Kiskunsági Közlöny, 1942 (1. évfolyam, 1-16. szám)

1942-08-01 / 1. szám

L évfolyam 1 szám. Kiskunfélegyháza, 1942. augusztus 1. 12 fillér. Szerkesztőség: Politikai és társadalmi hetilap Kiadóhivatal: Hitler-utca 2. Telefon: 251. Megjelenik minden szombaton regg-el Kossuth-utca 12. Telefon : 270. Elindulunk a magyar élet útján... Irta: dr. Tóth József országgyűlési képviselő Kiskunfélegyházán a napokban megszűnt egyik hetilap helyébe Kiskunsági Közlöny címen a mai napon uj lapot indítunk. Amikor elindulunk a magyar élet utján, célkitűzéseinket az alábbiakban körvonalazzuk. Országos viszonylatban harco­lunk az ezeréves, keresztény Nagymagyarországért, a szentist- váni birodalom határain belül el­terülő országrészek mielőbbi egye­sítéséért, az egész nagy magyar haza területén élő magyarság százszázalékosan teljes uralmá­ért, minél nagyobb boldogságá­ért, jólétéért, szabadságáért és megdönthetetlen hatalmáért. E küzdelemben együtt kel! len­nie mindenkinek, aki a nagy ma­gyar haza területén magyarnak született és osztozik a magyarság jó és balsorsában. Teljesen mellé­kes. hogy milyen társadalmi osz­tályhoz tartozik. A nemzet mos­tam é»et-da!iii harcában magvai és magyar között nincs különb­ség, mert mindenkinek tehetsége legjavát kell áldoznia a haza oltá­rán. Bár lapunk politikai hetilap és a magyar élet utján együtt hala­dunk a szegedi gondolattal átita­tott kormányprogrammal, mégis mindenkor ügyelni fogunk arra, nehogy a sokszor helytelen utak­ra tévedt hétköznapi politika a magyart a magyartól szétválasz- sza. Magyar és magyar soha se küzdjenek egymás ellen, de közös erővel, háborúban és idehaza a honvédeinktől megvédett békében félelmet nem ismerő és meg nem alkuvó bátorsággal harcoljon min­den hazánkfia a nemzet belső és külső ellenségeivel szemben az egész világot behálózó nemzetkö­zi, szabadkőműves zsidóság ellen. Vegyük tudomásul, hogy a mai nagy világháborúban is tulajdon­képpen a zsidóság tulhatalma el­len kell küzdenünk, mert a zsidó­ság a velünk hadban álló álla­mokban számarányukat százszor és ezerszer meghaladó befolyás­sal rendelkezik olyannyira, hogy ellenségeinknél egyenesen az tör­ténik, amit a zsidóság elhatároz és parancsol. Ennek megfelelően valljuk Kál- lay Miklós miniszterelnök úrral együtt, hogy a háborúnak és a háborút követő nagy rendezésnek a zsidókérdésben más eredménye nem lehet, mint az, hogy az egész Nagymagyarország területéről minden egyes zsidónak el kell tá­voznia és valljuk Hitler Adolffal, a baráti Németbirodalom vezéré­vel, hogy a zsidóság létezését egész Európában meg kell szün­tetni. E célokat azonban csak az egész magyar nemzet egyetemes erejével, azaz törvényhozás utjár tartjuk elérhetőnek. — E kérdés megoldása másképpen nem bizto­sítható, sőt el sem képzelhető. E hatalmas feladatok végre­hajtásában az állam vezetőinek és a nemzet minden fiának a lehető legnagyobb összhangban kell együtt működni. Mussolini, a nagy olasz államférfi mondotta egyszer — uralmának kezdetén —, hogy a nemzet boldogulását az egyén boldogulásán keresztül lehet és kell elérni. Mi is azt tart­juk, hogy hazánk csak úgy lesz a boldogság és jólét országa, ha vezetőink mindent elkövetnek, hogy az ország népe, a vezetők bölcs intézkedése folytán olyan viszonyok közé kerüljön, melyek között mindenki meg lesz eléged­ve a maga sorsával. A vezetőket és a népet is át kell, hogy hass? a legmélyebb *--i Fr-‘ , ‘ . véri szeretet. Becsüljük meg szor­galmasan küzdő népünket, tisz­teljük fellebbvalóinkat, szeressük és szolgáljuk hazánkat minden erőnkkel. Helyi vonatkozásban védelmez­ni és szolgálni fogjuk szülőváro­sunk, valamint községeink min­dennemű érdekéit. Figyelemmel kísérünk mindent, ami a mai meg­élhetés súlyos gondjai alatt ros­kadozó embereket érdekli. Nem tűrjük, hogy fajtánktól idegen ele­mek szorgalmas derék népünket megrontsák és közibük mételyező konkolyt hintsenek. Kíméletlenül üldözni fogjuk a bujtogatókat, árdrágítókat, árurejtegőket és rémhirterjesztőket. Követeljük mindenkivel szem­ben az egyenlő elbánás érvényesí­tését és a hatóságok, hivatalno­kok részéről a mindenkivel szem­ben követendő emberséges bá­násmódot. Követeljük továbbá a strómanok céltudatos üldözését és a stróman rendszer kiirtását. Elvünk, hogy senkinek magánéle­tébe és főleg a családi élet szen­télyébe beavatkozni nem szabad. Egyik legfőbb kötelességünknek