Félegyházi Hírlap, 2000 (6. évfolyam, 1-50. szám)

2000-01-13 / 1. szám

Megjelenik minden csütörtökön Kiskunfélegyházán és a város vonzáskörzetében: Bugacon, Fülöpjakabon, Gátéron, Kunszálláson, Pálmonostorán, Petőfiszálláson, Tiszaalpáron Megújuló vásártér Új üzemeltetője van janu­ár 1-jétől a vásártérnek. A gaz­dasági bizottság üzemeltetésre kiírt pályázatára öten jelentkez­tek. Közülük Fehémé Németh Tünde elképzeléseit tartotta legmegfelelőbbnek a gazdasá­gi bizottság. Fehémé vállalta a sártenger megszüntetését, a közlekedés korszerűsítését, őr­zött parkírozó kialakítását, va­lamint a WC-k kulturáltabbá té­telét. Az új gazdával rövid idő­re, mindössze egy évre köt szer­ződést az önkormányzat. Frics­ka József bizottsági elnök azon­ban arról tájékoztatta lapunkat, hogy amennyiben a bérlő pon­tosan teljesíti a szerződésben szigorúan megfogalmazott fel­tételeket. akkor majdnem biztos lehet abban, hogy több évig üze­meltetője lehet a vásártérnek. Sirius r« K. I || 91.1 IDhz Kiskunfélegyháza, Blaha L tér 1. Tel.: 76/463-284, 467-567 Félegyházán is megjelent a gennyes agyhártyagyulladás FOTO EXPRESS FUJIFILM Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 4. Telefon: 76/461-661 Agyhártyagyulladás gyanú­jával került január 4-én a kiskun­halasi Semmelweis városi kór­ház fertőző gyermekosztályára egy kiskunfélegyházi gyermek. Dr. Bodrogi Tibortól, az osztály vezető főorvosától megtudtuk, a másfél éves kislányt súlyos bőr­vérzésekkel vették fel az osztály­ra, és az első gyorsteszt igazolta a félelmeket, miszerint a kis be­teg gennyes agyhártyagyulladás­ban szenved. A főorvos elmon­dása szerint súlyos állapotban került a kórházba, de mindeddig nem volt szükség arra, hogy in­tenzív osztályon kezeljék és léle­geztetni sem kellett. Dr. Gelen­csér Erzsébet, a városi ANTSZ tiszti főorvos-helyettese lapunk­nak elmondta, hogy a beteg csa­ládtagjait minden szükséges gyógyszerrel és tanáccsal ellátták, így még valószínűsíthető a jár­vány megfékezése. A kislány két nagyobb testvére ennek ellenére nem jár iskolába. Dr. Bodrogi Tibor főorvos elmondása szerint a hétvégén - attól függetlenül, hogy a beteg a kórházba kerülése óta minden nap lázas volt - csekély javulást ta­pasztaltak, a tudata tiszta, a kerin­gése egyensúlyban van, és a bőr­vérzést is megállították. Az agy­víz kontrollját is elvégezték, ám ennek eredményéről lapzártánkig nem tudott beszámolni a főorvos. Dr. Bodrogi Tibor szerint a bete­get, ha semmilyen komplikáció nem lép fel, várhatóan 18 nap múlva engedik haza. G.I. Aki nem dolgozik, ne képviseljen Az elmúlt évben többször bizonyultak határozatképtelen­nek az önkormányzat bizottsá­gai. Néhány külső tag, illetve képviselő ugyanis nem tartja kötelezettségének vállalt felada­ta teljesítését. Mindez az elmúlt testületi üléseken többször fo­galmazódott meg kritikaként. Ficsór József polgármester ép­pen ezért január 8-án egyeztető megbeszélésre hívta össze a bi­zottsági elnököket, valamint a tagokat delegáló pártok vezető­it. Az összejövetelen egyetér­tés mutatkozott abban, hogy a bizottságok számát nem kell csökkenteni, a távolmaradások viszont veszélyeztetik az önkor­mányzati munkát. Éppen ezért felülvizsgálják a rendeleteket, és kezdeményezik, hogy a hiányzó bizottsági tagok juttatását távol- maradásaikkal arányosan csök­kentsék. A notórius hiányzókat arra is felszólítják, hogy dönt­sék el, a későbbiekben tudják-e vállalni a munkát, vagy inkább lemondanak tisztségükről. Többet többért Kunszálláson az elmúlt év szeptemberében második idegen nyelvként megkezdődött az an­gol nyelv oktatása szakkör jel­leggel. Testületi döntés értelmé­ben januártól ezért fizetni kell. A második idegen nyelv oktatása nem tartozik az általános iskola alapfeladatai közé, ezért havonta 500 forintot kell fizetni a szülők­nek az angolóráért. A költségek ismeretében ez jelképes összeg. Fekete Csilla