Félegyházi Közlöny, 1946 (1. évfolyam, 3-5. szám)

1946-12-14 / 3. szám

2 Félegyház» Közlöny Karácsonyra mindené HMNGyMBOl! Nesse semmi fogd meg fél i Az élmait napokban a sajtó hasáb­jain, a rádióban láttuk és hallottuk, hógy a falu dolgozói, a parasztok hözzájuttiak oltsó textilhez. Ez első sorbán a pontos beszolgáltatást tel jesttő gazdáknak szólt Amelyik parasztnak ez a hír a ftilébejutotf, talán nem vette komolyan, de azért egy kis remény átjárta lelkét. Amikot hetipiackor bement a leg közelebbi faluba, vagy városba, hogy eladja a még nélkülözhető terményét vagy aprójószágát és amikor ezekért megkapta pár forintját, gondolta ma gában, hogy ő eleget tett a beszól gáltatási kötelezettségének, megpró­bálja, hátha tényleg tud venni egy pár méter flanellt, amire a családnak annyira szüksége van. Bement az üzletbe, ahova már évek óta jár vásárolni Elővette a beszol­gáltatást teljesítő igazolványát és kért az újságban hirdetett olcsó flanellből. A kereskedő előveszi a jó flanellt• A vásárló gazdasszony vagy gazda arca felragyog az örömtől: tényleg igaz, amit az újság irt, kap ruhaanyagot. De az öröm kevés ideig tartott, mert amikor a kereskedő megkérdezte lóié, hogy hány métert akar és a vevő megmondta, ükkor mondja a keres- itedő, hogy a kért mennyiségű flanell- hez még selyemkor isnyit, több mint negyven forintos női selyemnadrágot és másfajta amerikai cikket kell meg­vennie. Megkérdezte a paraszt, hogy miért kell azt neki megvennie, mikor orra neki semmi szüksége. A keres kedő megmagyarázta, hogy a flanellt ő is csak ezekkel az árukkal együtt kapja Pestről A paraszt nagy csaló dással ment ki a boltból flanelt és más hirdetett ruhaanyag nélkül. Még több keserűséggel és bizalmatlanság­gal ment haza. Az igazság az, hogy a múlt héten leérkezett Félegyházára a Hangya Központnak egy teherautója Berkes Béla és Mayer László urakkal, akik a Közellátási Minisztérium rendeletére városunkba hoztak 1500 méter pamut textilárut. Az egyik kiskereskedőnek át akarták adni készpénz ellenében, de az áru mennyiségének 30 százaléka olyan selyemáru volt, amit most a kereskedő nem tud eladni. Pld női selyemnadrágot 40-20 fillérért szám­láz, ugyanezt a nadrágot 40 forintért akármelyik textilkiskereskedőnél meg lehet kapni Ha a kiskereskedő igy , kapcsolvaa kapja az árut, akkor ö is csak úgy tudja adni-, mert más­különben azon venné észre magái, hogy az egész tőkéje belevándorolt eladhatatlan selyem- és ’más külön­böző bóvli áruba és a rendes, ma szükséges textilárut nem tudja meg­venni pénzhiány miatt. Ha csak magát a flanellt kellett volna a kiskereskedő­nek kifizetnie, annyi pénze még elő­került volna, azonban a flanellhez wkapcsolt“ selyem cikkei árát nem tudta előteremteni, így kénytelen volt az 1500 méter textiláruból csak 280 métert átvenni, természetesen a vele­járó sallangokat is át kellett vennie. Ezen oknál fogva a többi jó flanellt is pamutárut, 1200 métert elvitték városunkból, amire pedig a lakosság­nak itt is nagy szüksége lett volna Egy ilyen jó rendeletnek, mint amilyen a textiláru elosztás, a be­szolgáltatást teljesítő gazdák részére, a végrehajtásit sokkal jobban kellene ellenőrizni, még pedig nemcsak az áru útját, hanem az áru elindulását és a fogyasztóhoz való jutását. Azt is ellenőrizni kell, hogy ezt melyik