Kossuth Népe, 1945. július-szeptember (1. évfolyam, 51-126. szám)

1945-07-31 / 76. szám

A Szovjet-Űnióval kezdőd® kereskedelmi tárgyalásokat jelentette be Szegeden Rákosi Mátyás Gyapotot és textilanyagot fog szállítani a Szovjet — Az árak emelkedése a bérek új rendezését teszi szükségessé — Harc az infláció és a reakció ellen Az első szabad aratás nagy ünnepe Szegeden Szeged, júl. 30. (A „Kossuth Népe“ kiküldött tudósítójától.) A magyar búza ünnepére me­gyünk a nagy magyar Alföld szívébe, Szegedre. Az út, amelyen a gépkocsi végigszáguld, Buda­pest legközvetlenebb környékét leszámítva, alig viseli a háború nyomát. A föld mindenhol meg-' munkálva. A magyar paraszt megkapta a földet és mint új gazda, meg is művelte. Vasárnap reggel már gyüleke­zik a nép. Táblák alatt vonul fel a közeli és távoli környék gaz­dáinak küldöttsége. A városházát teljesen beborítja a piros díszí­tés. A városháza tornyán a pi­Nagy taps fogadja Laczai-Szabó Kálmán ezredest, aki a demokra­tikus honyédség üdvözletét hoz­ta él. — A demokratikus magyar hadsereg nevében beszélek, — mondotta Laczai-Szabó ezredes. — Mi, demokratikusan gondolkodó magyar honvédtisztek, Dózsa György unokáinak tekintjük ma­gunkat. Amikor a magyar kard ros-fehér-zöld és Szeged város lobogóját lengeti a szél, alatta középen a sarlós-kalapácsos piros szovjetzászló, jobbra a csillagos amerikai lobogó, balra pedig a brit keresztes fehér-kék zászló van a toronyra tűzve. A Széche- nyi-teret teljesen megtölti a több tízezerre menő tömeg. Mielőtt megkezdődne az ünnep­ség, hatalmas piros-fehér-zöld szalaggal átkötött, új búzából sü­tött kenyeret tesznek le' az asz­talra. A Kommunista Párt gyűlésén az első hivatalos szónok Veres István, aki a Szociáldemokrata Párt nevében köszönti a testvér­pártot. A vasutasok, postások, ifjúság, értelmiség, az asszonyok, a gyermekek küldöttei beszélnek. becsületén ejtett szégyenteljes csorbát ki akarjuk köszörülni, elsősorban úgy képzeljük azt, hogy a munkásság és parasztság fiaiból nevelünk új tisztikart. Az ilyen új tisztikart nem lehet töb­bé idegen érdekekért felhasználni és nem fog idegen rétegként le­begni a legénység felett. Szűnni nem akaró taps fejezte ki a nép tetszését. védség tisztikarát egészséges, de­mokratikus elemekkel frissítsük fel. (Nagy taps.) A Kommunista Párt javasolni fogja a Független­ségi Front többi pártjának olyan tisztiiskolák felállítását, ahová a munkásság és parasztság gyer­mekei kerülnek majd. Felhívás az értelmiséghez Rámutatott azután Rákosi, hogy a közoktatás kérdésénél nem tör­tént komolyabb cselekedet a de­mokratikus szellem érvényesítése terén. A munkás, és paraszttö­megek művelésére semmi sem történt, ma sincsenek demokra­tikus tankönyvek és nem lehet eltűrni, hogy ősszel olyan tan­könyvből tanítsanak megint, amelyből Hómon, Horthy és Szá­last szelleme árad. — Az értelmiséghez szólok most, a tanárokhoz, a tanítók nagy tömegéhez. Jöjjenek hoz­zánk és nyújtsanak segítséget a nemzet átneveléséhez. Harcolja­nak a reakció ellen, harcoljanak azért, hogy az új tanévben az is­kolákban már a demokrácia szel­leme érvényesüljön. Az angol választások hatását érezni fogjuk Magyarországon is — A reakció legsúlyosabb vere­sége az angol választások ered­ménye. A Munkáspárt győzelme világraszóló esemény, hatását érezni fogjuk Magyarországon is. Ez az eredmény a világreakció veresége és egyben a magyar re­akció veresége is, mely bízott az angol reakcióban. Ez az eredmény megerősíti Magyarországon is a demokráciát. — A magyar demokrácia érvé­nyesülésénél nézzük mzy Magyar- ország szomszédait. Délen Tito felszabadult Jugoszláviája (óriási taps, éljenzés), keleten a megúj- hodott Románia (nagy ünneplés), északkeleten új szomszédunk, a hatalmas Szovjet-Unió (óriási él­jenzés, taps). Szomszédainkban tehát bízhatunk, hogy mindegyik segíteni fogja a demokratikus Magyarországot a boldogulás út­ján. Nemzeti összefogásra van szükség. Rákosi Mátyás beszédét szűnni nem akaró taps és éljenzés fo­gadta. A gyűlés befejeztével az ünnep­ségek folytatódtak. Az egész vá­ros ünnepelt vasárnap. Méltóan ünnepelte az első szabad aratás befejezését. Szabó Béla. Szén!