Központi Értesítő, 1908 (33. évfolyam, 2. félév)

n Anonymus történelmi könyvkiadóvállalat Bar­tolfy József 94. Antal Lajos 70. Antal Szilveszter 70. Antal Viktor 91. Antalfalvi bank részvény­társaság 67. Antalfalvi gazdasági hitel­szövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 63. Antunovacka potrosaiin­ska i privaedna udruga sa sjediátam u Antuno­vou. (t 1 orditásban : An­tunovaci fogyasztási ós gazdasági szövetkezet Antunovácon való szék­helylyel) 98. Antunovich Jefto 62, Apagyi hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 86, 93. Apatini kosárfonók nyers­anyag- ós árúraktár szö­vetkezete, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 71. Apfeldärfer Lázár 87. Apponyi könyvnyomda részvénytársaság felszá­molásban 100. Aradi ós csanádi egyesült vasutak részvénytársaság 56. Aradi és vidéki iparosok bőripari raktár szövet­kezete 65, 70. Aradi ipar- és népbank 68, 70. Aradi kristályjéggyár szö­vetkezet felszámolás alatt 56. Arad-Szent-Márton köz­ségi fogyasztási ós érté­kesítő szövetkezet 53, 53. Arany D. 105. Ar.-Maróthi takarókpénz­tári részvény társulat 79. Aranyospolyáni hitelszö­vetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 65. Aranyosszóki takarékpénz­tár részrészvónytársa­ság 66. Archimedes csavargyár Barta és Zimmermann 103. Aricsana hitelintézet és ta­karékpénztár részvény­társaság 66. Armuth i drug. — (For­dításban : A rn uth és társa) 80. Armuth i Richtman. — (Fordításban: Armuth és Biohtmann) 96. Arzt Józsefnó 101. Aschenbrenner i Mattess —(Fordításban: Aschen­brenner és Mattes) 54. Ascherfeld A. 54. Ast Ede ós társai 103. Aszódvidéki Gazdák és Ipa­rosok Hitelszövetkezete 97. Aszódi takarékpénztár 76. Atlantica tengerhajózási részvénytársaság 54. Atlasz S. 80. Attila ozipögyár részvény­társaság 64, 70. A uer József ós társa 94. Auber Gyula 75. Alsóvisói hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 85. Altmánn és Társa 80, 89, 89, 91. Altmann Lajos 90. Altschul H. 87. Alvinczi Mihály 59. Amar M. Dávid felszámo­lás alatt 62. Ambrózfalvi hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 70. Amerikai porczellánpuder részvénytársaság 69, 73. Amsei Bernát 101. Amsei Begina 92. Amylo vegyi termékek gyára részvénytársaság 79. Andaházy Pálné ifj., fa­edény- és gyermekjáték gyára 59. Andor és Futták i 93. Andrejkovics Béla 101. Andrej evics J. 100. Anglo-nyomda Donáth és Vágó 102 Angol-amerikai olajok és külföldi termékek be­hozatali vállalat Szende ós Társa 54. Angol-osztrák bank buda­pesti fióktelepe 71. Angyal Gábor Károly ez­előtt özv. Schwarcz Fe­renczné 100. Angyaláti Antal és társa 63. Anker élőt- ós járadékbiz­tosító társaság magyar­országi igazgatósága 57, 68. Baári tejszövetkezet 59. Babsa Telepi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 62. Bachrach Sámuel 95. Back és társa 95. Back Budolf ós Tsa gőz­malma betéti társaság 75, 94. Badaj Marko 62. Bagaméri Imre 78. Bagi Endre 77. Bagi Mária 74. Bagola-Sánczi hitelszövet­kezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 74. Bajai kereskedelmi és ipar­bank 80. Bajai műhengermalom Schön, Schmidt és Hor­vát 72. Bajaszentistváni hitelszö­vetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 75. Bajor Ignácz 69, 69. Bakonyi Gergely I. egri motoros szikvizgyára s elárusitása 59. Bakuca Lajos ifj. bőrke­reskedő 63. Balatonarácsi fogyasztási ós értékesítő szövetke­zet 86. Balaton-Berényi keresz­tény fogyasztási zövet­kezet felszámqlás alatt 77. Balaton és vidéke keresz­tény fogyasztási ós ér­tékesítő szövetkezet 59. Balassagyarmati népbank részvénytársaság 99. Balassagyarmati takarék­és hitelintézet részvény­társulat 63. Balassa Gyula és Tsa 68,68. Balassa Károlyné 90. Balassa Lajos ós társa 68. Báláz* ós Bergida 65. Balázs Samu 54. Balázs Soma 65. Balika Sándor 81. Ballá Emil 73. Balla Tihamér 55. Ballony és vidéke hitel­szövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hit­telszövetkezet tagja 79. Balmazújvárosi takarék­pénztárral egyesült ön­segélyző szövetkezet 58. Balogiványi fogyasztási ós értékesítő szövetkezet 74. Balog, Kardos és trsa 61, 71. Balogh Lázár 68. Balog S. és társa 83, 84, 91. B Banco operaio fiumano mutui pnestiti consorzio economico con garanzia limitata 72. Banjanin Jovo 62. Bank és pénzváltó, rész­vénytársaság 82. Banka i stedione dioni­éarsko drustvo u Pet­rinji (Fordításban : Pet­rinjai gank ós takarók részvénytársaság) 59, 96. Banka za trgovinu i pro­met d. d. u. Pozegi. (Fordításban : Kereske­delmi és forgalmi bank r.