Közgazdasági és Közigazgatási Szemle – 1894.

I. Értekezések - Az államtudományok oktatása és állami életünk igényei. — Dr. Jekelfalusay Józseftől

ío DR. JEKELFALUSSY JÓZSEF. dolgunk van, a magyar államnak hasonlithatlanúl élőbbről kell kezdenie, mint a külföldnek. Természettörvénynek bátran mondhatnók, annyira ter­mészetes és egyszerű igazság, hogy minél hátrább áll valamely nemzet a többiek mögött, annyival több tennivaló háramlik az államra. Sokat panaszkodnak társadalmunk gyengesége, kezdeményezési képességben szűkölködő volta miatt. Pedig a magyarázat nagyon egyszerű; társadalmunk nem érett még meg a modern feladatokra, melyek özönével szakadtak rá az új aera megnyilta óta. Az államnak kell tehát helyt állani és századok mulasztását pótolni. De ez még nem minden. A magyar államnak nemcsak a nemzet gazdasági és kulturális életének fejlesztése körül akad ezer meg ezer tennivalója, hanem tulajdonkép még sok­kal élőbbről kell kezdenie a dolgot: meg kell teremtenie az egységes magyar nemzetet. Mert a modern magyar állam mind­addig nem befejezett alkotás, mig vannak széthúzó nemzeti­ségek, mig vannak hatalmak az államon belül, melyek elég­merészek azzal a harczot felvenni. A magyar állam tehát — azt hiszszük — elvitatbatlanúl sokkal nagyobb feladatokkal megy a közelgő új század elé, mint bármelyik modern állam. Am ha ez igy van, akkor áll az is, hogy nincs állam, a melynek nagyobb érdeke fűződnék ahhoz, hogy az állami élet vezetésére hivatott elemek a képzettség, a tudományos készültség lehető legmagasabb fokán álljanak, mint a magyar államnak. Mert végre is az állam csak abstractio; csontot és vért a polgárok, agyat a politikai élet szóvivői kölcsö­nöznek neki. Az állam- tehát annyit ér és annyit tud, a mennyit vezetői. S mert e vezetők — a legmagasabb foktól le az önkormányzati körökig — a dolog rendje szerint, főisko­láink ifjúságából kerülnek ki: mi sem logikusabb, mint az a következtetés, hogy államunknak legmagasabb érdeke követeli, hogy ez ifjúság kiképzése az u. n. államtudományókban a lehető legteljesebb legyen. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter urnák az a törvényjavaslata, melyet legközelebb tett le a képviselőház asztalára, csak egy alkalommal több arra, hogy a hazai felső oktatást ebből a szempontból e helyen egy kis megbeszélés tárgyává tegyük.

Next

/
Thumbnails
Contents