Korunk 1992 (III. folyam 3.)

1992 / 1. szám = Egyetem térben és időben

£\zt ígérni régtől-hűséges vagy most rekrutálódó olvasóinknak, hogy az 1990-től számított harma­dik folyamunk III. évfolyamától kezdődően csakis „a bölcsesség koronáját” nyújtjuk át, hónapról hónapra — nem volna méltó vállalt felelősségünkhöz. Ám belső meg­győződéssel állíthatjuk: sokak, másokért is gondolkodók töprengé­seinek eredményét tesszük hozzá­férhetővé a külsejében és végre ti­pográfiájában is megújuló Korunk oldalain, a szerzők pártállására, ilyen-olyan táborhoz tartozására való tekintet nélkül. De termé­szetesen nem válogatás nélkül. Mint ahogy választást tükröz janu­ári súlypontunk is. Az Egyetem egy­fajta primátusát emeli ki az itt ol­vasható összeállítás a napirenden lévő egyéni és közösségi gondok rendezésében. Persze, a kolozsvári Bolyai Egyetemet — egyelőre csak múltját és jövőjét — övező gondo­latok, keresések ott álltak e Ko- runk-szám születésénél; anélkül azonban, hogy leszűkíthetőnek vél­nénk az Egyetem ügyét egyetlen né­zőpont képviseletére, egyetlen időszelet kiemelésére. A múlthoz, saját (Korunk-) múltunkhoz is úgy látjuk méltónak, valóságosnak a közeledést, ha távolodni tudunk tőle annyiban, amennyiben a kor szemléletváltást követel. Az új — és most már reméljük, sok éven át vál­lalható — Korunk-borító épp ezt kí­vánja sugallni; az egymásnak hát­tal álló, egymás hátának vetett két K betű további értelmezését olvasó­inkra bízzuk. Ezen a helyen a Korunk körüli történésekről (tehát a lap életéről és a hozzá tartozó Korunk Galéria, a Korunk Stúdió, a Korunk Fórum, a Korunk Műhely híreiről) is rend-

Next

/
Thumbnails
Contents