- IsWán napja Budiiyestea és vidéken A magyar katolikus társadalom, mint minden évben úgy az idén is méltóképpen akarja megünne­pelni eiső apostoli királyunk, Szent István emlékét, augusztus 30-án. Erre vonatkozólag az Actio Caíholica Országos Elnöksége be­advánnyal fordult a Püspöki Kar­hoz és ennek értelmében augusz­tus 18—13. és 20-án az ország minden templomában és kápol­nájában ájtatosságot tartanak, míg Szent István napján délelőtt ünnepi szentmisét mutatnak be és szentbeszédet intéznek az egy- besereglett katolikus hívők soka­ságához. A fővárosban is augusz­tus 20-án délelőtt minden temp­lomban ünnepi szentmise lesz, míg délután 4 órakor a belvárosi Ferencesek templomából kiindul­va könyörgő körmenet indul a Szent István Bazilika előtti tér­hez, ahol szentbeszéd, majd ájta- tosáág fejezi be az ünnepséget. A körmenetet Grösz Jc^sef kalocsai érsek .vezeti. Érvényes a 3-ik dohányjegy- szelvény A Dobányjövedék közli, hogy augusztus 1-tei 7-ig a 3. dohány­jegy-szelvény érvényes. TÁVIRAT Szálasit, Imrédyt és társaitne repülő­gépen szállítsák haza. Tiltakozunk. Még baj érheti szegény­kéket. Élve hozzátok haza őket. Bogár Mihály állami ítólet- vógrehaj tó és munkatársai A „Pravda“ a bajor püspökök reakciós kísérleteit öl A három szövetséges nagyhata­lom vezetőinek berlini értekezle­te az egyesült nemzetek közötti egység jelképe, — írja a Pravda diplomáciai szemléjében. Feite' ető, hogy az értekezlet érdeklődésének középpontjában a legyőzött Németország jövőjének kérdése áll. A háborúért Német­ország felelős és ezért jóvátételi kötelezettséggel tartozik a szövet­ségeseknek. Figyelemreméltó tény ezzel szemben, hogy mostanában Nyu- gat-Németország bizonyos körei­ben olyan hangok hallhatók, ame­lyek tagadják a német felelőssé­get mind a háború, mind annak következményei tekintetében. Bi­zonyltja ezt a bajor katolikus püspök levele, amelyet a napok­ban a londoni rádió közvetített. Hét bajor püspök ugyanis Faul- haber müncheni érsek vezetésé­vel nyilvánosan kijelentette, hogy „a német nép nem felelős néhá- nyak gaztetteiért“. A levél szer­zői állást foglalnak a béke ellen, amely „nem lenne méltányos és igazságos és csak az erőszak tá­maszául szolgálna“. Az e’ső világháború után a né­met militaristák ugyanezt a han­got ütötték meg. 1918-ban a fele­lősség tagadása volt a kiinduló pontja a különféle pártárnyala­tokhoz tartozó összes német mili­taristák „békeoffenzivájának“. Érdekes hogy most éppen a né­met katolikus reakciósok lépnek erre az útra. Nem szabad azonban elfelejteni — írja befejezésül a Pravda —, hogy a politikai zsarolás másod­szor már sokkal . nehezebb ránt olsőízb-'n. (MTI) bt—y. ­}„?y 5 Rákosi Mátyás beszéde Rojk László és Vas Zoltán után Rákosi Mátyás lépett a mikrofon elé. Az újjáépítésről szólva elmond­ta, hogy a vasútépítés munka­tervét már eddig 20 százalékkal túlhaladták, mert a munkások felismerték a vasút jelentőségét, a magántőkések azonban nem tel­jesítik azt, amire vállalkoztak. Ebben bizonyos rosszindulat, sza­botázs Is közrejátszik. Gondoljá­tok meg jól, mondom innen ezek­nek a magántökéseknek, mielőtt eléje feküsztök a vasútépítők ro­hanó munkájának, mert megle­het, hogy a mozdony keresztülgá­zol rajtatok. Harc az infláció ellan Újból át kell nézni a bérmegál­lapodási szerződéseket, igazodni kell az árakhoz, mert nem lehet, hogy csak a munkásság fizesse az ország újjáépítését. A budapesti árakhoz igazodnak lassan a vidé­ki árak is, tehát az árak megvál­VENDEGLATO IPARIÜZEM forgal­mas helyen keres szakképzett iizlefvezelől Elsőrendű gyakorlattal rendelkezők