Közjegyzők Közlönye, 2002 (6/49. évfolyam)

2002 / 1. szám

2002. évi újdonságok! Az élet és test feletti rendelkezések joga Szerző: Dr. Gyöngyösi Zoltán A könyv - a magyar jogi könyvkiadás történetében először - kommentárszerűen, átfogóan igyekszik tisztázni a magyar jog jelenlegi álláspontját elsősorban - de nem kizárólag - a meg nem született gyermek státusza, az abortusz, a mesterséges megtermékenyítés, a fagyasztott embriók felhasználása, a szerv- és szövetátül­tetés, az önkéntes és kényszereutanázia, az orvosi ellátás visszautasítása, a prostitúciós szerződések és a holttestekkel való bánásmód kérdéskörében. Várható ára: 3800 Ft + áfa A hagyatéki eljárás 1960-2001 Szerző: Dr. Sőth Lászlóné • Szerkesztő: Dr. Horeczky Károly • Lektor: Dr. Solt Pál A kötet a hagyatéki eljárás közel fél évszázados gyakorlatát foglalja össze. A válogatás elvégzésénél figyelem­mel kellett lenni arra, hogy a hagyatéki eljárásban „mögöttes” eljárásjogi szabályként a többször módosított Pp. rendelkezéseit is alkalmazni kell, illetőleg az eljárás lefolytatásánál alkalmazásra kerülő más jogszabályok kö­zül több jogszabály (pl. földtulajdonról szóló tv., az ingatlan-nyilvántartásról szóló tv.) az utóbbi időben jelentő­sen módosult vagy új szabályozás született. Várható ára: 6200 Ft + áfa Házastársi közös vagyon, közös lakás Szerző: Dr. Kőrös András A magánszemélyek kezén lévő vagyon összetételének változásai meghatározóan kihatottak a házastársak va­gyoni vitáira is: a házastársi közös vagyon megosztása, a közös lakás használatának rendezése a házassá­gok felbomlásakor mind több és bonyolultabb kérdés rendezését, a Csjt. és a háttérjogszabályok összehan­golt alkalmazását követeli meg. Ez a könyv ebben a helyzetben kíván iránytűt adni a jogalkalmazók kezébe: logikus rendszerbe foglalva áttekinthető formában közli a jogszabályi rendelkezéseket, az irányadó bírói gya­korlatot, a Legfelsőbb Bíróság legújabb elvi határozatainak és számos, még nem publikált eseti döntéseinek feldolgozásával. Várható ára: 3800 Ft + áfa Társasági törvény, cégtörvény (3. átdolgozott, bővített kiadás) Szerző: Dr. Farkas József, Dr. Gadó Gábor, Dr. Gál Judit, Dr. Komáromi Gábor, Dr. Makai Katalin, Dr. T. Nagy Erzsébet, Dr. Sándor Tamás, Dr. Sárközy Tamás, Dr. Vezekényi Ursula, Dr. Wellmann György • Szerkesztő: Dr. Sárközy Tamás A könyv a hatályos Gt. rendelkezéseit dolgozza fel részletesen, amelyben bemutatásra kerülnek a gazdasági társaságok közös szabályai, majd az egyes gazdasági társaságokra és a kapcsolódó vállalkozásokra vonat­kozó rendelkezések. A könyv befejező részében a Ct. rendelkezései kerülnek kifejtésre. Várható ára: 5200 Ft + áfa MEGRENDELŐ kkozoi Megrendelem....................................................................................című kiadvány(oka)t ........................példányban. A kiadvány(ok) árát átvételkor átutalással vagy utánvéttel (postaköltség felszámolásával) fizetem. Megrendelő neve, telefonszáma:.................................................................................................................................... Pontos címe, irányítószámmal:...........................................................E-mail címe: Ügyintéző neve, telefonszáma: ..........................................................Aláírás:....... M egrendelésüket a következő címre szíveskedjenek küldeni: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 1384 Bp., Pf.: 797 Telefon: 340-2304, 340-2305 • Fax: 349-7600 • Könyvesbolt címe: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2. • Telefon: 329-2672 Internet: www.hvaorac.hu * E-mail: hvgorac@hvgorac.hu

Next

/
Thumbnails
Contents