tartjuk a kultúra odaadó, lelkes szolgálatát. De figyelmünk ki fog terjedni a város és járás minden legkisebb ügyére is és mindenről tárgyilagosan, részletes tudásítás- ban fogunk beszámolni. Tehát ol­vasóközönségünknek jó újságot akarunk adni. Ezzel az ígérettel köszöntjük az olvasót és kérjük megértő támogatását. Célkitűzéseink szolgálatában mindenkor szemünk előtt fogjuk tartani az országos útmutatáson felül vármegyénk kiváló két veze­tő egyéniségének, a vármegye fő­ispánjának és alispánjának mint­egy negyedszázad óta követett és általunk figyelemmel kisért ke­resztény, nemzeti és fajvédő po­litikáját. örömmel állapítjuk meg, hogy városunk polgármestere és járás fö-zolgabírája ugyanezen eszmékkel áthatva vezetik és irá­nyítják a hatóságuk alá tartozó várost és 2, járás községeit. — A kormány hat héttel ezelőtt a kenyérliszetellátás biztosítása ér­dekében kénytelen volt a kenyér­fejadagot 5 dekával csökkenteni. Az prszág lakossága a legnagyobb fegyelmezettséggel fogadta a kor­látozást, tudatában volt annak, Ebben a nagy munkájukban ben­nünket is mindig oldalukon talál­nak. Ezzel a célkitűzésekkel indu­lunk el a magyar élet utján. Ne­héz munkánkhoz kérjük a ma­gyarok Istenének bőséges áldá­sát, és olvasó közönségünk báto­rító támogatását. hogy csak addig fogjak fenntar­tani, amíg erre feltétlen szükség van. így is történt. Ma már meg­érkezett az értesítés, hogy augusz­tus 2-ától kezdődően a kormány ismét visszaállítja a régi, 20 de- kás kenyérfejadagot. HO'twéd&Mk. (üz • • Vbzenojz A külső és belső front közötti összeköttetés minél tökéletesebb megteremtése érdekében a Kiskunsági Közlöny szerkesztősége el­határozta, hogy a Közlöny hasábjain teljesen díjmentesen leközli egyrészt honvédeinknek a frontról küldött üzeneteit, — másrészt az itthonmaradottaknak a frontra küldött sorait. A lapterjedelem korlátozása miatt csak az az egy kérésünk van, hogy az üzenet minél rövidebb legyen. Az itthonról küldött üzeneteket le lehet adni a Kiskunsági Közlöny szerkesztőségében (Baross Szövetség hivatalos helyisége, Hitler-utca 2. szám, Pö- lös-féle házban a kapu alatt) és Vargha Imre hírlapbizományos hír- lapirodájában és a piactéri újságos bódéban. Az írni nem tudók üzeneteit lapunk szerkesztősége szívesen papírra veti és továbbítja, A Kiskunfélegyházi Közlöny szerkesztősége hazafias szeretettel V f •»>- r}-r**TVn'r*ÍT*4"!~ rrA^T e-rr**r* !—.-»/ e- -■ •- - ’A" ' . • r * i *■* ■ . . ---■ /■. .. — sj» . \ . - * U.k, CvAcIUa Ct. Kinatározta továbbá a Kiskunsági Közlöny szerkesztősége, hogy az Oroszországban harcoló félegyházi zászlóaljak parancsnok­sága címére 25—25 darab Kiskunsági Közlönyt küld minden szám­ból honvédeink között való szétosztás céljából. Hozzátartozók! üzenjetek a Közlöny útján. Károly Ferenc honvéd üzenete > Tisztelt Szerkesztőség! Megkérem a tisztelt Szerkesztőséget, legyen szíves közölni a Kiskunsági Közlönyben az üzenetemet. Kedves szőke leventeleány! A hozzám küldött kedves levelét megkaptam és olyan boldogító érzés volt, amikor olvastam kedves lapját, hogy odahaza még isme­retlenül is, de gondolnak reánk, azokra, akik oly messze vannak Magyarországtól és ott küzdenek Oroszországban azokért, akiket szeretnek és az összes otthonmaradottakért. Odahaza maguknak is kemény férfimunkát kell végezni, amit talán irodákban, vagy pedig odahaza nem végeztek és ezt mind azért, hogy nekünk, akik kint vagyunk Oroszországban, ne szenvedjünk hiányt semmiben. Kérem én ezt a kedves szőke leventeleányt, írja meg a teljes címét követ­kező lapjában, ha az üzenetem elolvassa és válaszol reá, mert ha majd haza megyek, szeretném szóval is megköszönni kedves lapját. Bajtársi üdvözletét és kézcsókját küldi a távolból: Károly Ferenc honvéd, üzenetemet küldöm még annak a kedves, vígkedélyű barna kislánynak, aki ismeretlenül, de megemlékezett rólam. Őszinte örömmel olvastam kedves lapját s mivel nem tudok rádió útján üzenni, így hát a Közlöny útján közvetítem üzenetemet. Kedves Kislány, nagyon várom válaszát, ha az üzenetemet elolvassa, írjon. A fiúknak is átadtam az üdvözletét, ők is nagyon várják válaszát. A viszontlátásig kézcsókját küldi: Feri. Tisztelt Szerkesztőség! A lapom szíves közlését előre is köszö­nöm. Bajtársi üdvözlettel: Károly Ferenc honvéd. Tábori posta: 245/08. sz. Vasárnaptól Ismét 20 deka a kenyérfejadag

Next

/
Thumbnails
Contents