Kiskunsági Közlöny, 1943 (2. évfolyam, 3-19. szám)

1943-01-16 / 3. szám

II» évfolyam 3 szám. 0 Kiskunfélegyháza, 1943. január 16. 16 fillér Szerkesztőség: Hit]er-utca 2. Telefon: 251 Politikai és társadalmi hetilap Megfelesik minden szembajon reggel Kiadóhivatal: Kossuth utca 12. Telefon : 270. A bevonultak hozzátar­tozóiért Magyarország első Asszonya. Kormányzó Urunk Hitvese szó­zattal fordult a nemzethez a Szov­jet elleni háborúban harctéri ka­tonai szolgálatot teljesítő honvé­dek itthonmaradt hozzátartozói­nak minél hathatósabb megsegí­tése érdekében. Komoly összegeket kérünk a tehetősektől, pengőket, filléreket a kisebbektől, de kérünk minden­kitől adományt azok javára, akik a honvédek után a legjobban meg­érdemlik. A honvéd családokért rendezett gyűjtési akció 17-én, jövő vasár­nap veszi kezdetét és február 7-éig tart. A gyűjtés lebonyolítá­sával és megszervezésvei a hon­védelmi miniszter dr. Rozsnyai Béla polgármestert bízta meg. Hr.* Rozsnyai Béla !>ohrárm<‘s- m emöiíiete alatt megalakul a .ladbavonultak hozzátartozóinak ■égitő bizottsága, amely azután íz önként jelentkezőkből veszi fel i gyűjtés lebonyolítóit. Nagyobb adományok közvetle íül befizethetek a ,.H M. hadba- onuftak hozzátartozóinak támo­gatása Letéti számla“ elnevezésű lortómentes 180.000 sz. csekk- apra. A legfelsőbb szózat elhangzá- a után, ha a segítő bizottság igjai, illetve gyűjtői megjelen­ek minden magyar háznál, hogy llevonultak hozzátartozóinak zánt pénzadományokat össze- yüjtsék, fogadja őket minden magyar ház és család ne csak kö- ilesságérzetből, de hazafiui sze­letből is és nyissa meg pénztár­iját azok, ak hozzátartozói ja- íra, akik életünkért, otthonun- srt és n igalmunkért állanak ílyt a tét k mezeién. Bármeki ra összeget adunk is re a nen >s célra, sohasem pó- Ihatjuk i*z otthonból hiányzó aládfenntartó férjet, szülőket tartó fiukat, de egy-egy gond Illőjét talán mégis csak elűzzük elviselhetőbbé tesszük a nagy ányt, amit a család szenved. Élet-halál harcban vagyunk, nely ben az győz, aki erős kint a onton, de ugyanakkor erős itt- j is- pedig1'győzni akarunk, j >rt győznünk .kell! A győzelem- ! '.daovatra*‘yi;e. szükség. Ezt az iozatot nekünk most, a bevo- { ’tak hozzátartozóinak szánt j omájüwkat kell lerónunk. R/v kívánja, sőt követeli tő- lk M ezeréves haza s önma- DÖcsüIetérzése is. Adakozzunk! Milyen feltételek mellett hajlandó 3. vallás- és kozaktatásügyi miniszter állami kezelésbe venni a gimnáziumot ? A felső mégy osztályát meg akarja szüntetni a miniszter A . tr. ......... * A város képviselőtestülete az ősz folyamán dr. Rozsnyai Béla polgármester előterjesztésére is­mételten kérte a vallás- és közok­tatásügyi minisztertől, hogy te­kintettel a város súlyos anyagi helyzetére, vegye állami kezelésbe a Róm. Kath. Városi Szent László gimnáziumot. A képviselőtestület határozatá­ra a vall as- és közoktatásügyi mi­niszter a következő szövegű* és VMK. 142.137—1942. VI. 2. szá­mú rendeletet intézte a város pol­gármesteri hivatalához. Kiskunfélegyháza város nevé­ben előterjesztett újabb kérelmé­re értesítem a polgármesteri hi­vatalt, -hogy a kiskunfélegyházi városi katolikus Szent László gimnáziumot az alábbi feltételek­kel hajlandó vagyok állami keze­lésbe venni. 1- A gimnázium V—VIII. osz­tályát megszüntetem és helyébe állami kertészeti középiskolát szervezek. 2. A gimnázium I—IV. osztá lyát, mint állami gimnáziumot to­vábbra is fenntartom. 3- A gimnáziumban alkalmazott tanárokat az állami tanárok közé átveszem. 4. A gimnázium ingatlanai to­vábbra is a város tulajdonában maradnak, azonban a város az in­gatlanokra az államkincstár ré­szére — az ingatlanoknak iskolai célra történő igénybevétele tar­tamára — telekkönyvi bejegyzés­sel használati jogot biztosit. 5. Az ingatlanok karbantartása valamint az iskola fűtési költsé­gei továbbra is a várost terhe­lik. Az iskola épületén szükségessé váló átalakítások ugyancsak a várost terhelik, az átalakításhoz a tárcám költségvetésében rendel­kezésre álló hitel nagyságához mérten hajlandó leszek államse­gélyt rendelkezésre bocsátani. A gimnázium megmaradó I __ IV. osztályának, valamint a ker­tészeti középiskolának egyéb költ­ségeit tárcám hitele terhére elvál­lalom. 