szer­vezetek, vagy intézmények és szemé­lyek végzik. Reméljük, a felsőbb hutóságok eze­ket a hibákat erélyes intézkedéssel ki fogják küszöbölni és a beszolgáltatást becsületesen teljesítő parasztok meg fogják kapni az Ígért olcsó textilárut, amiből van már az országban elég. «. A város adóügyi vezetősége fel­hívja a város iparosait és kereske­dőit, hogy keresetiadó fizetési köte­lezettségét, az adóosztály szerinti havonként járó keresetiadó előleget feltétlen fizesse be, ha eddig nem fizette volna be, mert az adóhátralék behajtására eljárás indul és ez súlyos kamattal és költséggel jár. Az ország és város újjáépítését csak úgy tudjuk végre is hajtani, ha minden adózó pontosan fizeti az adóját. A gazdaközönség és az ipa­9-én hajnalban a kecskeméti úton, a 102 es km kőnél Szeged felől jövő Halász István teherautója elütötte Borbély Pál vecsési lakost, aki a szántási bér kukoricáját szállította volna haza lovas kocsijával. A nagy köd miatt az autóvezető nem vette észre, hogy előtte halad egy kivilá­gítás nélküli lovaskocsi. Hátulról bele szaladt. Az autó balra, a lovaskocsi jobbra fordult az árokba. A közeli tanyából segítségére siető Fekete László gazda tett vett az úton, hogy a szertehullott kukorica és egyéb ros-kereskedő adózó egyformán kö­telezett az ország nehéz, háború utáni terheit vállalni. Jobb és nyugodtabb élet reménye csak akkor indokolt, ha úgy a mezőgazdasági termelő, mint a város iparosa, kereskedője egyforma részt vállal a terhekből. Ha a több­termelés célja mellett a pontosabb adózás teljesítése is szerepel, akkor az állam és a város háztartása egyen­súlyban tartása nemcsak jelszó, ha­nem tényleges hozzájárulás lesz az újjáépítéshez. holmiktól szabaddá tegye az utat, egy autó odaért és a jószívű gazdát el­ütötte. Az autó felvette a sérültet s vitte Kecskemét felé. Azonban 3 km után azon a címen, hogy motor- hibája van, megállt és letette a se­besültet. A legközelebbi arrajövő autó­ra felrakta Feketét. Az új autó be is szállította Kecskemétre, ahol súlyos zúzódásokkal fekszik Most a rend­őrség széleskörű nyomozást indított az U 715 sz. autó után. Egyébként súlyosabb baleset nem történt, ember­életben nem esett kár. Olcsó karácsonyi fénykép akció! Értesítem a n. é. közönséget, hogy megnagyobbodott és modernül 'elszerelt műtermemben az alant közölt leszállított áron készítek fényképeket, a már közismert, elsőrangú minőségben: fi 3 drb igazolvány fénykép 10 „ névjegy fénykép 3 „ karácsonyi üdvözlőlap „ 3 „ levelezőlap „ 1 „ szalonkép (18x24 cm) „ Tekintse meg a városi bérpalotában levő műtermem kirakatát és a fent hirdetett fényképekből rendeljen minél előbb. Fotószaküzletemben ízléses szép fotóalbumok 20°/» engedménnyel kaphatók. Olcsó fényképezőgép vásár. Megunt fényképező­gépét előnyösen becserélem, vagy «2 **•■«** ír D A f eladom. Kérve a n. é. közönség SS wM 1» fM Cl Mr MM B szives pártfogását, tiszteletttel; fényképéi« Ft 10.— 10.— 10.— 20.— 22.