ajánlatait „Belváros 3145“ jeligére Bloeknerhez, Városház-u. 10. Aranyat, brníón>st”*züsíö' veszek, eladók. Jegygyűrűt, ékszert készítek, javítások megvárhatók. — SCHWARZ aranyműves, Dohány-utca 22., I. 4. Gáz- és villany hűtőszekrények vétele és eladása Hexner, Király-u. 26. OROSZUL jól tudó gépiró(nő) keres a Megyei- . oldművelésügyi Minisztérium. Jelentkezés 9—2 Aráig. V., Kossuth Lajos-tér 11., I. em. 105. sz. tozásához kell hozzáigazítani a vidéki munkások bérét. A jövő héten a Szociáldemokrata Párt és a Szakszervezeti Tanács előtt fel­veti a Kommunista Párt a bérek újabb rendezésének szükségessé­gét. Ez összefügg az inflációval, de vigyázni fog, hogy ne induljon meg a végnélküli versenyfutás a bérek és az árak között. A speku­lánsok, feketézők ellen erélyesebb rendszabályo szükségesek, de ez egymagában nem megoldás Azon leszünk, hogy a kenyérára­kat a mai 5—6 pengős szinten tartsuk. Ez megoldható, ha a me­zőgazdaság beszolgáltatja a ke­nyéradót. A villany, gáz, villamos és más, hatósági megállapítástól függő árak nem emelkedhetnek. Ilyen intézkedésekkel vesszük fel a harcot az infláció ellen. Kereskedelmi tárgyalá­sok a Szovjet-Unióval A földreform sima lebonyolítá­sa is megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét. Ebben a megjavult helyzetben kezdődnek meg a kereskedelmi tárgyalások, elsősorban nagy szomszédunkkal, a Szovjet-Unióval. Minden re­mény megvan arra, hogy ez sike­res lesz, kapunk gyapotot, textil­anyagot, megindulhat a ruhaszö­vés, a falu és a város sok évi nél­külözés után ismét textilhez jut. Új tisztiiskolák a mun­kásság és parasztság gyermekei részére — A demokratikus magyar honvédség képviselője az imént biztosított minket, hogy az új hadsereg nem lesz a reakció mentsvára, a tisztikar és a le­génység elkötelezi magát a de­mokráciához. Ői'ülök ennek a nyilatkozat“ r.k és legyá..:. is azon, hogy a hadsereg tisztikarából tűn­jön el mindén reakciós elem. Gon­doskodni kell arról, hogy a hon­Tisztiiskolákat létesít a honvédelmi miniszter a munkás- és parasztiiíűság részére Vörös János honvédelmi mi; nisztér tervezet elkészítésére adott utasítást a honvédség tiszti­karának felfrissítése céljából. A tervezet szerint a paraszti és munkásszármazású, altiszti isko­lát végzett honvédek részére tan­folyamokat létesítenek és akik ezt a tanfolyamot sikeresen el­végzik, azokat tisztekké lépteti elő. A Kossuth Népe matinéja Kispesten Karády Katalin, Nagykovácsi Ilona, Fellegi Teri, Palló Imre, Latabár Kálmán, Bilicsi Tivadar a műsorban A „Kossuth Népe“ az írott betűn túl, a mondott szó segíí ‘lé­gével is igyekszik olvasóinak hatalmas táborához még közelebb fér­kőzni. Szerkesztőségünk ezért elhatározta, hogy Budapesten és vidéken sorozatos délelőtti előadásokat rendez. Első matinénkat Kispesten, a Kispesti Népszínházban, vasárnap délelőtt fél 11 órakor rendezzük. Szórakoztató, vidám műsort állítottunk össze, amelyet a legnevesebb pesti színészek és a kispesti színház társulatának tagjai visznek a pihenő, szórakozni vágyó dolgozók elé. Karády Katalin, Nagykovácsi Ilona, Fellegi Teri, Goda Margit, Kárpáti lyiagda, Jobbágy Anna, Palló Imre, Latabár Kálmán, Bilicsi Tivadar, Selmeczy Mihály, Laky József szereplői az előadásnak, Es szereplője lesz még Felkai Ferenc, a „Kossuth Népe“ főszerkesztője is, aki Korcsmáros Pál karikatúráival bemutatja, hogyan készül a „Kossuth Nép e“. Az előadás iránt Kispesten és fővárosi olvasóink körében is rendkívül nagy az érdeklődés. Jegyek elővételben a „Kossuth Népe" izerkesztőségében (Bajcsy-Zsilinszky-út 78) és a Kispesti Népszínház pénztáránál vásárolhatók. RNIWlYCiFEUI SZERDÁN, AUGUSZTUS 1-ÉN NYIT ÉNEKEL ANN CAPITA INI CHRISTEN AM U swing I ciiáhscn JfR3‘j>r?AL J.uíjsaM-------- IV., VÁCI-U. 11-a. FÉLEMELET ZE NE D. U. S ÓRÁTÓL „Dózsa György unokáinak érezzük magunkat"

Next

/
Thumbnails
Contents