Közgazdasági Szemle – 1903.

29. kötet

- A »Közgazdasági Szemle« megjelenik minden hó közepén 6 ívnyi terjedelemben. Előfizetési ára egész évre 16 korona; egyes szám ára 1 korona 50 fillér. Előfizetéseket elfogad a »Közgazdasági Szemle« kiadóhivatala (V. Hold-utcza 7.) 03 minden könyvkereskedés. MUNKATÁRSAK: Acsády Ignácz, akadémiai tag. Almási Balogh Elemér, szöv. igazgató. Ambrozovics Béla, ny. min. tanácsos. Andor Endre, min. fogalmazó. Antal Géza, akad. igazgató. Arató Gyula, főerdész. Asbóth Emil, min. tan. igazgató. Bálás Árpád, mezőg. muz. igazgató. Bálint Imre, közgazd. szaktudósitó. Ballagi Aladár, egyetemi tanár. Ballagi Béla. Ballagi Géza, orsz. képviselő. Ballai Lajos, szabadalmi tanácselnök. Balogh Jenő, egy. tanár. Bamberger Béla, közg. iró. Bánfi Oszkár, bankhiv. Barabás Endre, tanár. Baross Géza, postatak. titkár. Baross Károly, orsz. képviselő. Baróthy Lajos, tanár. Bartóky József, min. o. tan. Barcza.Imre, bibliographus. Barta Ödön, orsz. képv. Beck Dénes, igazgató. Beck Gyula, bankigazgató. Beck Hugó, kúriai biró. Bedő Albert, orsz. képviselő. Beksics Gusztáv, orsz. képviselő. Benedek Sándor, közig. biró. Berényi Pál, tanár. Bernát István, közg. iró. Berzeviczy Albert, vbtt. orsz. képv. Bezerédj Pál, kormánybiztos. Biró Tamás, min. tanácsos. Bochkor Károly, egy. tanár. Bokor Gusztáv, közg. iró. Boncz Ferencz, min. tanácsos. Borovszky Samu, iró. Bosányi Endre, közg. iró. Braun Sándor, közg. iró. Buday László, min. titkár. Concha Győző, egyet, tanár. Chorin Ferencz, főrendiházi tag. Cserháti Sándor, akad. tanár. Csiky Kálmán, müegyet. tanár. Csillag Gyula, egyet, tanár. Csorba Ferencz, min. o. tan. Czeisler Emil, bankhiv. Dárday Sándor, számv.-szék alelnöke. Dékány Mihály, közigazgatási biró. Dessewffy Arisztid, iró. Deutsch Antal, közg. iró. Dobokay Lajos, min. o. tan. Donogány Zakariás, orvos. Dubravszky Róbert, min. o. tan. Éber Antal*. Ecseri Lajos, ügyvéd. Edvi Illés Aladár, tanár. Egervárj Gyula, vadászati felügyelő. Ebrenhöfer Aladár, min. o. tan. Emich Gusztáv, udv. tan., igazgató. Emich Gusztáv ífj., minist, titkár. Engel Aurél, ügyvéd. Enyedv Lukács, minist, tan. Exner Kornél, egy. m. tanár. Fábry Sándor, alispán. Falk Miksa, orsz. képviselő. Falk Zsigmond ifj., n. igazgató. Faller Károly, bányatanácsos. Farbaky István, bányatanácsos. Fayer László, egyet, tanár. Fejérpataky László, egyet, tanár. Fekete Ignácz, közg. iró. Félegyházy Ágost, tőzsdei titkár. Fellner Frigyes, banktitkár. Fenyvessy Adolf, közg. iró. Fenyvessy József, min. s. titkár. Fest Aladár, yfogymn. igazgató. Fodor István, igazgató. Forrai András, közg. iró. Forster Gyula, minist, tanácsos. Földes Béla egyet, tanár, udv. tan. Földváry József, közg. szaktudósitó. Fridrich Tivadar, iró. Fridrich Vilmos, egv. m. tanár. Fritz Péter, kam. titkár. Gaál Jenő, müegyet. tan., min. tan. Galánfi Sándor, szab. biró. Géber Antal min. s. fog. Gaul Károly, szab. biró. Gelléri Mór, iparegyes, igazgató. Gömöry Olivér, minist, fogalmazó. Gonda Béla, osztálytanácsos. Gonda József, államv. hivatalnok. Gopcsa László, min. titkár. Gorove László, orsz. képviselő. Grósz Emil, egy. tanár. György Endre, közg. szaktudósitó. Gyurkovics György. Hagara Viktor, főispán. Hajdú László, minist, titkár. Halász Imre, közg. iró. Halász Sándor, osztálytanácsos. Harmos Zoltán, adótárnok. Hatvány-Deutsch József, nagyiparos. Havas Miksa, tanár. Haydin Imre, orsz. képviselő. Hegedűs Ferencz, közigazg. biró. Hegedűs Károly, áll. iparisk. igazgató. Hegedűs Lóránt, orsz. képviselő. Hegedűs Sándor, vbtt., orsz. képv. Hegyeshalmy Lajos, minist, titkár. Heil Faustin, közigazg. biró. Heim Péter, ny. minist, tanácsos. Heltai Ferencz, orsz. képviselő. Heller Farkas Henrik, min. s. fog. Hennyei Vilmos, posta-igazgató. Hensch Árpád, akadémiai tanár. Hercegh Ferencz, min. s. titkár. Hertzka Tivadar, iró. Hollán Sándor, ifj., minist, titkár. Horváth Elemér, min. tan., igazgató. Horváth Géza, muzeumi igazgató-őr. Horváth János, közg. iró. Hutyra Ferencz, tanár, ülés József, egyetemi m. tanár. Imling Konrád, k. t. tan. elnök. Jankovich Bela, egyetemi m. tanár. /

Next

/
Thumbnails
Contents