-t. Pozegán) 90. »Banovina« '(Fordításban »Bánság«) 96 Barabás Márton 93. Barabás Márton és társa 93. Baranya-Kárászi hitelszö­vetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövet­kezet tagja 70. Baranyalőcsi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 70. Baranyalőcsi tejszövetke­zet 75. Baranya megye Bikali tej­szövetkezet 53. Auraria abrudbányai ta karókpénztár részvény­társaság 76. Aurélházai hitelszövetke­zet mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 72. »Aurora« takarék- és hi­telintézet részvénytár­saság 61, 93. Auspitz Vilmos és Társa 92. Automobil-garage vállalat Fényi 60. Avasfelsőfalu ós vidéke fogyasztási ós értékesítő szövetkezet 91. Avasfelsőfalusi hitelszö­vetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 93. Ábelfalva és vidéke fo­gyasztási és értékesítő szövetkezet 62, 98. Ábrahám Elek és társa ter­mény- és gabona-keres­kedése Szókelyudvarhe­lyen 103. Ábrahám és Beiter 53. Ábrahám Jakab 91. Ábrahám Klára 85. Ács Jenő 64. Ádám Géza 94. Ádám Károly 95. Ágai Ignáczné 61. Á?ai Ignácz és Társa 75. Ágai Mártonná 103. Ágfalvi takarék- ós segély­egyleti szövetkezet 100. Állandó művásárBesnyöné 84. Állandó művásár Besnyőnó és Hajdunó 78, 84. Általános bank részvény­társaság 105. Általános Bank ós Taka­rékpénztár részvénytár­saság 81, 91. Általános erdő- és faipar részvénytársaság 85, 91. Általános fogyasztási szö­vetkezet 76, 95. Általános foiryasátási szö­vetkezet Ónod 81. Általános fogyasztási és termelőszövetkezet 67, 67. Altalános forgalmi válla­lat Sugár S. 84. Általános kazánkőoldószer művek Wegener és társa 89. Általános Magnesit Bész­vénytársaság 57. Általános takarók- és ki­segítő-egylet mint szö­vetkezet 72. Általános takarékpénztár részvénytársaság Nagy­várai 72. Általános takarékpénztár részvény ársaság Topo­lya 72, 72. Áprily és Szakmáry 102. Árdánháza Hitel- és Házi­ipar szövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 77. Áron Móritz 85. Árvái kőszónbánya rész­vénytársaság felszámo­lásban 91. Ásványtermók részvény­társaság 93. Ászári hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 70. Ávrigeanu D. János 91. Baranya-sombereki tej­szövetkezete 72. Baranyavidéki hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 71. Barasits János 93. Bara8its János és társa 94. Barcs és vidéke hitelszö­vetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 74. Barlafalusi keresztény [fo­gyasztási szövetkezet 59. Barmaper D. 87. Barmaper Hugo (Fordításban: Barmaper Hugó) 87. Barna Ignácz 64. Barna Jenő 86. Barna Manó 75. Barna M. E. 55. Baróticzipőfaszeg és faáru­gyár ifj. Incze Gábor 79. Baróti czipafaszeg- és fa­árúgyár Laufer ós társa 79. Barsmegyei gazdák első gőzeke szövetkezete 99 Barta Artúr 90. Barta Arthur müipari kár pitos- ós diszitő rész vónytársaság felszámoe lás alatt, 69. Barta Bertalan 102. Barth ós társa 82, 91. Bart Henrikné ós társa 67. Bartsch Gusztáv 78. Bartulic J. 76. Baru h Ede 56. Bäsch Jozefa ós társó 81. Bäsch József ifj. és társa 81. Battonyai takarók-pénztár részvénytársaság 78. Battyánd községi hitelszö­vetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 93. Bauer Antal 9ti. Bauer Hínko — (Fordításban : Bauf>r Henrik 91. Bauer és Goldsehmiedt 96. Bauer Jakab és fiai 76. Bauer Julio mlajdi (For­dításban : Bauer Gyula ifjabb) 01. Baum Arthur fehérnemű bizományos 94. Baum Mihály és fiai 97. Baum Móritz i sin. (For­dításban : Baum Móricz és fiai 98. Bauman E. 102. Bauinan Eszti 92.

Next

/
Thumbnails
Contents