Központi Értesítő, 1908 (33. évfolyam, 2. félév)

III Bauman József 62. Bauman Mór 101. Bauman Sali 79. Raumgarton Arnold 85. Baumstein es Popper 92. Bazala Dapsy Matild 93. Bazini hitelbank részvény­társaság 55. Bazonta Josipa naslednik P» Stigleitner (Fordítás­ban : Bazont Józsefutóda Stigleitner P.) 76. Bayer S. 103. Bayerthal & Levy 84. Bács-Bodrog vármegye Gazdasági egyesületének fogyasztasi és értékesítő szövetkezete 100. Báos-Bodrog vármegyei egyesült helyi érdekű vasutak, részvénytársa­ság 95. Báos-Bodrogh vármegyei helyi érdekű vasutak részvénytársaság 82. Bácsii hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 89. Bácskai Artúr 84. Bácskai kender- ós lenfonó részvénytársaság 68, 68, 69. Bácskai papucs- és bőr­ipar-részvénytársaság felszámolás alatt 63. Bácslits Ilona 81. Bácsmegyei agrár-takarék­pénztár részvénytársa­ság 71, 100. Bácsordasi kosárfonók ter­melő szövetkezete rnint.az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 88. Bácsszenttamási Iső ma­gyar önsegélyző és hitel­szövetkezet 53. Bágyi hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 78. Báji hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 93. Bálint Márton 76. Bálvány os váralja és vidéke hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 71. Bánhidy László és társa 90, 91, 91. Bánkeszi köz-ség fogyasz­tási és értékesítő szö­vetkezet 70. Bánó v ós Szabó 60, 84. Bányai hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 99. Bányász éS Győző 69. Bárafalvi hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 77. Bárány Izrael 77. Bárdi Józsnf automobil részvénytársaság 80, 80, Bárdos József 93. Bárdszenászlói segélyszö­vetkezet, felszámolás alatt 58. Bárkány és Groszwirth 54. Bárkány ós társa 94, 105. Bártfai gyógyfürdő rész­vénytársaság 80, 89. Bás Mózes Léb 104. Báthory Károly 93. Bátorkeszi keresztény fo­gyasztási ós értékesítő szövetkezet 59. Bátyúi fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet fel­számolás alatt 79. Bänder Hermanné 90. Beck Adolfnó 80. Beck Hánni 87. Beck Ignácz rövidárú ke­reskedése 68. Beck Julio (Gyula) 91. Bekk Kari 96. Beck Lavoslav (Fordítás­ban Beck Lipót) £0. Becko skladiste blaganja d. d. u. Zagrebu — (For­dításban : Bécsi pénztár raktár r.-t. Zágrábban 103. Becsey Antal és TóthJJenő okleveles gépészmérnö­kök 64,64. Bedenicka vjeresijska ud­ruga u Bedeniku — (For­dításban : Bedeniki hi­telszövetkezet, Bedeni­ken) 91. Beck Péter 57. Beer ós Gassmann 71. Begecai szerb földmi­velők szövetkezete, szö­vetkezet korlátlan fele­lőséggel 56. Behrmann Bernáth 85. Behrmann Julijana 54, 59, 101. Bekecsi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 54. Belavic Petar (Péter) 54. Belcsa Mihály ügynökség és bizományüzletTemes­Kubin, Délmagyarország 79. Beledi gőztóglagyár Hor­váth Ferencz és társai Belevidéki önsegélyző szö vetkezet 93. Belegi hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 61. Beleznay Jánosné özv. 61. Belényesi korona takarék ós hitelszövetkezet 75. Belényes-Ujlaki hitelszö­vetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 72. Bellán Mátyás 98. 98. Belotinczi hitelszövetkezet mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 87. Belvárosi Bank részvény­társság felszámolás alatt 84. Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság Nagy­váradon 86. Bencze és társa 89. Benczenleitner .Tózsefné ifj. és társa 104. Benczúr Pál 100. Bendel R. fűszer-, festék, rövidárú- és bőrkereske­dése Gyergyószentmik­lóson 55. Benedek Dávidnó és fia ' 70, 70. Benedek József ós fia 53. Benedek László 101. Benedek Vilmos 56. Benedek Zsigmond 97. Beness József 55. Benked József 77. Henkó József 96. Benkő Sándor 69. Beocsini Cementgyár­Unión Redlich, Ohren­stein és Spitzer 101. Beodrai gazdasági hitel szövetkezet, mint az Országos KözpontiHitel­zövetkezet tagja 59. Beranek József 63. »Bercsényi« nyomda rész­vénytársaság 93, 103. Bercsény ós vidéke tej­és saját egyéb gazdasági termékeit értékesítő szö­vetkezet 93. Berezeli hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 69. Berecz és Kóbor 96. Bereczk községi hitelszö­vetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 69. Beregkövesd községi hitel­szövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 71. Beregmegyei gazdasági bank részvénytársaság Beregszászban 91. Beregsana takarókpénztár részvénytársaság 81. Beregszászi fillérbank mint szövetkezet ielszá­molás alatt 99. Beregszászi gőzmalom részvénytársulat 93. Beregszászi leszámitoló­bank részvénytársaság 87. Beregszászi Sándor és társa 84. Berentei keresztény fo­gyasztási szövetkezet 64. Berettyóújfalui lábbeli-ter­melő szövetkezet 73. Berényi Ferencz 81. Berg Henrik 96. Bergl Dezső ós társa Ma­gyar celluloid-gallér- és kézelő-gyár 97, 97. Bergel Gyula 92. Bergl Igráczné 102. Borger Ábrahám kávéház­tulajdonos 91. Berger Berkó 88. Berger Dávid 71. Berger, dion. drustvo za trgovinu drva — (Fordí­tásban : Berger, fakeres­kedő részvénytársaság) 54. Berger és Perlgrund 64. Berger Fáni 56. Berger Frigyes 96. Berger Gábor 93. Berger Gyula 69. Berger D. Ignácz 72. Berger J. 64, 87. Berger János 77. Berger Jenő 61. Berger József 71. Berger Lipót 92. Berger Lipótné, özv., fő­szer-, rövidárú- és ve­gyeskereskedő 90. Berger Sali férj. Simon Saulnó 77. Berger Vilmosné 53. Berke József 79. Berkovits ós K'ein fűszer-, gyarmatárú- ós vegyi termékek kereskedése 89. Berkovits és Klein utóda 101. Berkovits Hersch 85. BerkovitsLipótésfia81, 81. Berkovits Mór 101. Berman Salamon 84. Bernáth, Farkas és Kez­tyüs tégla- ós cserép­gyára 72. Berner Ferencz ifj. 55. Bernfeld Kálmán 64. Bernfeld Sámuel 71, 71. Bern fest IgDatz 62. Bernstein D. ós társa 71. Bernstein József és fia 101, 101. Bernstein R 67. Bernyák Károly 63. Bernyák Károly utóda Bin­der 63. Bertisch és Társa 76. Berzászkai hitelszövetkezet mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 101, 101. Besenyszög községi hitel­szövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 61. Beszélőgép- és hanglemez terjesztési vállalat Fried Győző és Társa 94. Beszterczebányai hitelbank részvénytársaság 94. Beszterczei hitelbank rész­vénytársaság 89. Besztercze-Naszódi faipar­részvénytársaság 87. Betleni takarékpénztár részvénytársulat 75. Bezdáni böriparosok rak­társzövetkezete mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 7 l. Bécsi biztositó társaság magyarországi fiókigaz­gatósága 87. Békós-csanádi h. é. vasút részvénytársaság 89. Békésmegyei villamossági részvénytársaság 70, Bókósszentandrásifogy asz­tási és értékesitő szö­vetkezet 67. Bólabánya és vidéke ke­resztény fogyasztási ós értékesitő szövetkezet 72. Bólafalvai hitelszövetkezet mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 61. Bélbori fogyasztási és ér­tékesitő szövetkezet 63. Béli járási takarók- és ön­segélyző-egyelet mint szövetkezet 54. Bénye községi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 82. Bicske és vidéke fogyasz­tási és értékesítő szövet­kezet 62. Bicske—Székesfehérvár— sárbogárdi helyi érdekű vasút részvénytársaság 71. Eielió Gjuro (György) 54. Bienenstock Dávidné 85. Bier Eduard i sin. — (For­dításban : Bier Eduard és fia) 103. Bier Felix Leo 92. Bier Maks. — (Forditás­ban: Bier Miksa) 91. Biermann Jakabné 97. Bihar-Diószegi gőzhenger műmalom Weisz Jakab és társai 66. Bihari fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet 81. Bihari helyi érdekű vas­utak rész vény társaság 71. Biharmezőkeresztesi fo­gyasztási ós értékesitő szövetkezet 102. Biharszentandrási hitel­szövetkezet, mintáz Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 72. Biharszéplaki hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 71. Bihar-Tordai takarék- ós kölcsauszövetkezet 66. Bihar-Ugrai hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 58. Bikfalvi István 69. Bilkei Dezső és Radová­novics János magyar történelmi képkiadó vál­lalat 94. Biluska Gerő órás és ék­szerész 94. Binder Emánuel. — (For­ditásbsn : Binder Manó) 96. Bing Mór 91. Bing Vilmos 69. Birg Frigyes téglagyáros 97. Birján hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 72. Biró Bella 92. Biró Ignácz 93. Biró József 88, 91. Birnbaum F. és Társa 56, 56. Birnstill és társa 76. Birtokosok Pénzügyi Lap­jának kiadója ós Hitel­közvetitő iroda Busztin Fülöp 103. Birtokosok Pénzügyi Lap­jának kiadója és Hitel­közvetítő Iroda Frankel, Busztin s társa 69, 103. Bischitz Bernát és Gyula 60. Bizományi részvénytársa­ság felszámolás alatt 60. Blanck Hugo chemische Fabrik in Cernik.—(For­dításban : Blanck Hugó vegyészeti gyára Cernik­ben 59. Blasich Em. (Emerich, Imre) 91. Blasz Testvérek 72. Blasz Vilmos 71. Blau Bernát 83. Blau Dávidnó 73, 88. II*

Next

/
Thumbnails
Contents