Központi Értesítő, 1876 (1. évfolyam)

1876-01-23 / 1. szám

Királyi törvényszék A bejegyzést rendelővégzés kelte. •A. ozég A főtelep szószerinti. E(Sh t ei e l,ek szövege lielye A czég birtokosa Ozégvezetök Jegyzet Budapesti k. és v. törv. 1876. jan. 13 Deutsch GyulaésT» , I^SSteÄ SÄ* """ Sz. fehérvári törvényszék 1876. jan. 17. Say Ferencz Főtelep Franz Say s*.-*ehé, vá, Say Ferencz épületfa kereskedő Sz.-Fe­liérvárott 1876. jan. 17. Weber Károly 1 Főtelep Carl Wéber sz-Fehérva. Weber Károly sz.-fehérvári lakos vaske­reskedő » 1876. jan. 17. Karl József | Főtelep Josef Kari Sz.-KehérvSr Kari József fiiszerkereskedő Sz.-Fehér­várott » 1876. jan. 17. Rózsa Adolf s,.Äv ä r Rózsa Adolf fűszerkereskedő Sz.-Fehér­várott » 1876. jan. 17. Halni Jakab Főtelep Hahn Jakab terményáru- és bizományi J. Hahn Nz.-l'eliérvai- kereskedő I».) T á rs as c z r g e k. Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő vég­zés kelte •A. czég- 1 A löte lep i »ír a szoszeiintl ; fióktelepek szövegre ln-he Czégvezetök és fel­számoló czégveze- A táraság jogviszonyai, tök. J e g yz e t Kolozsvári törvényszék 1876 évi ja­nuár hó 5-én. Vertán és Harag'a (1 ivat, szövet keres­kedés Kolozsvár Vertán Géza, Haraga Márton, a czéget mindketten önállóan képviselik s az alá­írást gyakorolják. Iparigazolványt nyertek 1875. évi április 26-án 1943. sz. a. a Kolozsvár városi ka­pitányi hivataltól; a kolozsvíri kereske­delmi siparkamarának 1875. ivi deczem­ber 29-én 1071. sz. a. bizonyítványa sze­rint oda be vannak jegjezve. Budapesti V. és v. törv. 1876. évi ja­nuár hó 7-én. Weisliut Alajos ésT;' Alois Weisluit & C° Főtelep l!lul«p<'*K*Jl Betéti társaság. — Beltagja : Weishut Alajos bizományi üzlettulajdonos Buda­pesten, — kültagja : M. Torscli Sőlme, — termény, anyag és bizományi üzlet­czég Bécsben. » 1876. évi ja­nuár hó 10-án. Romeiser F. és fia, Fr.Romeiser & Solm Főtelep liiulapesleu Közkereseti társaság. A vállalat 1876. évi január hó 1-én vette kezdetét; — bel­tagjai : Romeiser Ferencz és Romeiser Béla vaskereskedők Budapesten, — a két beltag a társulat képviseletére egyfor­mán jogosult. » 1876. évi-ja­nuár hó 10-én. Adolf Falk & C" Főtelep KmlapeKteii Közkereseti társaság. — A vállalat kez­detét 1875-ik év Május 1-én vette ; — bel­tagjai : Falk Adolf és Saxl Vilmos nagy­kereskedők Budapesten ; a két beltag a társulat képviseletére egyformán jogosult. _ Zilahi törvényszék i 1876. évi ja­nuár hó ! 