Központi Értesítő, 1894 (19. évfolyam, 2. félév)

1894-07-01 / 52. szám

— 1074 ­ír- ]A bejegyzést ren­LViraiyi Idelö végzés kelte, törvényszéki* c z°f s zS' é a A czég szószerinti s-züvege L főtelep fióktelepek helye A czóg birtokosa Czégvezetök !§ Jegyzet Feliér­leni|ilomi törvényszék 1894. márczius 27 2134. sz. 1219/2 E. Steinítz Főtelep Szókely-Keve 1894. márczius 9. 2677. sz. 414/2 Karánsebesi törvényszék Lőcsei törvényszék 1894. junius 8. 148Ö. sz. p. 1894. 144 2 _ ~~ 1894. junius 8. 1485. sz. p. 1894. 280 2 1894. junius 15. 2229. sz. 79 2 1894. junius 15. 2310. sz. 661/1 Miskolczi törvényszék 1894. május 22. 5939. sz. 871/1 1894. április 24. 4805. sz. 868/1 1894. április 24. 4873. sz. 492/2 1894. május 1. 5191. sz. 832/2 1894. május 8 5284. sz. 827/2 Rtoinitz Emma c.zégtulajdonosnak üzleti czégének „E. Steinitz"-ra törtónt átváltoztatása, vala mint az üzlet főte­lepének Deliblat községben történt megszűnése és an­nak Székelykeve községbe történt át­helyezése bejegyez tetik. (Lásd 1891. évf. számát.) 23 Kohn Josef Főtelep Gerlistye A szatócsüzlet vegyeskereskedéssé ala­kíttatott át Eperjesi és Füsz­fás Füszfás Ignácz Victor Janovitz A főtelepnek Vrá­Inyuczon való meg­sziinése ós az üz­letnek mint vegyes lo árukereskedósnek ZJ Gerlistyére való át­tétele bejegyeztetik. (Lásd 1876. évf. 140 számát.) Ftefäs Ignácz halála folytán törvényes |Fűszfá 3 Sándor, ! g ', T , , la7 q , . . Főtelep Iörökösödés czimén ozv. FíiszNU szule-, a tlll aj donosna k ^ számit) Kaiánaobes tet t Unrein Friderika kos karánsebesi la­Főtelep Karánsebes fia. Füszfás Ignácz halála folytán törvény6S j,-.­3 Zf á s göndör ö örökösödés czimén özv. Füszfás szüle-j a tulajdonosnak a fia. i tett Unrein Friderika, kos karánsebesi la­Fötelep IjUblo Fióktelep Jakabfalva Mor Strausz Főtelep Liptó-Szt­Bliklos Fióktelep Késmárk (Lásd 1892. évf. 35 számát.) Friedmann H. Reichmann Már­ton Marton Reich­mann Wäcbtler Vilmos 1894. május 8. 5386. sz. 870/1 Hartman József Josef Hartman Gross Zsigmond Sigmond Gross Kohn Ede Eduard Kohn Főtelep Miakoioz Főtelep Miskoloz A jakabfalvi fiók­telep bejegyeztetett (Lásd 1876. évf. 48 számát.) A főtelep a rózsa­hegyi k. törvény­széknél az egyéni ezógjegyzók I. kö­tet 15-ik lapján 30/1 folyó szám alatt van bejegyezve. Friedman» Mórné született lilatter ÍFriedmann Mór,i Her- ki a czéget miu, miskolczi lakos, paplangyár-tulaj­donos íieichman» Márton, lisztkereskedő, mis kolezi lakos „Friedmann H. pp. Friedmann jegyzi. Mór" Miskoloz Főtelep Sajó-Szt.­Féter Főtelep Miskoloz Főtelep Miskoloz Kohn Ede, miskolczi lakos, kézmű- és vászonáru üzlettulajdonos Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1892. évf. 7 számát.) Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1893. évf. 63 számát.) Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1893. évf. 23 számát.) Kohn Ernesz- | tina, ki a czéget 1 per procura J „Kohn Ede" pp. ; ^ Kohn Ernestina. jegyzi. I

Next

/
Thumbnails
Contents