Közjegyzők Közlönye, 2007 (11/54. évfolyam)

2007 / 1. szám

Új kiadvány! 1 Társasági és cégjogi iratmintatár Szerzők: Dr. Gál Judit, Dr. Makai Katalin, Dr. Molnár Gábor, Dr. Mondok Edit, Dr. T. Nagy Erzsébet, Dr. Rózsa Éva Az új Társasági törvény és a Cégtörvény, valamint végrehajtási rendeleteik % július elsején hatályba léptek. A módosult társasági jogi normák megismerése sem kis feladat, alkalmazó- I sukban azonban tpvábbi nehézséget okoz a cégjogi szabályok gyökeres | újrafogalmazása. Új jogintézmények, megváltozó cégadatok, bonyolult | átmeneti szabályok; az eddigiektől eltérő nyomtatványok és mellékletek, f teljesen megváltozott eljárási rend bonyolítja ezt a tanulási folyamatot. Ebben kíván segítséget nyújtani ez az iratmintatár, amely igen széles ská- I Ián mozogva próbál mintát adni a gyakrabban előforduló bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekhez, 1 I kidolgozva az adott - szerződésmintával és anélkül történő - alapítási és módosítási ügyek szerződéseit; útmutatást adva a nyomtatvány-kérelmek kitöltéséhez és mintát készítve a főbb csatolandó mellékletek- | hez kapcsolódó egyéb okiratokhoz (pl. székhelyhasználat, tagi részesedés átruházása stb. terén), g A kiadvány a törvényességi felügyeleti ügyekre és a társasági jogi perekben hozható határozatokra, az J ilyen ügyekkel kapcsolatos beadványokra is tartalmaz iratmintákat. I A mintatárat gyakorló jogászok készítették, a szerzők között bíró, ügyvéd és a kodifikációs munkában részt vett jogalkalmazók vannak, akik kifejezetten a gyakorlatban felmerülő igényeket tartották szem előtt a kézikönyv összeállításánál. Könyv és CD ára együttesen: 8900 Ft *4i * -i &»* o*m * - * a# Új kiadvány! § A különleges perek Kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Különös Részéből Szerzők: Dr. Kiss Daisy, Dr. Rónay Zoltán, Dr. Sántha Ágnes, Dr. Szabó Péter Lektor: Dr. Németh János Dr. Kiss Daisy, PhD hallgatókból álló kutatócsoportjával az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégiuma Civilisztikai Műhelyében folytatott polgári perjogi oktatás háttéranyagát foglalta össze művében, tételszerűen, a perjogi szabályokat vázlatokkal, táblázatokkal, illetve szemelvényekkel tarkítva. A mű segítséget nyújthat a polgári perjogból 1 kollokviumra, szigorlatra, szakvizsgára készülőknek egyaránt. A Különös Rész-beli kérdések és válaszok a személyállapoti perek, a f közigazgatási perek, a sajtó-helyreigazítási perek, a munkajogi perek, az iparjogvédelmi perek, a választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perek, a gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek és szövetkezetek határozatainak bírósági felülvizsgálatára irányuló perek, a végrehajtási eljárás összefüggésben indítható perek szabályait, valamint a polgári eljárásjog egyes nemzetközi vonatkozásait tartalmazza. Ára: 4800 Ft — Kis> Daisv-Rónay Zoltán- Sántha Ágruts-Szabó Petet A KÜLÖNLEGES PEREK Kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Különös Részéből worac Dr. Gál Jiwi, Dr. Makai Ka calls. Dr. Molnár Gahok. Dr. Mondok Iáin. f>R. i. Nat.y F.r/.sjhi*l Dk. Rozsa Éva Társasági és CÉGJOGI IRATMINTATÁR Megrendelésüket a következő címre szíveskedjenek küldeni: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. • 1384 Budapest, Pf. 797 • Telefon: 340-2304, 340-2305 • Fax: 349-7600 Könyvesbolt címe: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2. • Telefon: 329-2672 Internet: wwvv.hvgorae.hu • E-tnail: info@hvgorac.hu

Next

/
Thumbnails
Contents