Központi Értesítő, 1941 (66. évfolyam, 2. félév)

50 SO 5 IEYJEGTZEK a Központi Értesítő 1941-ik évi folyamának máiodih feléről. (A cégek mellé kitett számok a ,,KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak foiyószámait mutatják.) Egjéni* éi táriRicég;ek. Abafalai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet • 30, 30. Abttliget és vidéke „Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet 44. Abarai Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 50. „Abaszéplaki ..Hangya" fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet''" 34. „Abaujszántó és vidéke hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövet­kezet tagja" 39. Abaujszántói Hitelintézet Részvénytársaság felszámo­lás alatt 32. „Abaujszemérci „Hangya" fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet korlátolt felelős­séggel 37. „Abauj-Szepsi-i Hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tag­ja" 37. „Abauj-Szepsi Járási Hitelszö­vetkezet, mint az Ország09 Központi Hitelszövetkezet tagja" 37. „Abaujszina-i Hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tag­ja" 46. „Abaujvár és vidéke hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja" 32. Abásfalvi „Hangya" Fogyasz­tási, Termelő és Értékesítő Szövetkezet 42. Abodi „Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet 49. Acél és fémmegmunkáló kft. 51. Acélkereskedelmi korlátolt fe­lelősségű társaság 29. Acsádi „Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet 30. Adalbert Czitrom Albert 50. Adalbert Erdélyi 50. Adamecz Béláné 36. Adami Pál - textilrtagvkeres­kedő 37. „Adás-vételi kiviteli, behoza­tali kft." 47. Ady Harisnyagvár r. t. 50. 51. „Adima" vagyonkezelési rész­vénytársaság. 41, 41, 41. Adler Ernő 32. Adler és Társai ólomcsőkészí­tők 37. Adolf Kádár Adolf 48. „Adonyi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet" 39. „Adorján Gábor Bor, Sör, és Ásványvíz kereskedő Nagy­borosnvó" 47, 47 Adressor Gímirógép és Iroda­technikai korlátolt felelős­ségű társaság. 46. Adria Biztosító Társulat ma­gyarországi igazgatósága 30. .Advent Kiadóhivatal Fiókja 47. „Aedificium" Házépítő és In­gatlanforgalmi kft. 33, 33. AEG Unió magyar villamos­sági részvénytársaság 32, 34. Agentur Arubizományi és ke­reskedelmi kft. 37, 43. „Ager ingatlankezelési kft. 28. „Agra" bőr-, gépszij és tech­nikai bőrgyár részvénytársa­ság 30. Agraria Kereskedelmi Rész­vénytársaság 51. Agrárexport Korlátolt Felelős­ségű társaság 40. Agrár és Ipari Áruforgalmi Szövetkezet 47. Agrár Industria részvénytár­saság 50. „Agrár" kereskedelmi rész­vénytársaság 50. Agrár Termény és Magkeres­kedelmi kft. felszámolás alatt 45. Agricultura behozatali- kiviteli és áruforgalmi szövetkezet 46. „Agrocell papíripari kft" fel­számolás alatt 27. „Agroferra" R. T. 28. „Agrolux" Községeket és Me­zőgazdaságokat Villamosító Részvénytársaság 49.

Next

/
Thumbnails
Contents