Állami Deák Ferenc gimnázium, Kispest, 1935

Deák Ferenc Az isteni gondviselés két „Szent" királyt adott országunknak. Egy kirá­lyunknak jutott a „Nagy“ név, egy az „Igazságos1 nevet érdemelte ki, de, aki a „haza bölcse'4 nevet nyerte el, az egyszerű köznemesi családból való férfiú: Deák Ferenc. A mi iskolánkat érte az a szerencse, hogy a haza bölcséről nyerje elneve­zését. Nem véletlen müve, hogy Deák Ferencet a haza bölcse névvel tisztelte meg a nemzet és hogy iskolánkat róla nevezték el, mert azt e kor viszonyaiból lehet magyarázni. Sok hasonlóságot találunk ugyanis a mai kor és az elnyomatás korszaka között. Deák Ferenc Zalamegyében, Söjtörön született 1803-ban. 1832-ben került az országgyűlésre Antal bátyja helyébe. Hamarosan feltűnt higgadt megfontolt­ságával és nagy tudományával. Harcosa lett a szabadelvű felfogásnak és a hala­dásnak. Komolyságát, éles ítélőképességét és bölcsességét hamar megmutatta. A közteherviselés és a jobbágyok felszabadításának volt buzgó hirdetője. Az első felelős, népképviseleti alapon álló magyar minisztériumban az igazságügyi tárcát vállalta.. A szabadságharc alatt kebidai magányába vonult vissza. Az önkényura­lom Pestre hozta, hogy tanácsadója és vigasztalója legyen nemzetének. Az 1865. évi húsvéti cikkben az uralkodót is meggyőzte igazságunkról s ezután hamarosan meg is történt a nemzet és uralkodója között a kibékülés. Nehéz, válságos időkben élt Deák Ferenc, amiképen a mi iskolánk is nehéz és válságos időkben született meg és élt mostanig, amíg elfogadható elhelyezést nyert. Iskolánknak még úgyszólván nem volt múltja, tradicióju, amikor a haza bölcse nevét felvette; mintha ez a név adta volna az erőt, a kitartást a küzde­lemben, mely az intézetre várt. Városunknak nincs mtg a jellegzetes múltja. A közép és kis emberek otthona Kispest városa. Tehát a középosztály és kis emberek gyermekei látogatják intézetünket. Deák Ferenc a nemzet életének válságos napjaiban a nemzet minden erőit összefogó kapocs, amikor a kétségbeesés, a kishitűség ádáz harcot vív a túlzott heveskedéssel; ő jelölte meg az utat, melyen egy nemzetnek haladnia kell, ö je­lölte meg a célt, amiért nyugalmas, kitartó, őnbízakodó munkával a nemzeti ön­állóságot, a függetlenséget, a szabadságot összeegyeztethetőnek tartja az ural­kodó érdekével; a békés megoldást hirdeti minden pártárnyalattal. Jogot, igazságot ideig-óráig elnyomhatnánk, de végtére is eljön az idő, ami­kor az igazság diadalt arat. Ö a jog és igazságba vetett hitében kivezeti nemze­tét kardcsörtetés nélkül is a kiegyezés révébe. Trianonban keresztre feszítették az igazságot, átok és szenvedés szakadt e világra, mikor a háború győztesei mámorukban a magyar igazságot kiszolgál­tatták a félrevezetők gonoszságának. A mi iskolánkkal együtt a többi összes magyar iskolának jutott a feladat, hogy e nemzedéket e felfogásban neveljük fel. Deák Ferenc az ö emberies gon­dolkodásával összeegyeztette a nemzet és uralkodó érdekeit, mikor az igazság közös nevezőjére tudta hozni a különféle világnézeteket. Ma egyetlen gondolat hevít minket, s ez az igazságnak diadalra juttatása. Az ő bölcsesége bíztat, lelkesít minket a ma csüggetegségében. Talán mi is meg tudjuk győzni a világot igazságunkról. A mi iskolánk akkor tölti be hivatását, akkor válik a haza bölcs felfogásának igazi, hűséges tolmácsává, ha a jog és igazság alapjait megérti s ellenségeinkkel meg tudja értetni, hogy itt e csonka földön nemzet él, mely kitartó munkájával a művelt népek elismerését érdemli. Kispest gyermekeinek hirdetjük a kitartó türelmet, az ernyedetlen szorgalmat, a hazai röghöz való ragaszkodást, igazságunk hirdetését, mert csak ily módon re­mélhető, hogy ellenségeink revizió alá veszik álláspontjukat. Hisszük, hogy a re­vízió meghozza nekünk is, a világnak is az annyira óhajtott nyugalmat.

Next

/
Thumbnails
Contents