Központi Értesítő, 1907 (32. évfolyam, 2. félév)

(M .,» -V. I -S* 7- ^ (­y Q V V TAR A 50905 NÉVJEGYZÉK a „Központi Ertesitő" 1907. évi folyamának második feléről. (A czégek mellé kitett számok a Központi Ertesitő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. 3 Egyéni és társas czégek. Abaffy László 79. Abaligeti takarók- ós hitel­szövetkezet 86, 104 Abel Miklós ós József 56. Abelesz Albert 65. Abeles Albert M. 61. Abeles Emil 70. Abeles J. 67. Abelsberg ós társa 69. Abelsberg Simon és tvóre 88, 88. Abrudbányai takarókpénz­tár részvénytársaság 53. Acsalagi keresztény fo­gyasztási szövetkezet 54. Aosádi hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 85. Acsádi tejszövetkezet 84. Adamoviciu Demeter 102. Ádler Arthnrnó 102. Adler és Marer 97. Adler és Szigeti 61. Adler Hermán 59, 59. Adler J. 100, 100. Adler Josip i sm — (For­dításban : Adler József és fia kereskedelmi tár­saság) 64. Adler Sándor 66. Adle&iö I. vegyesárúkeies­kedés 64. A dria halconserv- és hal­füstölő-gyár, Trigárszky Emil és Társa 75. »Adriatika« obrtno dio­nicko drustvo za desti­laciju komovice, likéra i konjaka — (fordítás­ban : »Adriatika« tör­köly-, likőr- ós cognac­destilláló ipari részvény­társaság 53. Adriatioa törköly-lepá­roló-, likőr- és cognao­ipar részvénytársaság 83, 87. Agenturna trgovina sa zamaljskim proizvodima Carla Rosenzweiga u Sidu — (Fordításban : Rosenzweig Károly ter­mónyüzlet ügynökség Sidon) 64. Agenturni, komisijonalni i odpremni posao Lon­6ar i Cadkovió — (For­dításban : Lonéar ós Caökov.é ügynök-ége bizományi ée szállítmá­nyozási üzlete) 64. Agió Adolf 87. Agraria magyar gépfor­galmi részvénytársaság 101. Aha és vidéke hitelszövet­kezet, mint az Országos Közpcnti Hitelszövetke zet tagja 93, 93. Aigner és Fábián csavar­gyára 68. Akai keresztécy fogyasz­tási szövetkezet 54. Alberti és Társa 63. Albina takarék- és hitel­intézet 54. Alcsuthi segélyegylet, mint szövetkezet 104. Alder Victor vegyi termé­kek és gyutacsgyára Ad­ler Victor 100. Aldorfi takaró!:- és előle­gezést szövetkezőt 59 »Alex« kézi fecskendővál­ialat Hruby Sándor és társai — (Fordításban : »Alex«, poduzeée za rucni gasilacki stroj Aleksapder Hruby i drugovi) 53. .- ' Alexander Ignácz 90. Alfa-Separator részvény­társaság 78. Alfalu Faipar részvény­társaság 84. Alföldi első gazdasági vasút részvénytársaság 70. Algyői hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 54. Almajana első almási ta­karékpénztár részv társaság Bozovicson 80. Almáskamarás! hitelszö­vetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 56, 68. Alsóberekszói hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 53. A.-Bisztra és vidéke hitel­szövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 76. ^.lsó-Dombó és vidéke hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 93. Alsódomborui hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövet­kezet tagja 72. Alsófehérvármegyei Gaz­dasági bank és takarók­pénztár részvénytársa­ság 80. Alsó-Kovili szerb földmi­velök szövetkezete (szö­vetkezet korlátlan fele­lősséggel) 59. Alsó-Korompa és Vidéke szövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel szövetkezet tagja 55. Alsómeezenzéfi vas- és aczélárúgyárosok ter­melő szövetkezete, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 104. Alsórajki hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetke zet tagja 56. Alsósiménfalvai' hitelszö­vetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 80. Alsó-Sófalvai hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövet­kezet tagja 103. AlstS-szrnyei keresztény fogyasztási szövetkezet 68. Alsó-szűcsi hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 70. Altmann Bernát 64. Altman L. és tár,fa — (For­dításban : (Altman L. i drug 72. Altstädter ós Loewy 80, 80. Amar Mihály D. 101. Ambrózy Pál 71. Ambrózy Vilmos 93. Ambrus B. 62. Amerikai czipő-részvóny­társaság 78, 84. »Amidon« taksonyi kemé­nyítőgyár Sándori és Trencséni 82. Anarcsi hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 56, 86. Andrássy Sándor gróf 57. Angelus Dezső 55. Angol-osztrák bank buda­pesti fióktelepe 75. Antal Kálmán utóda Tóth Lajos 57. Antalfy József 69.

Next

/
Thumbnails
Contents