Központi Értesítő, 1880 (5. évfolyam)

1880-01-01 / 1. szám

50905 V. évfolyam. Budapest, 1880. január 1-én. 1. szám. Előfizetési ár: 100—100 ivre Budapesten házhoz hordva 4 frt. Vidéken postadíjjal együtt 7 írt. KÖZPOHTI ÉRTESÍTŐ. KIADJA A FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELMI M. KIR. MINISTERIUM. Az előfizetési pénzek Légrády testvérek kiadó­hivatalába Budapest V., nádor-utcza 7. küldendők. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czésjegyzékekböl. (Érvényes a lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. Királyi törvényszék A bejegyzést ren­delő vegzcs kelte a czég folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetök Jegyzet Újvidéki törvényszék 1879.deez.12J Bajcsy Eli z Főtelep: ('jpaliínkii Bajcsy Eliz, üvegeskereskedő Uj­palánkán Bajcsy Ferencz Aradi törvényszék 1879.decz. 11. 20/2 Hirsch F. F. Hirsch Aradon Hirsch Ferenczné szül. Balázsy Ilona 8000 frt készpénzt tevő női hozomá­nya bejegyeztetik. (Lásd a HL évf. 62. számát.) » 1879. deez. 2. 167|2 Klafter Jakab Jakob Klafter Butlyin Klafter szül. Häuser Mária, 1500 frt készpénz és 1600 frt kiházasitási ingó tárgyak értéket tevő női hozománya be­jegyeztetik. (Lásd az I. évf. 91. számát.) Egri törvényszék 1879.deez. 16. 23911 Polatsek J. Hatvan Polatsek Jakab, fűszerkereskedő Temesvári törvényszék 1879. IÍOV. 27. 38|1 Josefine Sehvim­mer Temesvár józsefkülvárOB Schv immer szül. Lővy Josefa, Temes­vár-józsefkülvárosi terménykereskedő Schvimmer Jakab Szegzárdi törvényszék 1879.decz. 11. 203/3 Hahn Sándor Alex. Hahn Szegzárd Ezen czég kitöröl­tetni rendeltetett. (Lásd a II. évf. 104. számát) ÍJ 1879.decz. 11. 220jl Burger Lipót Leop. Burger Bonyhád Bnrger Lipót, rőfös és divatárus Bonyhádon Folyamodó neje született Schlesinger Linának 5000 frt készpénz hozománya bejegyeztetni ren­deltetett Egri törvényszék 1879.decz. 16. 240|1 Keszler Móricz Pásztó Keszler Móricz, ser- és borkereskedő Kecskeméti törvényszék 1879.decz. 10. 34|2 Buttinger Ferencz Kecskemét < Buttinger Ferenczné szül. Kovács Viktó­riának 1000 frt azaz egyezer forintnyi hozománya bejegyez­tetik. (Lásd az I. évf. 35. számát.) Székes­fehérvári törvényszék 1879. decz. 19. 25/1 Friedmann S. S. Friedmann Fatelep; Székes­fehérvár Friedmann Sámuel, székesfehérvári lakos, rőföskereskedő Kreisler Malvinnak 4500 frt 84 kr azaz négyezer ötszáz forint nyolezvannégy krajezár női hozo­mánya egyidejűleg bejegyeztetett. Fehér­templomi törvényszék 1879. aug.27. 167|3 Sándor Pavlovits Fatelep: Oravicza­bányán (Lásd a n. évf. 83. számát.) » 1879. decz. 1. 731,1 Simon Klauber Főtelep: Kakován Klanber Simon, vegyesárú-kereskedő Kakován » 1879. decz. 1. 72012 Paul Wantsik Főtelep: Verseczen Jelen czég kitöröl­tetett. (Lásd a IV. évf. 69. számát.) Újvidéki törvényszék 1879.decz. 18. 361)1 Lyubicza Protits Főtelep: Tovarisova Protits Lyubicza, tovarisovai vegyes­árukereskedő

Next

/
Thumbnails
Contents