházán is megrendezték a Tele-Bingó futást 2000 mé­teres távon. A Kossuth utcán rendezett versenyt Karsai Attila nyerte (a képen középen) Horváth Gábor és Farkas Attila előtt. Bilinccsel a kezén szökött meg Vakmerő módját választotta a szökésnek Sz. András, akit az utóbbi időben a város környékén elszaporodott építőanyag-lopá­sokkal gyanísítottak a félegyházi rendőrök. Összebilincselt kézzel egyszerűen futásnak eredt, s belevetette magát a pálmonostori tanyája körüli bozótosba. Hiába szólították fel a rendőrök megál­lásra, hiába adtak le figyelmeztető lövést - Sz. András kereket oldott. Nem örülhetett azonban sokáig a szabadságnak, a történtek­ből presztízskérdést csináló félegyházi rendőrök másnap délután már fülön is csípték Budapesten. Az ügy részleteiről bővebben a 3. oldalon olvashatnak. Meghívó Az Idősek Világnapja alkalmából 1995. októ­ber 12-én 14 órakor a városháza dísztermé­ben tartandó városi ün­nepségünkre tisztelet­tel meghívjuk. Az ün­nepi műsor keretében Ficsór József polgár- mester és dr. Garai Ist­ván országgyűlési kép­viselő köszönti a meg­jelenteket. Minden időskorút szeretettel várunk ren­dezvényünkre. dr. Czinege Gábor, a Nyugdíjas Egyesület Elnöke Ficsór József polgármester Olajozott vesztesek A lakossági tüzelőolaj beszerzéséhez biztosított állami kompenzáció gesztus értékű ugyan, de az érte vásárolható olaj fütőértéke csupán né­hány napon át képes fel­melegíteni a rászorulók otthonát. Az olajszőkítők elleni küzdelem igazi veszte­se megint a kisember lett, aki az idén a gáz­olajéval egyező áron, 97,80-ért kénytelen megvásárolni a kályhá- bavaló literjét. Minder­ről bővebben az 5. ol­dalon olvashatnak. Több mint százmilliót nyert a város Miközben országszerte iskolák bezárásáról szól­nak a hírek, városunk akár új tantermeket is építhet a közeljövőben. Felhívás Koczka lmréné édesanya támogatást kérek Aliz nevű 10 éves kislányom németországi gerinc­műtétéhez. Gyermekemet egyedül nevelem, édesapja meghalt. Az OEP a műtét költségeit fedezi. E nehéz helyzetben szeretnék gyermekem mellett lenni. A gyógykezelés időtartama 16 hét és az én németországi tartózkodásom, valamint az utókezelés költségeinek fedezéséhez kérem pénzbeli támogatásukat az OTP Kiskunfélegyháza elnevezésű 259-98171/603002340-3 számú számlára. Megértő segítségüket köszönöm. Koczka lmréné édeanya Jelentős előrelépés tör­tént ugyanis az egyházi ingatlanok tulajdonren­dezésében. A kormány szeptember 18-i határo­zata alapján az önkor­mányzat 120 millió fo­rint kártérítéshez jutott a Miasszonyunkról Neve­zett Kalocsai Iskolanővé­rek Társulatának és a Ró­mai Katolikus Egyháznak visszaadott ingatlanok fe­jében. Folytatás a 8. olalon. Előszó Midőn a félegyházi sajtó szerkesztő tagjainak változatos so­rába ezennel én is belépek: csak néhány szó az, mit a nagy közönséghez intézni akarok. Egy város cullúrális életében elkerülhetetlenül szükséges egy oly sajtó létezése, mely a nagy általánosságok elkerülésével a helyi érdekek, a helyi viszonyok fejlesztésének szolgálatában áll: egy olyan sajtó, mely míg egyrészről a közműködés nyilvá­nos őre, másrészről azon tér, melyen a belső átalakulások és fejlődések szellemi harcának lefolyni kell. Egy ily közeget, ha fenn nem állna, megteremteni kellene, mert foka, hévmérője ez, azon intellectuális erőnek mely egy város kebelében feltalálható. Én sokra becsülöm ezen itt található értelmi erőt, s mert sokra becsülöm, törekszem arra, hogy szerény tehetségemmel, azt városunk érdekeinek szolgálatában egy egységes működésre összehozzam. Magam részéről csak egyet biztosíthatok, azt, hogy ez erőe­gyesítésnél nem engedem uralomra jutni soha: a magán érdekek szolgálatát, a tapintatlan támadást és pártoskodást. S ez lesz e lapnak jövendő iránya. Határozottság és erély, mely kíméletet és habozást nem ismer semmivel és senkivel szemben ott, hol a közjó érdeke úgy kívánja. Tapintat és kíméletesség ott, hol a személyek magán érdekei érintvék; hol félreértéseket és apró tévedéseket inkább kiigazí­tani, mint ostorozni kell. Az igazság követése feltétlenül, pártokon kívül és pártok felett: mert az igazság csak egy lehet: minden törekvéssel, minden párttal szemben egy és ugyanaz. Végre elismerése az érdemnek és méltánylása a haladásnak: nem a merev negatió, mely mindenütt csak hibákat lát, mely mindent csak korholni, gáncsolni tud, de mely - a valódi hibák jóakaratú kimutatása mellett - az érdemnek is meghozza koszo­rúját. Ezen iránytfogja e lap képviselni, talán több jóakarattal, mint sikerrel, de ez a siker, ha elérjük, mindannyiunk közös működé­sének lesz sikere. S az a szolgálat, mit e lap városunk ügyeinek, habár csekély mértékben is teend: mindnyájunk működésének lesz eredménye. Adja Isten, hogy ezen siker s az e felett érzett öröm minél nagyobb és minél tartósabb legyen! Dr. Holló Lajos E gondolatokkal indította útjára több mint száz évvel ezelőtt dr. Holló Lajos a Félegyházi Hírlapot. Mivel előszavának min­den sorát magunkénak valljuk, s az általa teremtett hagyományt folytatni akarjuk, ezért induló lapunknak méltóbb címet nem is találtattunk volna. CREDO Kereskedelmi, Befektetési és Szolgáltató Betéti Társaság A KISKUNFÉLEGYHÁZI CREDO MALOM, dr. Holló Lajos u. 74. FOLYAMATOSAN VÁSÁROL KIS ÉS NAGY TÉTELBEN MALMI ÉTKEZÉSI MINŐSÉGŰ BÚZÁT NAPI ÁRON. Ajánlataikkal kérjük keressék ügyintézőnket, Sáska Pétert a 361-015-ös telefonszámon vagy személyesen a malomban. Bajtársi találkozó A kiskunfélegyházi 27. lövészhadosztály megalakulásának 45. évfordulója alkalmából október 12-én találko­zót szerveznek az egy­kori bajtársak. A rende­zők délelőtt fél kilenctől várják a magasabb- egység és jogutódja, a 7. gl. hadosztály egykori tisztjeit, tiszthelyetteseit és polgári alkalmazot­tait a Bem József lakta­nyába. A vendégeket Deli József alezredes, a nyugdíjasok klubbjá- nak elnöke és Horváth József alezredes, az 5. Kiskun Elektronikai Harc Ezred parancsnoka fo- gadja.Az ünnepi meg­emlékezést Orbán Ká­roly nyugállományú ve­zérőrnagy, a felszámolt hadosztály parancs­noka tartja. Együtt mulattak Fotó: Galambos Sándor Zenés-táncos felvonulással, bállal köszöntötték a szüretet Fülöpjakabon. A hagyományoknak megfelelően a felvonulók először a szomszédos Kunszállás lakóit hívták a mulatságba, majd a vidám menet ismét visszakanyarodott Fülöpjakabra. Hajnalig állt a bál.

Next

/
Thumbnails
Contents