Központi Értesítő, 1902 (27. évfolyam, 2. félév)

1902-07-03 / 53. szám

í XXVII. évfolyam. — 1071 — Budapest, 1902. julius 3-án. Megjelenik minden csütörtökön és vasárnap, a szükség szerint más napokon is, változó terjedelemben, évenként mintegy 250 iv. Előfizetési ár : Budapesten ház­hoz hordva egész évre 16 korona. Vidékre postadíjjal együtt 20 korona. KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M, KIR, MINISZTÉRIUM, 53. szám. Előfizetések fél- vagy negyed­évre is elfogadtatnak. Előfizetési pénzek a »KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ* szerkesztőségéhez (Budapest, II. ker., Lánczhid-utoza 1-ső sz., II-ik emelet) intézendők. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltééi fogva.) a) Egyéni czégek. Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó-és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetők Irattári 1 szám 1 Jegyzet Balassa­gyarmati törvényszék 1902. junius 3. 3805. sz. 249/2 Gelb Katalin Főtelep Loaoncz Ezen czég 3805/902. számú végzés foly­tán hivatalból töröl­tetett. (Lásd 1883. évf. 7. számát.) 1902. junius 4. 3896. sz. 273/2 Klein Armin Főtelep Kékkő Ezen czég megszű­nése bejegyeztetett. (Lásd 1885. évf. 4. számát.) * 1902. junius 3. 3802. sz. 434/2 Better Márk F(M»p XiOsoncz ) W'V . ;.. Ezen czég 3802/902. számú végzés foly­tán hivatalból töröl­tetett. (Lásd 1892. évf. 40. számát.) » 1902. május 21. 3531. sz. 360/4 üroszberger Barna Főtelep Salgó-Tarján éa Pálfalva Fióktelep Kia-Terenne Ezen czég 5331/902. számú végzés foly­tán hivatalból töröl­tetett. A 360/3. sz. alatti bejegyzés hirdetése hivatalból mellőz­tetett. (Lásd 1894. évf. 84. számát.) » 1902. junius 3. 3803. sz. 623/2 Gandl Samu Főtelep Losoncz Ezen czég 3803/902. számú végzés foly­tán hivatalból töröl­tetett. (Lásd 1900. évf. í)4. számát.) ItiuIa]H'Sti törvényszék 1902. junius 20. 63445. sz. 10867/1 Ringwald Samu és társa Főtelep Budapest Ring'vvald Samu női divatárú és nőiruha-kereskedő, budapesti lakos. 790/1901 Atvezettetett a keres­kedelmi társas czégek jegyzékének XXXI. kötet 78-ik lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társas czégjegyzék rovatai között.) Üzlete : VII., Kerepesi-út 70. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents