Közgazdasági Szemle – 1926.

KÖZGAZDASÁGI SZEMLE megjelenik havonként körülbelül 4—5 ivnyi terjedelemben hirdetési függelékkel. Előfizetési ára egész évre 300.000 kor. A Közgazdasági Társaság tagjainak tagsági illetményeik fejében jár. A KÖZGAZDASÁGI SZEMLÉjiek szánt közlemé­nyek HELLER FARKAS szerkesztő eimére küldendők : : (I., Müegyetem-rakpart 3). Telefon : József 9—4(5. : : Segédszerkesztő: K. XAGY DÉNES, a Magyar Köz­gazdasági Társaság titkára (I., Budafok 1-x'it 5). Telefon : József 31—64. Megiiivó. A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG' folyó évi március 23-án, kedden délután 6 órakor a Közgazdasági Egyetem (IV., Szerb-utca 21—23.) I. em. 6. sz. termében tartja 1926. évi rendes közgyűlését. NAPIREND : 1. Az igazgató-választmány jelentése a Társaság 1925. évi működéséről. 2. A számvizsgáló-bizottság jelentése az 1925. évi zárszámadásokról. 3. Az igazgató-választmány indítványa az alapszabályok 7. §-nak módo­sítása tárgyában. 4. Az 1926. évi költségvetés megállapítása. 5. Éber Antal alelnök emlékbeszéde Matlekovits Sándorról. 6. Az elnökség és igazgató-választmány megválasztása az 1926—28. három évi tartamra. 7. Indítványok. (Az alapszabályok értelmében indítványok a közgyűlést megelőzőleg legalább 8 nappal írásban adandók be az elnökséghez). Budapest, 1926 március 8-án. Az elnökséf/. A Magyar Közgazdasági Társaságba való be­vagy kilépési nyilatkozatok, címváltozások, tagdíjak stb., végül a „Közgazdasági Szemle" szétküldésére vonatkozó felszólamlások ki­zárólag GERLÓCZY BÉLA kormányfőtanácsos, fopénztáros címére küldendők (V.,Mérleg-u. 2.)

Next

/
Thumbnails
Contents