Közgazdasági és Közigazgatási Szemle – 1894.

I. Értekezések - Az államtudományok oktatása és állami életünk igényei. — Dr. Jekelfalusay Józseftől

AZ ÁLLAMTUDOMÁNYOK OKTATÁSA ÉS ÁLLAMI ÉLETÜNK IGÉNYEI. A mint a sirja felé közeledő XIX. századból év év után telik, egyre szaporodnak a komoly intő jelek, melyek arra mutatnak, hogy a küszöbön álló XX. század a modern álla­mokra nézve a megpróbáltatás nehéz éveit fogja magá­val hozni. Nem kell jós tehetség hozzá, hogy e jelekből olvasni tudjunk. Ha valaki találomra, a hét bármely napján, kezébe vesz egy napilapot: telve fogja azt látni a gazdasági osz­tályharcz legélesebb csatáinak híreivel. Strike-ok itt, kar­tellok ott, egy-egy anarchista bomba vagy ép szocziális forra­dalom dübörgése amott; munkásgyülések és szövetkezések egyik oldalon, parlamenti enquét-ek és reformjavaslatok özöne a másikon. Semmi kétség abban, hogy e társadalmi liarczban a küzdő felek közt az államnak lesz feladata igazságot tenni s hogy a gazdasági jogrendnek az ethikai eszményekkel össz­hanggá alakban való felépítése az a probléma, melynek megoldásá­tól a XX. század államainak nemcsak nyugalma, hanem egyenesen léte függ. Hiu önámitás volna azt hinni, hogy a magyar állam kivé­telt fog képezni az általános szabály alul. Igaz, hogy 1789 és 1848 közé egy félszázad esik, de igaz az is, hogy a villa­mosság korában csak hónapok vagy napok kellenek ahhoz, a mit régebben esztendők hosszú sora szült meg. De a modern magyar államnak fiatal vállára nemcsak a nyugat nagy társadalmi problémái fognak a közel jövőben reá nehezedni. Nekünk vannak külön feladataink is, vagy — helyesebben szólva, nekünk tulajdonkép hasonlíthatatlanul több 1*

Next

/
Thumbnails
Contents