Mezőgazdasági Népoktatás, 1938 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-01 / 1. szám

I * XXIII. évfolyam. . 1. szám. Kiskunfélegyháza, 1938. január hó A GAZDASÁGI SZAKTANÍTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Előfizetési díj: Egy évre 8’— pengő. Az előfizetési- és hirdetési díjak a Gazdasági Szaktanítók Országos Egyesülete főpénztárának Túrkevére az 54.135. sz. csekkszámlán küldendők. FELELŐS SZERKESZTŐ SZÉP LÁSZLÓ Megjelenik augusztus hó kivételével minden hó 1-én. Szerkesztőség: Kiskunfélegyháza. Kiadóhivatal: Túrkeve. — Az egyesület tagjai a lapot tagdíjuk fejében kapják. A lapkiadásáért felel: PIGNICZKY FERENC elnök, Szekszárd. Kiadótulajdonos A Gazd. Szaktanitók Orsz. Egyesülete, Szekszárd Igazgató. Sok más elnevezést is adhatnánk neki és ennél talán mindegyik jobban fedné annak a munkakörnek fogalmát, amit ellát az önálló gazdasági népiskolánál. Négy főirányú elfoglaltsága — gazda­sági, adminisztratív, ellenőri és társadalmi — mellé ötödiknek és hatodiknak társul a beosztott tanerő teljes munkaköre az ügye­letes szolgálat és a tantermi működés for­májában. Ezt a hat nyerget csak váltott lovakon lehet ülni, de igen gyakran a ter­mészet törvényét is meg kell hamisítania és ugyanazon időben kettőben foglal helyet Mellékesen helyettesíti a beteg, a sza­badságolt, vagy az áthelyezett tanerőt, de nem ritka az az eset sem, hogy a kocsist, vagy iskolaszolgát is. Nem tartja lealázó- nak egyiket sem, mert a munkás és a munka megbecsülése vérében fekszik, de valahogy furcsa színben láthatja magát a mai szoci­ális elgondolások világában, a 40 órás munkahét, a napi 8 órás foglalkoztatási maximum, vikend stb. törvény- és rendelet- szerű megállapításai közepette. A kimutatásszerinti szigorúan vett heti elfoglaltság a valóságban nála 80—90 órára növekszik, pedig ugyanazon anyagból for- máltatott, mint többi embertársa, akinél ennek fele biztosítja egész életre szóló munka­bírását, egészségét és emberi körülményeit. Mi sem kézenjekvöbb mint az, hogy e sokoldalú és tülterhes elfoglaltság mellett egyik, vagy másik reszort nem nyer olyan betöltést, mint amilyent az fontosságánál fogva megérdemelne. Legtöbbször azok szenvednek, melyek az iskola erkölcsi és anyagi előnyeit szolgálják, emelkedését elő­segítenék és itt nyer magyarázatot azon körülmény, hogy egy-egy iskola meglevő pozícióját csak fantasztikus erőfeszítés árán t idta elérni és azt fenntartani. Egy önálló gazdasági népiskola elő­írásszerű igazgatása — ismerve működési határait — nem engedné meg az „igazgató“ egészheti délelőtti tantermi elfoglaltságát, mert hiszen a tanulmányi menet és ered­ményének ellenőrzése eminens feladatai közé tartozik; a gazdálkodás irányítása mellett égzett beosztásszerű ügyeletessége kettős feladat elé állítja; társadalmi mozgása ilyen elfoglaltság mellett szükebb keretekbe szorul, pedig a gyakorlat tágabb lehetőségeket tart kívánatosnak: teherkönnyítésének szükségét hivatali, emberi, morális szempontok diktál­ják, hogy rendeltetésszerű reszortjait mara­déktalanul láthassa el, ne érezze magát rabszolgasorsban, amiből menekülendő ne kívánja hosszabb működésének elismerése­képpen más iskolához való beosztását. —P-

Next

/
Thumbnails
Contents