Korunk, 1926. február-december (1. évfolyam)

1926-02-01

TARTALOM Dienes László: Beköszöntő ..........................................1. C zakó Ambró: Kereszténység és modern élet. (1.) . . 7. Dosztojevszki: Egy nevetséges ember álma . . . .17. Elekes Miklós: Korunk neurózisa..............................30. Hamburg József: A cionizmus az emberiség mérlegén (I.) 36. Beder Sándor: Középeurópa gazdasági problémája . . 42. Tumowsky Sándor: A proporcionalitás és a román választójogi javaslat..........................50. K ulturkrónika (51—63) Krishnamurti, az uj Messiás. — A bordeauxi „Köny nyező Madonna“ és a newyorki szadista-klúb. — A szel lemi munka eliparosodása korunkban. — A szellemi összemű ködés nemzetközi intézete. — Szabad vallástudományí elő adások Budapesten. Szemle (64—80) Jászi 0.: Hogyan keletkezik egy új Lourdes ? — Luna- csarszki: Kultúra és művészet Uj-Oroszországban. — Beei M.: A szocializmus története. — Ohasama: A Zeniz­mus. — Hackmann, H.: A laikus-buddhizmus Kínában. — Bagdasar : Történelem és logikus megismerés. — Oppen­heimer: A bünbeesett állam. — Oberschaar; Oroszország és Japán. — A nyárspolgár tükre. — Az önkéntes szolgaság. — Laporte: A szabad pályák válsága. — Ghiulea: Az erdélyi sajtó Nagyromániában. A KORUNK önálló dolgozatokat és ismertető közleményeket hoz korunk világnézeti kérdéseiről. Nem korlátozza magát egy bizo­nyos speciális ismeretkörre, hanem mind annak megtárgyalását prog- rammjába vesz', akármelyik ismeretkör tartsa is azt a magáénak, aminek korunk szempontjából világnézeti jelentősége van. Fő fela­datának azt tekinti, hogy megismertesse olvasóival a világot ma mozgató eszméket s elébe adja azt a tény- és eszmeanyagot, amely­ből lehetőleg tiszta képet nyerhessen a mai világnézeti helyzetről. Tehát úgy a társas élet különböző formáiban, a politikai és gazda­sági életben, mint a vál ásban, a művészetekben és iroda omban, az egyes tudományok eredményeiben és a technikai fejlődésben meg­nyilatkozó uj mozgalmakat és eszme-áramlatokat világnézeti szem­pontból méltatja és értékeli. Célja objektiv, pártatlan megállapítá­sokat adni, ezért helyet ad minden világnézeti iránynak, amely va­lódi meggyőződésen alapszik. Ezért is minden cikkért a szerző viseli a felelősséget. A KORUNK havonta egyszer jelenik meg. Előfizetési ára: Romániában Csehszlovákiában Jugoszláviában Magyarországon Ausztriában külföldön egy évre 720 Lei 140 Ke. 280 Dinár 260.000 Korona 28 Schilling 22 Sv. ír. félévre 360 Lei 70 Ke. 140 Dinár 130.000 Korona 14 Schilling 11 Sv. fr. negyedévre 200 Lei 40 Ke. 80 Dinár 75.000 Korona 8 Schilling 6 Sv. fr. Egyes szám ára: 80 Lei. 15 Ke., 30 Dinar, 3 .000 Kor., 3 Schilling, 2'5 Sv. fr.

Next

/
Thumbnails
Contents