3-án. Molnár és Ilauk Főtelep Zllilion Molnár Lajos és Hank Lajos 'egyen­jogú ozégvezetök Társtagok Molnár Lajos és Hank Lajos kereskedők s zilahi lakosok; a társaság­keletkezett 1874. évi május 2-kán ugyan az nap kelt társasági szerződéssel. _ Budapesti k. és v. törv. 1876. évi ja­nuár hó 13-án. Koliner Adolf iiai Adolf Kohncr's Sülnie Főtelep Hudapeftten Közkereseti társaság. — A vállalat 1872. évi május 22-én vette kezdetét; — bel­tagjai : Kohner_ Zsigmond, Kolmer Ká­roly és Kohner Ágoston terménykereske­dők Budapesten. A beltagok a társulat képviseletére egyformán jogosultak. II. Csőd Ö k. (Érvényesek a csődnyitás napjától.) Neve, állása és lakása a bukottnak és a hív. lap száma Kanya József, budapesti bejegj-zett kereskedő el­len, B. K. 7. sz. Sonnenfeld M., budapesti bejegyzett kereskedő el­len, B. K. 8. sz. Sclivartz Adolf, győri rő fös kereskedő ellen, B. K. 9. sz. Ifj. Weiss Mór, győri be­jegyzett fűszer- és vegyes kereskedő ellen, B.K. 9. sz Schaffner Antal, győri ke­reskedő ellen, B. K. 10. sz. Joanovics G. György, ko­lozsvári bejegyzett keres­kedő ellen, Ii. K. 11. sz Csődbíróság A budapesti kir. k. és v. tvszk. A budapesti kir. k. és v. tvszk. A győri kir. törvényszék A g3'őri kir. törvényszék A győri kir. törvényszék A kolozsvári kir. törvszék Perügyelő és : Tömeggondnok Kleinrath Gyula Szilväsy László Széphegyi Jakab Barcza Gyula Lacza Ferencz Bejelentési határidő 1876. apr. 5. 6. és 7. 1876. apr. 5., 6. és 7. 1876. febr. 14., 15. és 16. 1876.mart. 27., 28. és 29. 1876. febr. 14.,15. 16. •Dr. Isacu Aurél helyettese: j 1876. febr. Minorits Albert' 21-ig. 2H aller Rezső Neve, állása és lakása a bukottnak és a hlv. lap szám a Csődbíróság I Hónig Mór, marczali lakos A kaposvári kereskedő ellen, B. K. kir. törvszék 11. sz. Kohn Dávid, budapesti be- A budapesti jegyzett ruhakereskedő kir. k. és v. ellen (lak. és üzl. ország-! törvszék. út 53. sz. Orczyház), B. K. 11. sz. Feiclitinger Mátyás, bu-| A budapesti dapesti fűszerkereskedő e. f. kir. tör­ellen, B. K. 13. sz. | vényszék Gnlácsi József, nagy-enye-A najfy-enye­di czéges kereskedő ellen, di kir. -tvszék B. K. 13. sz. j 1 Perügyelő és Bedient 2 Tömeggondnok hllI!iri , 'Matolcsy József 1876. n 1., 2. é aHintersteller Káról v Kurucz György Fülepp Kálmán Overes Gábor, helyettese : Pávai V. Elek 1876. í 5., 6. é 1876. ! 19., 20. 21. 1876. ft 26-it III. Iparvédjegyek. Rudolph Bruno, berlini varrógépgyáros részére : (kamaránál 1875-ik évi sept. 18-án. d. t. 9 órakor letett és első rendű C. 0. Ohm pesti kereskedő által a buditpesti keresk. kamaránál 187 2. |serv. gyártmányaira használandó védjegy: egy öt águ korona alatt "V aprii 22. d. e. U órakor letett és keztyüvarrógépekre alkalmazandó védjegy : G. monogram ezen czimirattal: Schutzmarke fúr Prima Qualität, egy tojásdad vaslemez a következő domborbetű czimirattal: »Patentirt B.i Walkhofl'. J. H. J. hamburgi gyáros által a budapesti kerested. Rudolph. kani. ránál ls7.vik evi sept. 18-án, d. e. 9, órakor letett és másolre Walk holt J. H. J. hamburgi gyáros által a budapesti kereskedelmilgyártmányokra alkalmazandó védjegy: ötazögii oillagban egy öt ágú Ion Nvi.matott a:'. AibenaeulM könyvnyomdájában.

Next

/
Thumbnails
Contents