6. A város köteles az iskolától legfeljebb 2—3 km-re legalább 20 kát. hold kertészeti (gyümölcs, vir_ág és bolgárkertészet, valamint szőlőművelés) művelésre alkalmas gyakorlóterületről gondoskodni. A gyakorlóterület tulajdonjoga ■a városé marad, azonban gyakor­lóterület ingatlanára — a kerté­szeti középiskola fenntartásának tartamára — telekkönyvi be­jegyzéssel az államkincstár javá­ra a használati jogot be kell ke­belezni. Budapest, 1942. évi de­cember hó 22-én. A miniszter helyett: Fáy István s. k. állam­titkár. Leközöltük a vallá.s- és közok­tatásügyi miniszternek a gimná­zium állami kezelesbe való vétele ügyében hozott rendeletét azzal, hogy ahhoz semmi kommentárt nem fűzűnk. A gimnázium államosításának fent ismertetett feltételei felett íí -Ac— J “ .< ' vy- ■ -»* •- - A.cpVisfciu­teAülétét illeti. — Nem akarunk elébevágni e nagj; fontosságú dön­lisaasai ■szag Kormányzója Borda Lajos m. kir állampénztár! főtisztnek az állampénztári taná­csosi címet és jelleget adományoz­ta. A pénzügyminiszter dr Varga Jó­zsef állampénztári cím és jelleggel felruházott áll. pénztári főtanácsost a VII. fizetési osztályba, Somlai Jó­zsef állampénztári főtisztet állam­pénztári tanácsossá a VIII, fizetési osztályba, Juhász József és Pekó Antal állampénztári gyakornoko­kat a XI. fizetési osztályba Il-od oszt. állampénztári tisztekké, Hor­váth Margit pénzügyi kezelő gya­kornokot a XI. fizetési osztályba segédtisztté, Kovács Sándor napi­bérest kisegítő szolgának nevezte ki. Kinevezte a belügymi­niszter dr. Káposztás Ferenc rendőrsegédfogalmazó gyakor­nokot rendőrsegédfogalmazóvá, Csiszár Ernő detektívet a IX. és Kállai Lajos detektívet a X. fize­tési osztályba nevezte ki. A rendőrségi kinevezések kö­zött olvastuk, hogy a belügymi- nidkter Terescsényi (Trungel) Károly rendőrtanácsosi címmel és ranggal felruházott rendőr- kapitány földinket (Kecskemét) rendőrtanácsossá nevezte ki, dr. Végvári Tibor rendőrfogalmazó­nak pedig a m. kir. rendőrkapi­tányi címet és jelleget adomá­nyozta. Az igazságügyminiszter dr. Rá­dy László kiskunfélegyházi ügy­védet, a félegyházi kir. járásbí­rósághoz jegyzővé nevezte ki, Lgeto ^ Tibor IX. f. o. jellegével felruházott telekkönyvezetőt pe­dig a IX. fizetési osztályba kine­vezte. A kereskedelemügyi miniszter Losonczi Endre, Erdei Béla, Ka.s- tóczki József, Kolibál Sándor, Némedi V. János.m. kir. posta- forg. díjnokokat m. kir. postá­ig- gyakornokokká; Kuzma Mária díjnoknőt kezelőnővé; Ne­mes József műszaki segédtisztet műszaki segédellenőrré, Sarusi Sándor II. o. szakaltisztet I. o. szakaltisztté; Halász István, Né­meth János II. o. altiszteket I. o. altisztekké; Jákói Sándor, Futó Zoltán, Szabó István havibéres kisegítő szolgákat II. o. altisztek­ké nevezte ki, illétve léptette elő. Meghalt dr. Kemenes Illés Dr. Kemenes Illés bencésszer­zetes, a budapestvidéki tankerü­let főigazgatója, a magyar nevelés kiváló munkása, életének 57. évé­ben Sopronban elhunyt. Sopron­ban helyezték örök nyugalomra. Dr. Kemenes Illés 1934. óta volt a budapestvidéki tankerület főigazgatója, ^ amely idő alatt az igazgatása alá tartozó intézetek tanulóserege benne minden ma­gyar diák,szerető atyját látta. Emlékét őszinte kegyelet őrzi. Kinevezések aas állami hivatalokba«! tűsnek, reméljük azonban, hogy a képviselőtestület bölcsesége meg­találja az utat és módot, hogy a gimnázium a maga nyolc osztá­lyos integritásában megmaradjon, Az éppen kétszázéves évforduló­jához érkezett város nem volna méltó múltjához, ha e nagyfon­tosságú jubileumi évet leépítéssel meglévő intézmény visszafejlesz­tésével kezdené meg. Mindenek előtt hallgassuk meg a legjobban érdekelt feleket, a szülőket, majd az adófizetőket, s azután döntsünk afelett, hogy ér­demes-e látszólagos, de igen cse­kély anyagi előnyökért derékba torm egyik legszebb tanintéze­tünket. —m—

Next

/
Thumbnails
Contents