tanárnő elmondta, a tanulók nagyon lelkesek. Kará­csonykor már angol dalokat ad­tak elő. Két csoportban 25 fő vesz részt a foglalkozásokon, s valószínű, hogy a létszám ez után sem fog változni. Aki teljesíti a tantervben szereplő követelmé­nyeket annak, a bizonyítványába is bekerül ez a tárgy. A közeljövőben új színes nyomtatóval dolgozhatnak az is­kolások. Pályázaton nyerték az ehhez szükséges 54 ezer forin­tot. Alapfokú számítástechnikai tanfolyamot végeztek a pedagó­gusok is, amit házon belül való­sítottak meg. A sikeres pályázat­nak köszönhetően bővült a könyvtárban a CD-romok és könyvek száma, több mint 70 ezer forint értékben. Az Internet elér­hetőség pedig már három éve folyamatos a faluban. Kovács Márta Endre Sándor ország- gyűlési képviselőjanuár 17- én 18 órakor Kiskunfélegy­házán, január 19-én 14.30- kor Petőfiszálláson tart foga­dóórát a polgármesteri hiva­talban. A képviselő tisztelet­tel vár fogadóóráján minden kedves érdeklődőt. Fiatalodó kapcsolat Koronddal Pál Domokost és Máté Györgyöt Kapus Krisztián és Retkes Zsolt kalauzolta a félegyházi fiatalok képviseletében. Fotó: László Anett Tapasztalat- és ötletgyűjtés céljából érkezett városunkba Korondról Pál Domokos és Máté György január 5-én. A fiú­kat a köröndi ifjúsági civil szer­vezet képviselőiként fogadták a félegyházi gyermek- és ifjúság- védelmi önkormányzat tagjai. Pál Domokos elmondta, mivel egye­sületük csak pár hónapja műkö­dik Erdélyben, elsősorban a kap­csolatteremtés célja vezérelte őket Félegyházára. Az itt töltött idő alatt számukra bebizonyosodott, hogy jóval tökéletesebben és ki- vitelezhetőbben működnek az if­júság körében a dolgok, mint ná­luk. Elmondásuk szerint Korondon hetekbe, sőt esetenként hónapokba is telhet, míg enge­délyt kapnak egy ifjúsági vetél­kedő megrendezéséhez. Ennek ellenére folyamatosan kutatják azokat a szervezeteket, egyesüle­teket, amelyekkel közös progra­mokat szervezhetnek. így talál­tak rá a félegyházi ifjúság veze­tőire, akikkel természetesen már a nyári terveket is megbeszélték. Máté György elmondta, hogy táborokat szeretnének tartani a szünidőben, felváltva Korondon és Félegyházán. Korondon már hagyományosan minden évben megrendezik az Árcsói fazekas­vásárt, amelynek folytatásaként iktatnák be az erdélyi tábort. Kis­kunfélegyházán egy gálaesttel tennék még feledhetetlenebbé a kapcsolatot, ezen belül divatbe­mutatót, szépségversenyt, vala­mint mini focibajnokságot ren­deznének és színdarabokat adná­nak elő. A köröndi fiatalok persze nem tétlenkednek addig sem. Létrehozták színjátszócsoport­jukat, focicsapatukat, sőt nagyra törő terveik között szerepel, hogy Székelyudvarhely és Marosvá­sárhely között ifjúsági centrumot teremtenek. Hetente önálló lapot is megjelentetnek Súgó néven. A fiatalok nyelvén a fiatalokról, a fiataloknak szóló hetilapot rövid időn belül szeretnék a térség lap­jává tenni. Félegyháza fiataljaitól csupán azt várják, hogy a test­vértelepülés szellemében támo­gassák őket. Gémes Ildikó Engem Félegyháza tett sportolóvá Megyénkben január elsejétől mű­ködik a Bács-Kiskun Megyei Önkor­mányzat Testnevelési és Sportintézete. Az új intézmény élére a Kiskunfélegy­házán is közismert sportembert, Nemes Nagy Tibort nevezték ki. Az újdonsült igazgató első munkanapja utáni nyilat­kozatát a 3. oldalon olvashatják. FESTMÉNYVÁSÁR HELYE: Vállalkozók Ipartestülete és Székháza (Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 9.) IDEJE: Január 17-én hétfőn 10-19 óráig 18-án kedden 8-17 óráig KÖZEL 200 DB KERETEZETT OLAJFESTMÉNY KERÜL BEMUTATÁSRA. MEGVÁSÁROLHATÓK A HELYSZÍNEN 30% ELŐLEGGEL 12 HAVI KAMATMENTES RÉSZLETRE. KÉSZPÉNZVÁSÁRLÁS ESETÉN 20% KEDVEZMÉNY! RETUR ART GALÉRIA - PÉCS TEL: 06-30-9-472-906 VELÜNK CSAK NYERHET! A CSAP-EX KFT. Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 21-23. Hírlap-tartóját! PÁLYÁZATI SZELVÉNY

Next

/
Thumbnails
Contents