Központi Értesítő, 1908 (33. évfolyam, 1. félév)

/ NÉVJEGYZEK a „Központi Ertesitő" 1908. évi folyamának első feléről. (A czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Aáron Bálint vegyeskeres­kedóse 20. Abauj-Szepsi takarékpénz­tár és zálogintézet 31. Abádszalóki tejszövetkezet 40. Abel és Baranyai 4. Abelova ós vidéke fogyasz­tási és értéke8Ítö szövet­kezet 51. Abramovics Gyuláné szül. Lederer Róza 37. Abrudbányai takarókpénz­tár részvénytársaság 20. Ackermann Vilmos 6. Acsay i Rosenberg — (For­dításban : Aosay és Ro senberg) 32. Aczél Henrik 44. Aczól Károly 45. Aczél kereskedelmi társa­ság Földes ós társa 19. Ada községi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 29. Ada—moholyi egyesült ta­karókpénztár 23. Adavidóki közgazdasági bank részvénytársaság 23, 43. Adler és Deutsch 23. Adler és Pollák 2. Adler és Szigeti 51. Adler József 1. Adler M. és fia 19, 19. Adler Mór 3. Adler Simon 3f>. Adlerné és Trostlerné 51. »Admiral« olajtársaság Friedmann Béla és fivére 24. Adonyi takarékpénztár részvénytársaság 27. Adriatica törköly-lepá­roló-, likőr- és cognac­ipar részvénytársaság 22, 22. »Adria« magyar királyi tengerhajózási részvény társaság 19. Adriatica obrtno dio­nieko drustvo za desti­laciju komovice, likéra i konjaka, podruznica na Susaku — (fordításban: Adriatica törköly-, likör­és cognac-lepároló rész­vénytársaság susaki fiókja) 39. Aerogeugázgyár Építő- és tízem - Vállalat Finály Lipót Károly 21. Aerogen-gázgyár Epitö- és Űzemvállalat Finály Károly Lipót és Ko­roknay Gyula 21. Agárd község állattenyész­tőinek szövetkezete 45. Agic Y. 11. Agobian és Adorján 44, 44. Agrár Takarókpénztár Részvénytársaság 29. Agrár takarékpénztár részvénytársaság Maros Yásárhelytt 25. Agraria erőtakarmány gyár részvénytársaság 28. Agraria magyar gópfor­galmi részvénytársaság 51. Agricola liszt és takar­mány kiviteli részvény­társaság felszámolás alatt 6. Agrikultura Mezőgazdákat ellátó Részvénytársaság 33, 33. Agrumaria részvé ság 35, 35 Agyagfalva és /ifßke gyasztási éi^, szövetkezet ífif. . Agyagosi fogfi.aztíífl-' 1 és értékesítő s^ö^etkexe't 34. v.-» Aigner Ernő és Sfajfsa ' 43. Alatty&ni ker. hitelszövet­kezet 2. Albertfalvi nyersanyag­beszerző szövetkezet, fel­számolás alatt 2. Albert-Irsai takarékpénz­tár részvénytársaság 46. »Albina« takarék- és hitel­intézet 41. Alcsuthi segélyegylet rrint szövetkezet 37. Alczinai fogyasztási egylet, mint szövetkezet 35. Alder Victor vegyi termé­kek és gyutacsgyára Al­der Victor 4 »Alex« poduzeóe za rucni gasilaéki stroj, Aleksan­der Hruby i drug — (Fordításban : »Alex« kézi fecskendő gép-vál­lalat, Hruby Sándor és társa) 19. Alexa Miklós 9. Alfalu Faipar részvény­társaság 4. Alföldi Bank részvény­társaság 29. Alfödi Takarókpénztár Debreczenben 23. Alistál ós Vidéke hitelszö­|t^«^tkezet, mint az Or­Központi Hitel­szóyatkezet tagja 14. Algycíi-.\ hitelszövetkezet, ' "jSnfc^z Országos Köz­ponti-' 'Hitelszövetkezet ;tágja 30. Almádi-i fürdő részvény­társaság 47. Almásy és Szepessy 19. Alpár és vidéke keresztény fogyasztási szövetkezet 43. Alper & Goldberger 23. Alsóárpási fogyasztási és értékesitö szövetkezet 2, 2. Alsódomborui hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövet­kezet tagja 34. Alsófal vai hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 35. Alsó- és felsőábrányi fo­gyasztási ós értékesítő szövetkezet 27. Alsó- ós Felső-Köröskónyi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 51­Alsófehérvárm egyei gaz­dasági bank ós takarék­pénztár részvénytársa­ság 22. Alsóhangonyi keresztény fogyasztási szövetkezet felszámolás alatt 51. Alsókubini takarék- ós hitelintézet, mint rész­vénytársaság 23. Alsólendva vidéki takarék­pénztár részvénytársaság 27. Alsómuraközi takarék­pénztárral egyesült ön­segélyző szövetkezet 26. Alsópéterfa és Hasfalva községek fogyasztási és értékesítő szövetkezete 1. Alsók-Sarkadi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 26. Alsók-Sarkad községi tej­szövetkezet 27. Alsók-Sarkad községek fo­gyasztás^ és érteke sitő szövetkezete 25. Alsószecsei fogyasztási és értékesitö szövetkezet 27. Alsóváradi tej- és saját egyéb gazdasági termé­keit értékesitö szövet­kezet 43. Alsóveszteniczi fogyasz­tási ós értékesítő szö­vetkezet 51. I

Next

/
Thumbnails
Contents