Közjegyzők Közlönye, 2008 (12/55. évfolyam)

2008 / 1. szám

ipi m m mmmam mmmmmmssmmmm tX Sőth lászlóné Öröklés a családban A ICKVifiivi’.s óic-klés ís ,i kijtt?lés téta: Öröklés a családban A törvényes öröklés és a köteles rész Szerző: Dr. Sőth Lászlóné A szerző - a Végintézkedések című korábbi könyve után, amely az örökhagyó végakaratán alapuló öröklésre vonatkozó rendelkezése­ket dolgozta fel - ebben a könyvben az öröklés másik jogcímével, a törvényen alapuló örökléssel foglalkozik. Részletesen ismerteti a törvényben meghatározott öröklési rendet: a leszármazók, a házastárs, a felmenők és az oldalági rokonok örök­lésére vonatkozó szabályokat, az osztályrabocsátás intézményét és az örökbefogadással létrejött rokoni kapcsolat öröklési jogi követ­kezményeit. Foglalkozik a törvényes öröklés általános szabályai alól kivételt jelentő ági öröklés­sel és a házastársnak a törvényen alapuló haszonélvezeti jogával, az ún. özvegyi joggal. A könyv második része a köteles résznek mint a legközelebbi hozzátartozókat az örökhagyó ren­delkezése ellenére is megillető - a törvényen alapuló - részesedésnek a szabályait tárgyalja, bele­értve a köteles résztől való megfosztás, a kitagadás lehetőségét is. A szerző a bonyolult öröklési szabályokat jól áttekinthető, ábrákon illusztrált példákkal mutatja be, és az egyes témáknál ismer­teti a Ptk. hatálybalépése óta eltelt több mint negyven év alatt kialakult bírósági gyakorlatot is. Ára: 5300 Ft A végintézkedések Szerző: Dr. Sőth Lászlóné Dr. Söth Lászlóné A végintézkedések A magántulajdonon alapuló társadalmi rendszerben alapvető köve­telmény, hogy az ember a vagyonáról ne csak életében, hanem ha­lála esetére is szabadon rendelkezhessen. A végintézkedésen ala­puló öröklés szabályai ezt a jogot hivatottak biztosítani. A kötet a végintézkedésen alapuló öröklés szabályait dolgozza fel, bemutatja annak több évtizeden át kialakult, széles körű bírói gyakorlatát, vá­laszt adva a jogalkalmazásban felmerülő legújabb problémákra is. Részletesen foglalkozik a végintézkedés leggyakoribb formáival: a végrendelettel és az öröklési szerződéssel, ezek formai követelmé­nyeivel, a közvégrendelettel, az írásbeli magánvégrendelettel, a szó­beli végrendelkezéssel, az öröklési szerződéssel. Az időközben megváltozott rendelkezéseket pótfüzet dolgozza fel. Ára pótfüzettel: 3920 Ft Megrendelésüket a következő címre szíveskedjenek küldeni: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. • 1384 Budapest, Pf. 797 • Telefon: 340-2304, 340-2305 • Fax: 349-7600 Könyvesbolt címe: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2. • Telefon: 329-2672 Internet: www.hvgorac.hu • E-niail: info@hvgorac.hu

Next

/
Thumbnails
Contents