— Meghívó Kiskunfélegyháza és Vidéke Hitelszövetkezet mint az OKH tagja, kiskunfélegyházi bej. cég 1040 december hó 22-én, azaz vasárnap délelőtt 11 órakor a Hitelszövetkezet üzlethelyiségében: Szent János tér 9 szám alatt rendkívüli közgyűlést tart, melyre a tagokat tisztelettel meghívja Vezetőség. Tárgysorozat: Az igazgatóság 8 tagjának választása és a felügyelő-bizottság 5 tagjának választása. Kiskunfélegyháza, 1040 december 12. Hirdessen a Félegyházi Közlönyben! A „HATTYÚ“ illatszertár december 10-től 20-ig az összes bel- és külföldi illatszerek vásárlásánál 20°|,-os árengedményt nyújt Szerencsés kimenetelű autógázolás A kisiparosság súlyos helyzete A kisiparosság a háború alatt súlyos áldoza-okat hozott, mert a gyáripar teljesen kiszorította minden munka- vállalási tehetőségből. Ezt a súlyos terhet a háború után is érzi az ipa­rosság, a nagymérvű anyaghiány miatt és légióként azért, mert nem tudják megfizetni a borzasztóan feltornászott árakat. Legsürgősebben szükség van arra, hogy a kisiparossá« kellő véde­lemben részesüljön olyanformán,hogy anyagelosztókat állítsanak fel, ahol minden iparos megkapja a neki szük­séges anyagot, ami azután tényleg a fogyasztóhoz kerül Mert súlyos hiba, hogy a kisiparosok által használt anyagot nem tudják hivatalosan meg­kapni, arra hivatkozva, hogy nincs árú, de ugyanakkor a feketepiacon majdnem korlátlan mennyiségben le­het beszerezni. Ha a hivatalos körök azt akarják, hogy a kisiparosok továbbra is jó adófizetők legyenek, legnagyobb mértékben segítségükre keli sietni. Csak egy példát említünk: a bőriparosok egy hónapban 10O forint értékű bőranyagot kapnak. Ez kb egy és fél quadrát bőr, ami egy cipő fejelésére sem elég Ebből az adott bőrből kell az »pirosnak meg­élni, adót fizetni és régi rendel« szükségletét ellátni. Ez a rendetet tűrhetetlen-állapotot teremt bőrös kis­iparosság helyzetében. Vadászoki Hatalmas vadkan a határba« Nagy riadalmat keltett a napokban a csanyi úti tanyák között egy hatal­mas vadkan. Hogy honnan, honná» nem, a várostól 4 kai-re fekvő kis tanyák között megjelent egy hatalmas, testű disznó. Eleinte úgy vélekedett a tanyai lakosság, hogy biztosat* valami kiszabadult kan kóborol a környéken. Azonban'a kutyák szörnyű vonítással szűköltek és a kóbor disznó* is nagyon idegenül, ellenségesen vi­selkedett emberrel-állattal szemben. Hamarosan rájöttek, hogy bizony ez a vendég nem szelíd, hanem vad­disznó; no hamar-gyorsan előmerész­kedtek az emberek, vasvillávai-kapá- val s próbálták befogni. A vadkan leginkább a kukoricagóré körül mo­corgóit és veszettnagyokat fújt, ha egy kutya, vagy ember merészkedett közelébe.-A ritka vendéget nem lehe­tett becsalogatni a disznóólba. Elég nagy baj, mert egyesek állítása sze­rint lehetett vagy két mázsa, Jött azonban a mezőőr és tóbb orosz katona, akik felfegyverkezve indultak a vadra. Űzték sáron-vízen keresztül egészen a csongiádi útig. Ott azután mintha föld nyelte volna el, eltűnt az üldözők elől. Másnap úgy alkonyattájban, mintha csak tréfát akarna űzni a csanyi úti lakossággal, ismét megjelent a tanyák között. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a vége a vendégszereplésnek. Vadászaink mikor kapják puskavégre a hatalmas vadkant? t Jelentem a mélyentisztelt gyászoló családoknak, hogy sikerült nagyobb té- tel árút jutányosán besze­reznem, így az írttal is iDírsehtim. Sírkövekben koszorúkban nagy­választék. Temetést, exhumálást, hullaszállltást a legegyszerűbb­től legdíszesebb kivitelig olcsón, pontos és figyelmes kiszol­gálással végzem. KISS LAJOS temetke­zési vállalata és sírkőraktára. Cégt. Gampel Dezső.

Next

/
Thumbnails
Contents