Központi Értesítő, 1876 (1. évfolyam)

1876-01-23 / 1. szám

I. év Budapest, 1876. január 23-áu. 1. szám. Előfizetési ár: oo—100 ivre Budapesten házhoz hordva 4 fit.. ri<léken postadíjjal együtt 7 frt. K0ZP0NT1ERTESITO. KIADJA A FÖLDMIVELÉS-. IPAR- ÉS KERESKEDELMI M. KIR. MINISTERIUM. " Az előfizetési pénzek az Athenaeiim r. társulat kiadóhivatalába Budapest, barátok-tere 7 küldendők. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékekfoől. (Érvényes a lap keltétől fogva.) a.) Égyéni o as é g e k. Királvi I A b eJ egy zést ftiauu rend eiö vé g­torraiyszek, zés kelt e. .A. czég­szÖTege A főtelep és a fióktelepek hélje A czég birtokosa Czégvezetők Jegyzet Sz. tehérvári törvényszék 1876. jan. 5. 1876. jan. 5. 1876. jan. 5. B.-gyulai törvényszék 1876. jan. 5. 1876. jan. 5. Pozsonyi törvényszék 1876. jan. 7. » 1876. jan. 7. Sz. tehérvári törvényszék 1876. jan. 13. Szombathelyi törvényszék lfessely József Wessely Salamon Adony Wessely iózs>f kereskedő Adonyban Adoiíy ! Wessely Salamon kereskedő Adonyban Félni Rezső Joli. Arnos lilk«s l.ul ívig' Nirnsee Nirnsee Lajos Főtelep : Pozsony Főtelep : Pozsony Féhn Rezső vegyes kereskedő Békésen Arnos iános, bádogos és olajkereskedő Pozsonyban Nirnsee Lajos füszerárukereskedő Pozsonyban Pollák Imiin ->elei>: _ .... . . Hermán Pollái' •>*.-r<'ti< liv,lr Pollák Armin czipész Sz. Fehérvárott 187« Un 12 1 Millllly 187«. jan. 12. Jücfcacl Lang . „ „ . , „ | Csákós Ferencz 1876. jan.IS. i Fr a„ z fsákos K >riii< ii<i Lang Mihály vaskereskedő Körmenden . lei.: Csákós Ferencz fűszer-, vegyes- és liszt­K..rmend kereskedő Körmenden IPolIák és Abele» .... Budapesti utóda Pfcllák H. • Ie p Pollák _ Adolfné szúl. Reitlinger Hermina és v törv 187 1 Pollák i A beles Hm'ip« sten bizományi es szállítási üzlet tulajdo­' jlfachfolgerH.Pollák ! nosnő Budapesten 1876. jan. 7. Zilahi törvényszék ; I 1876. jan. 1:,. Aradi törvényszék Budapesti k. és v. törv. 187«. jaa. 10. Jakob L. Löwy A LEP Friedmann Mór kézműáru kereskedő Buda­it lulapeuen peste n 7.H, m Bárány Lajos szövetkereskedő Zilahon Arad Lőwy Jakab 187« im - Brázay Kálinál; A főie!«> Brázay Kálmán fűszer nagykereskedő Bu­187«. jan. 7. Brázay Bndapeslen 1876. jan. io Hermann Keppich ,,„;. ;' ; lop 1876. jan. 10.! L«opoM Keppicl. dapesten Keppich Ármin terménykereskedő Buda­pesten Pollik Adolf Maga a ezégbirtokos Keppich Lipót terménykereskedő Buda-j pesten ... t , , .. i ]>n Schlesinger Jakab szőny. g és paplan keres-! 1876. jan. lo J Jakob Schlesinger Kll< (™:. 1,P ei li ked.i Budapesten i | 187t 187' A főtelep 'S Kiulap-sten Presburger Vilmos férfi v ' / tmlaj­donos Bndapestei 'ívtf iílUi. A főtelep Blau Adolt arany-, ezüst- és ékszer-keres­Rndap« .len j kedő Budapesten 1876. jan. 13. : 876. jan. 13. Deutsch Bernát 1 A főtelep Bernhard Deutsch «"dapesten Oeutsch Bernát kocsikenu. \„ Buda­pesten Egyszersmind Schlesinger Takab nejének, szili. Schön­berger Paulinának, (>300 frt, azaz hatezer háromszáz frt készpénz, ós értékpapír, és SO-". frt azaz nyolczszáz frt értékű ruha, bútor és drá­gaságokból álló hozománya bejegyeztetett. '?••• WÓR A főtelep Boscovitz Mór arany-, •;>: iosc.nitz " i dapesten j kereskedő Budape ekszer­1376. jan. 13­\ főtelep Gruber Dorottya v.iszonnemíí kereskedőnö ! »pesten Budapesten ruber Sámuel

Next

/
Thumbnails
Contents